Tilsyn av Direktesalgs og nettverksbransjen


Tilsyn av Direktesalgs – og nettverksbransjen må ligge under Næringsdepartementet!

Åpent brev til kulturminister Thorhild Widvey og næringsminister Monica Mæland.

 

Hva har direktesalgsselskapet Tupperware og Norsk Tipping til felles? Bortsett fra stor omsetning så er de begge underlagt Lotteritilsynet, som tilsynsmyndighet. Når det gjelder Norsk Tipping er dette logisk, de er et spillselskap. Det er derimot vanskelig å se at Tupperware, som selger plastartikler på homeparties, skal ha tilsyn av mennesker som har sin kompetanse på spill og lotterier. Men slik er det i dag. Tupperware, sammen med hundrevis av andre selskaper, har en «pyramidelignende omsetningsform».


Ettersom spill og lotterier i Norge er en del av det utvidete kulturbegrepet, og direktesalgs- og nettverksbransjen har en såkalt «pyramidelignende» organisasjonsform, havner mange svært store næringslivsaktører innunder ansvarsområdet til Kulturdepartementet og Lotteritilsynet, og ikke under Nærings- og fiskeridepartementet. Som nettverksmarkedsfører er det merkelig å si at det er Kulturministeren som er «min minister», og ikke næringsministeren.

I 1998 ble det svenske helsekostselskapet Natures Own hengt ut som pyramidespill i de fleste norske aviser. 15 000 nordmenn risikerte fengsel for deltagelse i en ulovlig pyramide, kunne man lese. Uttalelsene fra Justisdepartementet fikk stor offentlig oppmerksomhet. Saken ble henlagt, og Sivilombudsmannen på Stortinget kritiserte i sin årsmelding i 1999 1 saksbehandlingen i Justisdepartementet. Etter saken med Natures Own ønsket man en lov som var mer tidsmessig riktig. I 2005 fikk Norge de samme reglene som i EU. Direktivet fra EU ble blant annet opprettet ut fra et ønske om at direktesalgs- og nettverksbransjen skulle ha mer forutsigbarhet.

Dette har i ettertid vist seg å skape store tolkningsrom ved utøvelsen av §16, som nå lyder 2: § 16.Pyramidespill og pyramidelignende omsetningssystem Det er forbudt å opprette, drive, delta i eller utbre pyramidespill eller lignende system. Som omfattet av forbudet regnes ethvert system der det ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter som bare følger av at andre verves til pyramidespillet mv.

I andre land, blant annet Malaysia, må et nettverksfirma ha lisens for å starte sin virksomhet. I Norge er det fritt frem for å etablere virksomhet, og man forutsetter at de som driver virksomhet i Norge følger norsk lov. Det er mye godt i dette, men utfordringen for alle som vil etablere en slik virksomhet i dette landet, blir uforutsigbarhet, både for kunder og selvstendige salgsrepresentanter. Etter å ha operert i lengre tid, og man har mange ansatte i arbeid, som har hele sin inntekt fra virksomheten, kan virksomheten plutselig stoppes, av Lotteritilsynet. Fordi Lotteritilsynet har lav kapasitet, er sakene og selskapene, som blir satt under tilsyn, ofte basert på tips fra publikum.. Slike tips sendes ofte inn av andre aktører i

markedet, med den hensikt å svartmale konkurrenter. Det er for så vidt ikke spesielt for denne bransjen. Men Lotteritilsynets måte og føre tilsyn på blir en stor belastning for både kunder og distributører. I stedet for å føre et proaktivt tilsyn, med råd og veiledning til aktørene, blir selskapene satt i en posisjon der de blir utsatt for en «omvendt bevisbyrde». De må bevise at de IKKE er at pyramidespill, utfra paragraf 16 i lotteriloven. Dette skal da bevises overfor saksbehandlere, som sikkert er dyktige på tipping og bingo, men som dermed sagt ikke trenger å være kvalifiserte til å føre tilsyn med store næringsvirksomheter.

Så kjære Regjering; vi i denne bransjen ønsker at direktesalg og nettverksmarkedsføring skal få en seriøs behandling som næring, og dermed behandles av Nærings- og fiskeridepartementet.

Vi håper at denne Regjeringen, som er for effektiv og målrettet saksbehandling flytter direktesalgs- og nettverksbransjen dit den hører hjemme; til Nærings- og fiskeridepartementet

Vi som driver direktesalg og nettverksmarkedsføring i Norge ønsker et faglig råd, i regi av Næringsdepartement, som kan være proaktive i forhold til direktesalg og nettverksmarkedsføring, og føre tilsyn etter næringspolitiske retningslinjer, ikke spillpolitiske. Vi ber Næringsministeren om en tilbakemelding på dette.

Steinar Husby

På vegne av over 100 000 direktesalgs- og nettverksmarkedsførere i Norge, …og mange flere kunder
Steinar Husby                                                                                                                                            Jamtveien 11                                                                                                                                            7605 Levanger                                                                                                                                            Email:steinar.husby@gmail.com                                                                                                                      Tlf. 92 03 02 49                                                                                                                                        Facebook: https://www.facebook.com/steinarhusby1

 

 

Supervision of Direct Selling and the Networking Marketing industry should be handled by the Department of Trade & Industry!

Open letter to the Culture Minister Thorhild Widvey and Trade and Industry Minister Monica Mæland.

What does the direct selling company Tupperware and Norwegian state-owned lottery company Norsk Tipping have in common?

Apart from large turnovers they are both under the supervision of the Norwegian Gaming Authorities.

Regarding Norwegian Lottery company Norsk Tipping this is logical. They are a gaming company. It is however difficult to see that Tupperware, which sell plastic articles using home parties, should be supervised by people who have their expertise in gaming and lotteries. That is the reality today. Tupperware, along with hundreds of other companies, have a sales structure that looks like a pyramid.

As games and lotteries in Norway are a part of the extended culture concept, and the direct sales and networking industry have a so-called "pyramid-like" organization, that puts many large companies under the umbrella of the Culture Department and the Gaming Authorities, when they really should be supervised by the Department of Trade and Commerce. As a network marketer it is strange to say that it is the Minister of Culture who is "my minister" and not the Minister of Trade and Industry.

In 1998 the Swedish nutrition company Nature's Own was labeled a pyramid scheme in most Norwegian newspapers. The news stated that 15,000 Norwegians risked going to jail for participating in an illegal pyramid and the comments from the Ministry of Justice received considerable public attention. The case was later dismissed and in 1999 the Parliamentary Ombudsman for Public Administration criticized the way the Justice Department had handled the proceedings.

After the case with Natures Own there was a need for a more modern law. In 2005 Norway adopted the same rules as the EU. The directive from the EU was partly created out of a desire to give the direct sales and networking industry more predictability.

This has subsequently proved to generate substantial room for interpretation of the practice of §16 which is currently worded 2:

§ 16.Pyramide games and pyramid-like revenue systems.

It is forbidden to create, operate, participate in or disseminate pyramid schemes or similar systems. This includes any system where the compensation for getting the opportunity to earn an income is solely based on recruiting others to the pyramid scheme etc.

 

In other countries, including Malaysia, a network marketing company must have a license to start their business. In Norway, however, anyone is free to start operation, and one assumes that those who do abide with Norwegian laws. There are many advantages to this, but the challenge to those who would like to establish such a business in Norway is unpredictability, both for the customers and the independent sales representatives.  After having been operational for a long time, with many people working hard and depending on the income generated, the whole business may suddenly be stopped. Since the capacity of the Gaming Authorities is low, the decision about which companies to actively investigate, are often based on tips from the public. Such tips are frequently sent by other participants in the marketplace with the intention to damage a «competitor».  Something that of course happens in other industries as well.

However the way the Gaming Authorities is doing their supervision puts a big burden on both customers and distributors. Instead of doing a proactive supervision, where they provide advice and guidance to the industry, the companies are put in a position where they are the victim of a "reverse burden of proof." They must prove that they are NOT a pyramid scam, based on § 16 of the Lottery Act. This has to be proved to the case workers, who certainly are skilled when it comes to gaming and bingo, but not necessarily so when it comes to the supervision of large commercial businesses.

So dear Government; We in this industry request that direct sales and network marketing should be  considered as a serious industry, and thus supervised by the Ministry of Trade and Industry

We hope that this government, which stand for efficient and goal-oriented casework, move the direct sales- and networking industry where it belongs. And that is to the Ministry of Trade and Industry.

We who are working in direct sales and network marketing in Norway want a professional council, organized by the Ministry of Trade and Industry, that can be proactive with regards to direct selling and network marketing. And do supervision that is based on principles of trade and commerce, not games and lotteries..

We hereby ask the Minister of Trade and Industry for feedback regarding our suggestions.

Steinar Husby

On behalf of over 100,000 direct sales and network marketers in Norway ... And many more customers.

 

Steinar Husby                                                                                                                                            Jamtveien 11                                                                                                                                            7605 Levanger                                                                                                                                            Email:steinar.husby@gmail.com                                                                                                                      Tlf. 92 03 02 49                                                                                                                                        Facebook: https://www.facebook.com/steinarhusby1