STOPP barnevernets manipulasjon av barn i fosterhjem.

Barnevernet legger som regel strenge restriksjoner på omfang og innhold i kontakten mellom fosterbarn og deres biologiske familie.

Kontakten kontrolleres gjennom instruksjon, manipulasjon og ulike former for sanksjoner.

Dette oppropet gjelder krav om lovhjemlet forbud mot bruk av alle direkte og  indirekte styringsmetoder (manipulasjon/hjernevask) som har som formål eller effekt å påvirke kontakten mellom barna og biologiske foreldre på en negativ måte.

Blant annet gjelder dette at kontakten mellom barna og foreldrene/biologisk familie ikke lenger  tillates kontrollert ved bruk følgende kontrolltaktikk som barnevernet svært ofte benytter seg av:

1. å plassere fosterbarna i en fosterfamilie som ikke er positivt innstilt til omfattende og velfungerende samarbeid fosterbarnas biologiske foreldre og øvrige biologiske familie og eksisterende nettverk.

-2.Å hindre fosterbarna fra å opprettholde eller etablere kontakt med folk som har en positiv relasjon til fosterbarnas biologiske foreldre/familie/nettverk.

3. å skremme/påvirke fosterbarna til urealistisk frykt for sine foreldre/ biologiske familie.

4.  å skape/ forsterke konflikter mellom fosterbarna og foreldrene/biologisk familie.

5.å hindre fosterbarna og foreldre samvær i ukene eller måneder før saken skal opp i Fylkesnemnda eller rettsinnstansene.

6. å utsette fosterbarna for ensidig informasjon om barnevernets syn på saken. (Dersom barnevernet skal informere barna som sitt syn på saken, må foreldrene tillates å gjøre det samme).

7. å instruere fosterbarna om hva de bør si til i vitnesavhør, til dommere, sakkyndige, politi og andre  som blir involvert  i saken deres.

 8..å på noen måte si eller gjøre noe som kan legge negative føringer på kontakten mellom fosterbarna og  biologisk foreldre/familie/nettverk

9.. å på noen måte si eller gjøre noe som kan  skape hindringer eller legge negative føringer på muligheten for tilbakeføring av omsorgen til biologiske foreldre.

10..å  på noen måte si eller gjøre noe som kan skape/forsterke  foreldrefiendtlighet hos fosterbarna.