Støtt Beboeraksjonens innspill til Parallelloppdraget - Tangen Sentrum

I tillegg til at vi stiller oss bak Beboeraksjon Tangen Sentrum sine 2 innsendte innspill til midtveispresentasjonene - og videre sentrumsutvikling, har Beboeraksjon Nesodden ytterligere et innspill til Parallelloppdraget:

Vi mener Parallelloppdraget ikke er godt nok forankret i kommunen og at det er startet opp uten at de demokratiske grunnprinsipper er ivaretatt gjennom nødvendig medvirkning fra innbyggere. Forslagene bærer også preg av å ikke ta høyde for ny skolestruktur eller ny kulturminneplan. Dette fører til at forslagene som kommer blir uklare og vanskelig å ta stilling til for innbyggerne. Det er flere grunner til at vi mener dette:

Forankring:​ Igangsettelsen av parallelloppdraget skulle, slik vi mener det hatt en sterkere forankring i et selvstendig kommunestyre/formannskapsvedtak og ikke basere seg på vedtaket av den nye kommuneplanen, jamfør andre kommuners praksis. Med en kostnadsplan på 830.000 kroner burde oppdraget spesifikt hatt en egen post i budsjettet. Det har det ikke (Beløp hentet fra søknad til Fylkeskommunen)

Vekstsentra:​​ Kommuneplanen på Nesodden er ennå ikke avgjort med hensyn til fordelingen av vekstsentra Tangen/Fagerstrand. Fordelingen vil være avklarende for beregning av antall nye boliger, næring mm fremover i området ved Tangen Senter.

Ny skolestruktur:​​ Utredning av ny skolestruktur er nøkkelprosjekt i oppdragsbeskrivelsen. Dette tilsier også at et politisk vedtak skulle ha ligget til grunn for igangsettelsen av oppdraget som spesifikt godkjente parallelloppdraget som utredningsmetode. Oppdraget ber om forslag med storskole før dette er besluttet.

Kommunedelplan for kulturminner og bevaring:​ ​Denne planen burde ha vært ferdig og vedtatt før parallelloppdraget startet slik at områder det kan være aktuelt å bevare var innlemmet arealplanen og i oppdragsbeskrivelsen. Et eksempel er barneskolen fra 1963 - som nå inngår i oppdragsbeskrivelsen hvor det åpnes for å rive/transformering/flytte.

Vi mener dermed at igangsettelse av parallelloppdrag kan synes forhastet, og at de innkomne forslagene ikke vil bli like gode som de kunne ha vært dersom føringene var tydeligere. Kunnskapsgrunnlaget som innhentes i denne prosessen fra arkitektteam, fokusgrupper og innspill fra innbyggerne skal vurderes videre av en evalueringsgruppe og tenkes videreført inn i en kommende områderegulering.

Medvirkning:​ I støtten kommunen har fått fra Fylkeskommunen er det krav om medvirkning. Det er bra, men vi ser at parallelloppdraget har for kort tidshorisont, med den pågående Koronakrisen og medfølgende restriksjoner hadde vi ønsket oss en lenger prosess. Vi ser at kommunen følger fastsatt tidslinje. Vi mener at skal utviklingen bli vellykket for innbyggerne må innbyggerne slippes til tidlig i prosessen. Her kan kommunen tilrettelegge for utviklingen av gode nabolag ved å la innbyggerne som skal bo ved og på Tangen få anledning til å medvirke fra starten av prosjektet og gjennom hele prosessen. Innbyggerne på Nesodden kjenner til utfordringer og behov som må lyttes til og tildeles vekt slik at medvirkningen blir reell. Medvirkning ​ fra beboerne betyr mye for å kunne treffe riktige tiltak og høyne kvaliteten i nærområdene.

Beboeraksjonens innspill:

Skolestruktur​:​ Barneskolen må bevares der den står i dag. Den har også fått en omfattende oppgradering i 2017. En sammenslåing av ungdomsskolene gir for lite uteareal. Det blir ikke riktig å tenke at det lille skogarealet bak barneskolen, eller det grønne høydedraget langs nordsiden skal inngå som et samlet uteareal for ca 850 ungdomsskoleelever slik det står i oppdragsbeskrivelsen i tillegg til barneskolen på ca.650 elever. Et sterkt økende trafikkbilde vil bli en konsekvens av en sammenslåing. Dette vil hindre kommunen i å oppnå målet i ATP om mindre bilkjøring. Det vil gi utfordringer med trafikksikkerhet i Vestveien, samt støy og støvplager for beboerne i denne veien.

Undersøkelser viser at det er stor motstand mot en sammenslåing av barneskolen fra foreldre fra samtlige av dagens barneskoler, vil det i videre arbeid utarbeides forslag som tar høyde for dette? Altså alternativ 4 i oppdragsbeskrivelsen s.14. Vi frykter at en sammenslåing kan gå utover kvaliteten og de gode resultatene som framkommer i landets kommunebarometer. Nesodden ligger på en 11.plass av 422 kommuner og ligger dermed i topp.

Kulturhus/svømmehall og flerbrukshus​:​ Hvor er behovsgrunnlaget for dette? I et videomøte med blant annet leder i plan - og byggesaksavdelingen stilte vi dette spørsmålet. Vi fikk til svar at dette fremkom som ønsker av enkeltpersoner i de 2 gjestebud som ble avholdt i forbindelse med den nye kommuneplanen. Vi mener at dette grunnlaget er for svakt og etterlyser en større innbyggerundersøkelse. Et betimelig spørsmål er jo om innbyggerne vil ha svømmehall og kulturhus for enhver pris? Kostnaden i form av konsekvenser bør framkomme. Erfaringer fra bygging av svømmehall viser at dette kan bli et kostnadssluk. Plassering av svømmehall og flerbrukshall i sentrumsområdet vil generere mye biltrafikk fra hele kommunen i kvelder og helger.

Finansiering/salg av felles tomter​:​ Vi mener også at det i en eventuell innbygger-/behovsundersøkelse bør fremkomme hvordan man tenker at dette skal finansieres rent praktisk. Salg av kommunens boligtomter - og dermed også innbyggernes tomter - som er avsatt til sentrumsformål er kommunens løsning. Vi vil vite hvilke arealer som er tenkt solgt og hvor mange boliger. I møte med administrasjonen i forrige uke fikk vi til svar at de ikke visste. Vi mener kommunen bør være forsiktig med å selge unna tomter til private utviklere i dette området.

Det er meget viktig at kommunen og våre lokalpolitikere - ikke utbyggerne - styrer utvikling av dette området.

Boligutvikling/Urbanisering/næring/fortetting​:​ Det synes å være et problem at ingen av arkitektteamene kan opplyse om hva de mer konkret ser for seg av byggehøyder dvs. fortetting samt antall boliger. Antallet boliger er et viktig element i planene. Uten klare tall er det vanskelig å få et reelt bilde av det som fremstilles, og det er dermed vanskelig å komme innspill til teamenes forslag.

Antall boliger som nevnes; 60-120 årlig, strider med Kommunedirektørens nedskriving av behovet for boliger i sin årsrapport basert på oppdaterte folkefremskrivinger. Det er også en politisk vilje om å bremse boligveksten.

Hvor kommer da disse tallene om antallet boliger fra? Slik vi da må forstå det er at antall boliger er direkte knyttet til kostnadene som skal dekke budsjettet for den planlagte utbyggingen av de kommunale fellesbygningene og nye skolebygg. 

Vi er delvis enige i Spol sitt innspill: “Vi ser på Tangen som et sentrum for Nesodden der aktiviteter, produksjon og gode uterom, et konsentrert menneskeliv og nærhet til naturen, står i fokus. Hele sentrumsområdet er omkranset av boliger, og vi ser derfor ikke boligbygging som essensielt for å skape et livlig sentrum. Forbindelser til boligområdene omkring vil derimot være det: det opparbeides flere gode uterom og forbindelser. Skolene, produksjonslokaler, offentlige funksjoner og handelstilbud må planlegges slik at det skapes liv også mellom bygningene.»

Det er i kommunens planer et relativt stort område som skal bidra til en boligvekst på Tangen, der det meste ligger utenfor avgrensingen vi arbeider med i parallelloppdraget. Vi er enige med Spol om at det er viktig å beholde fleksibiliteten i sentrum slik at ikke private boliger låser sentrum for all fremtid. Det bør derfor legges fokus på offentlige bygninger og næring.”

Det legges fram flotte vyer i fremstillingene fra arkitektteamene. Næringslokaler med lokal tilknytning, verksteder og kombinert kontor/verksted etc. Leie av næringslokaler i sentrum vil mest sannsynlig ha altfor dyr leie til at dette lar seg gjøre i virkeligheten. Hvordan vil kommunen ta grep om dette?

Et livlig mangfoldig i sentrum, også på kveldstid avhenger av mange faktorer. Kjøperne av leiligheter i de nye sentrumsblokkene vet vi er hovedsakelig eldre mennesker.

Det må jobbes med en løsning hvor det vil være flere attraktive boliger også for barnefamilier og unge. Man kan også stille spørsmål som: er det så viktig med livlig sentrum på kveldstid? For hvem i såfall -er det det for de som bor i nærheten eller de som bor på Alvern og Hellvik? Blir det attraktivt nok, mer enn Oslo?

Vi mener at Parallelloppdraget burde omfattet et større område da det det står følgende i oppdragsbeskrivelsen: «Kommunen eier store deler av arealene som skal utvikles, og vi ønsker at teamene skal belyse kommunens rolle i sentrumsutviklingen og mulighetene som kommunen har som grunneier. I tillegg skal teamene foreslå en trinnvis strategi for gjennomføring av tiltak. I tillegg til boliger har kommunen behov for å legge flere funksjoner i sentrum. Ny ungdomsskole eller utvidelse av eksisterende ungdomsskole, barnehage, næringslokaler og kulturarenaer. I tillegg er det et ønske å få plass til svømmehall og flerbrukshall. For å få plass til flere funksjoner ønsker kommunen at det legges opp til bygninger med flere funksjoner samlet. Disse konkrete prosjektene vil være viktige brikker som teamene kan spille med i parallelloppdraget. En god fortetting vil være avgjørende for at verdifulle friområder og kulturlandskap skal kunne bevares.»

Vi ønsker en mer helhetlig områdeplan - og en konsekvensutredning. Vi vet at denne kommer, men det er vanskelig å forholde seg til de gode idèer og forslag når dette ikke er ordentlig forankret.

Urbanisering- byliv-byrom-bygate-bystruktur: dette er ord som brukes/oppgis i oppdraget og alle teamene følger selvfølgelig opp dette i sine forslag: men vi ønsker ikke en by på Nesodden. Vi ønsker gode trygge bomiljøer, gjerne fredelige, uten stor trafikk og støy, åpne og grønne kvaliteter i næringsområder og bo-områder. De fleste som flytter ut hit, gjør det nettopp på grunn av disse kvaliteten. Bylivet er lett tilgjengelig i Oslo. Vi mener dessuten det er tvilsomt om utviklingen vil gi en bykvalitet, men frykter derimot en klassisk suburbanisering med de utfordringer det fører med seg. Beboeraksjonen ønsker ikke at Tangen Sentrum skal bygges ut til å bli ennå en død drabantby. Både Lørenskog og Ski sliter med å tiltrekke seg nok næring og ha liv i gatene på kveldstid selv om de har jobbet hardt for nettopp dette: http://kunnskapsbyen.no/aktiviteter/naeringsutvikling-lillestrom-misforstatt-polysentrisme/?fbclid=IwAR1dU2A49LXxSw7X_1PYhZUMK4HFh7jjN9SbWxV9lO5RhQVFBxs Bp_9b_-Y

Følgende ble sagt på siste presentasjonsmøte på nett med arkitektteamet JaJa og kommuneadministrasjonen 22.april: Sjef for Plan og byggesaksavdelingen uttalte at “Det som er viktig er at teamene nå får klare og tydelige signaler for hva de skal jobbe videre med, derfor er prosessen med​ medvirkning ​ helt avgjørende av hva som kommer inn av innspill fra innbyggerne” Jeg tror vi har forklart i vårt innspill her om hvorfor det er vanskelig å komme med klare og tydelige innspill på presentasjonene når vi opplever prosessen og innspillene som utydelige.

Vennlig hilsen Beboeraksjon Nesodden

Ved styret

Catrin Sønsterud, Vigdis Lahaug  og Ruby Wikstrøm

Tangen_Sentrum.jpg
Facebook