La Skorga, Fossa og Hareima renne fritt

Norges Småkraftverk AS har søkt om konsesjon for utbygging av Skorga og Fossa. Tinfos AS  har søkt om utbygging av Hareima. Søknaden er nå på høring fra NVE. Kommunestyret skal gi sin uttalelse 18. juni, høringsfrist til NVE er 20. juni.

3. juni gikk et knapt flertall i økonomi og plan i mot utbygging. Som sunndalinger ønsker vi å si i fra for å påvirke kommunestyret.

Vi går i mot utbygging av Fossa, Skorga og Hareima fordi:

 • Søknaden viser at utbygging vil redusere vannføringa i elvene, men beskrivelsen gir ikke grunnlag for å forstå hva dette vil si visuelt. NVE burde stilt krav om dette før høringen.
 • Sunndal markedsfører seg som «vill og vakker», og i turisme- og reiselivsøyemed er de uutbygde fossene ned dalsidene svært viktige. Dette er underkommunisert i høringsdokumentet.
 • Skorga er Norges nest høyeste fossefall (etter naboen, Vinnu!), det nest høyeste i Eurasia, og det er verdens sjuende høyeste! Dette er ikke nevnt i konsesjonssøknaden, en viktig svakhet ved søknaden.
 • Ettersom statusen til fossene i verdenssammenheng blir mer kjent, vil reiselivspotensialet øke. Reiselivspotensialet i dette vil bli langt større enn en deltidsjobb for grunneier som oppsynsmann.
 • Hareima starter nær Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, og de to andre nær grensa til Trollheimen landskapsvernområde. Dette er ikke drøftet eller problematisert slik naturmangfoldlova krever.
 • Ved munningen av Skorga ligger Leikvin bygdemuseum, Phillipshagen og det tusen år gamle gravfeltet. Vi mener verdiene ved Leikvin kulturminnepark vil forringes av en utbygging.
 • Turstien opp langs Hareima brukes av mange og er en viktig lokalinnfallsport til Sunndalsfjella. Starten på stien kan nås uten bil. Redusert vassføring og terrenginngrep vil redusere turopplevelsen.
 • Skorga, Fossa og Hareima er med å gi identitet og skjønnhet til bygda. Elvene kan ses og høres fra store deler av bygda, og er med på å bidra til bolyst og blilyst i bygda.
 • Fossa gir vann til det lokale vannverket i Fossagrenda. Tidligere somre har det vært problem med manglende vannføring og misfarging av vannet, og ei utbygging av Fossa kan gjøre problemet hyppigere.
 • Torske kraftverk blir liggende midt i lysløypa på Grøa. Dette er ikke nevnt i søknaden, og avbøtende tiltak er ikke foreslått.
 • Grøabyggen regner utbygging av Skorga og Fossa som en av de største truslene for Grøasamfunnet. Dette var en samstemt holdning i folkemøte forut for forrige kommuneplan.

Undertegnede ber derfor kommunestyret si NEI til utbygging av de tre fossene våre. Kommunestyret må være med å berge bunadssølvet til Sunndalen!

 

Initiativtakere til oppropet: Ingunn Karijord, Dag-Magnus Grønstrand, Carl S. Bjurstedt, alle 6612 Grøa