STOPP kuttene i Haldenskolen!

Til innbyggerne i Halden kommune:

I kommunedirektørens budsjettforslag for 2021 foreslås det nye store kutt innenfor skolesektoren. Vi kan ikke akseptere at barna igjen blir bortprioritert i denne kommunen. Vi krever at ytterligere kutt i undervisningssektoren blir stanset, og at det satses med øremerkede midler til økt innsats på småskolen. Nå må vi starte med å snu den nedadgående spiralen som preger barn og unges oppvekst i Halden kommune. Det handler om prioriteringer. Hvis du ønsker at kuttene i Haldenskolen skal stoppes, signerer du dette oppropet og deler det videre.

Dette er tilstanden i barneskolene pr. dags dato, FØR ytterligere kutt:

  • I Halden kommune er det flere barn med behov for spesialundervisning enn i sammenlignbare kommuner, men det brukes mindre penger pr. barn.
  • I Halden kommune er det flere med lavere utdanningsnivå enn landsgjennomsnittet.   
  • I Halden kommune er det flere barn og unge som har psykiske lidelser enn gjennomsnittet i landet.
  • Det er flere elever som har vedtak om særskilt norskopplæring i denne kommunen enn i sammenlignbare kommuner, men det settes av færre timer til språkopplæring.
  • Hvert femte barn i Halden lever i familier med lavere inntekt enn EUs lavinntektsgrense.
  • Det finnes ingen avdeling med spesialkunnskaper innenfor psykiatri, vold og skolevegring i Halden kommune. Det er minimalt med rådgiverfunksjoner innenfor det samme feltet i kommunen.
  • Det er ikke satt av øremerket midler til forebygging og tidlig innsats ved skolene. Samtidig som det er lovpålagt å drive tidlig innsats.
  • Det er marginalt med støtte- og rådgiverfunksjoner innenfor sektor undervisning og oppvekst.
  • Elevene i kommunen skårer gjennomsnittlig lavere på nasjonale prøver enn sammenlignbare kommuner.
  • Mobbeundersøkelser viser at flere barn opplever at de blir mobbet i Halden kommune enn gjennomsnittet i landet.

Signer oppropet og del det videre hvis du er enig! Du må huske å godkjenne underskriften din via e-post etter at du har trykket på knappen nederst. Underskriftene vil bli sendt til gruppelederne i de politiske partiene og bli levert til Formannskapsmøtet 3. desember.


Foreldre og ansatte i Haldenskolen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Foreldre og ansatte i Haldenskolen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...