Støtt Kystsamholdet i Nordland - Vi står sammen mot nedleggelser av båter og rutekutt!

Kystsamholdet Nordland er nylig oppretta med det formål å stanse gjennomføringa av nedlegging av båt- og ferjeruter i Nordland. Øyer og veiløse steder står sammen i kampen mot kutt i sjøtransporten som vil få store konsekvenser for næring og fastboende langs kysten.


Rutekutta er et økonomisk feilslag
Vi ser det slik at kutta i båt- og ferge trafikken vil bidra til avfolkning av øyene og nedlegging av bedrifter som samla sett bidreg til kommune og stat med skatter på milliardomsetninger. Alt dette for å spare 25 millioner i samferdselsbudsjettet. Det finnest alternative muligheter for innsparing som ikke innebærer redusert rutetilbud. Disse er ikke tilstrekkelig utreda eller tatt hensyn til. I det hele er det lite trolig at de nye planane er så kostnadseffektive som fylket hevder. Samfunnsøkonomisk er kutta ei tapsbombe. Ikke bare gjelder dette folket og næringane særskilt, men det vil og over tid få konsekvenser for kommune og stat.


Manglende informasjon, plan og konsekvensanalyse:

 
Fylkeskommunen innrømmer i skrivet manglende informasjon om passasjertal og at der ikke foreligger noen konsekvensanalyse av vedtatte kutt. Man hevder i rapporten at alle de som ville bli rammet av omlegging og nedleggingar fikk informasjon og høringsmuligheter. Dette stemmer ikke.

Klage: 


Da vedtaket var gjort ble det umiddelbart sendt inn klage. Klagene var klare og viste til tydelege feil og manglar i saksgangen, i tillegg til å påpeike at de vedtatte kuttene ville få store økonomiske og sosiale konsekvensar for kystfolket som vart ramma.
Tilbakemeldinga frå Fylkesrådet var kort og avvisande. – Da dette ikke var et enkeltvedtak, hadde man her ingen rett til å klage.


Vedtak i strid med intensjonene:


Intensjonene i Samferdselssaka er gode, men vedtaket går stikk i strid med disse.
Formål (fra rapporten):
Det nye transporttilbudet skal bidra til vekst og utvikling på Nordlandskysten.
... Nordland fylkeskommune, samferdsel er tydelige på at det nye tilbudet skal bidra til vekst og utvikling på Nordlandskysten. I dette arbeidet er næringslivets behov prioritert. Det nye tilbudet legger til rette for videre vekst innenfor fiskeri- og sjømatnæringen, og skal også bidra til utvikling i reiselivsnæringen og til å dekke transportbehovene for landbruket og annen viktig næringsvirksomhet på Nordlandskysten.
... Nordland og næringslivet i fylket er i stadig utvikling. Transportløsningene må vere i forkant og bidra til denne utviklingen. ...
Prioriterings kriterier (fra rapporten):
– lovpålagt skoleskyss
– næringene – og reiselivets transportbehov
– øyer uten fastlandsforbindelse
... små samfunn uten vegløsninger ivaretas i den hensikt at Nordland er et kystfylke der ivaretagelse av kystkulturen og bosetninger er et viktig valg for innbyggerne.
– deretter prioriteres andre. (pendlerrute, ferieøyer, samfunn uten landverts transportalternativer)
Disse kutta i båt- og fergerutene vil istede være med på å dra teppet (bi- og næringsgrunnlaget) vekk under føttene på kystfolket.


Krigsstrategi i fredstid:


Det er en krigsstrategi å ødelegge transportårer, stenge veier og hindre kommunikasjon – Det lammer samfunn og land, ødelegger for næringsliv og isolerer folket. Nå gjør Nordland fylke dette mot sine egne.

Hastesak:


Vi i Kystsamholdet skulle gjerne ha konsultert både økonomer og advokater i denne kampen. Vi har fått meldt at vedtaket, og kutta i båt- og fegetrafikken vil bli gjennomført litt over tid, men de første endringene trer i kraft alt 1. februar i år.
– Vi krever at vedtaket blir stoppa før 1. februar, og at det blir gjort ei revidering/endringssak.
Med mangelfull høringsrunde, manglende faktainformasjon og ingen konsekvensanalyse, opplever vi at denne saka ikke har blitt gjennomført på ærlig, rederlig og forsvarlig vis.

Havet er veien vår, og den veien kan ikke legges ned!

IMG_82471.JPG


Kystsamholdet i Nordland    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Kystsamholdet i Nordland fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )