Stopp nedbyggingen av fotograffaget!

Yrkesfotografer i Norge er bekymret for den yrkesfaglige fotografutdannelsen. Det er kjent at fotograffaget etter planen skal legges ned som eget lærefag og tas inn i et nytt medieproduksjonsfag. For fotograffaget fortoner reformen seg mer som en nedbygging enn en styrking. 

Utdanningsmyndighetene har et ønske om å modernisere mediefagene og harmonisere dem etter bransjenes behov.  Vi er sterkt uenig i at yrkesfotografenes behov for en styrking av egen fagutdannelse blir ivaretatt med denne reformen.  Etter å ha fulgt med på høringsrundene så langt er vi svært bekymret for rekrutteringen til faget, til kvaliteten på utdanningen og for at strykprosenten på framtidige svenneprøver bare vil fortsette å øke.

I dagens sterkt medierte samfunn, hvor fotografier utgjør en vesentlig tyngde i visuell kommunikasjon på tvers av kontinenter og kulturer, trengs fagkunnskaper om fotografiet som medium som aldri før. Det trengs kunnskaper som strekker seg langt ut over teknikk. Det handler blant annet om visuell formidling av budskap, kunne fortelle visuelle historier, og forstå retorisk bruk av mediet. Det trengs også en bred uttrykkshistorisk oversikt, kunnskap og ferdigheter innenfor komposisjon og fargebruk. For å kunne forstå og kunne anvende mediet på dette nivået, kreves solide fagkunnskaper, som går langt ut over obligatorisk kamerateknikk og digital bildebehandling. Fotografen må også forstå hvordan mediet kommuniserer. Bilder er en avgjørende del av den måten det kommuniseres på og vi trenger mennesker som behersker fotografiet som medium og har kunnskap om foto-teknikk. Det å redusere fotografen til en del av en medieproduksjonsutdannelse anser vi som uheldig og det vil være å bygge ned faget.

Det er et godt prinsipp at en yrkesgruppe skal ha innflytelse over egen yrkesutdanning. På bakgrunn av det bør minst en av yrkesfotografenes organisasjoner for framtida være representert i faglig råd.

Vi mener dagens mediemarked stiller store krav til bildebruk og taler sterkt for beholde og videreutvikle fotograffaget som eget lærefag! Læreplanene trenger å harmoniseres med dagens krav til bruk, kommunikasjon og teknologi.
For å gi et løft til yrkesutdannede fotografer bør bestått svenneprøve gi rett til yrkesbetegnelsen "fagfotograf".

 


Ove Aalo, Utdanningskommiteen, Norges fotografforbund    Kontakt personen bak underskriftskampanjen