Støtteerklæring fra KulturSápmi til Fosen og en oppfordring til alle våre kollegaer i kulturfeltet om å støtte oppropet!

NORSK | SÁMEGIELLA

Dette er en støtteerklæring fra KulturSápmi, et samlet samisk kulturfelt, og en oppfordring til alle våre kolleger på kulturfeltet om å støtte oppropet!

 Samiske kunstnere har alltid stått i frontlinjen i kampen for overlevelsen av vårt folk, vår kultur, språk og kulturutøvelse. Eskaleringen i både antall og størrelse av inngrepssaker gjør at mange kunstnere og kulturutøvere setter livene sine på vent for å kjempe for grunnleggende rettigheter.  

KulturSápmi, den samiske kulturbransjen, ber våre kollegaer i den nordiske kulturbransjen om støtte og solidaritet i kampen for menneskerettigheter, rettssikkerhet og respekt for samenes land- og sjøområder.   

Det samiske kulturen hviler på våre landområder, som utgjør naturgrunnlaget for vår kultur. Truslene mot naturgrunnlaget er derfor også en trussel mot hele den samiske kunst- og kulturbransjens fremtid. Sápmi blir gjentatte ganger truet av naturinngrep som gjør det stadig vanskeligere å utøve vår kultur og å motivere unge samer til å bringe vår tradisjonelle kunnskap videre. En samlet samisk kulturbransje gir sin fulle støtte til aktivistene og kunstnerne som kjemper for samenes menneskerettigheter.  

Den unge filmskaperen Mihkkal Hætta flyttet 11. september inn i en lávvu utenfor det norske Storting i protest mot det pågående menneskerettighetsbruddet på Fosen. I over 10 år har samer på svensk side av Sápmi kjempet mot myndighetenes tillatelse til gruvedrift i Gállok. Samebyene Jåhkågaska- og Sirges møter nå svenske myndigheter i Högsta domstolen for å kjempe for sine reinbeiter. Og mange, mange slike saker pågår nå over hele Sápmi. Arealinngrepene i Sápmi gjør irreversibele skadeer på grunnlaget for samiske kulturbærende næringer. Presset er stort og har store konsekvenser for mental helse.   

I de nordiske statene er det pågående sannhets- og forsoningsarbeid. Tidligere tiders overgrep mot den samiske befolkningen avdekkes og gis oppmerksomhet. Det er i seg selv bra. Men, parallelt med sannhets- og forsoningsarbeidet er områder for samisk nærings- og kulturutøvelse under stadig sterkere press. Da blir unektelig forsoning bare tomt prat. Det man i realiteten opplever er ikke forsonende tiltak, men nye overgrep.   

KulturSápmi støtter kampen for samenes rett til kulturutøvelse og land og vann. KulturSápmi anmoder nordiske myndigheter om å respektere samenes menneskerettigheter.  

KulturSapmi23_joavkogovva_OK.jpeg

 *KulturSápmi er en bransjefaglig møteplass for alle samiske kunstnere, kulturarbeidere og kulturinstitusjoner. Den 4. KulturSápmi ble arrangert i Anár/Inari 19.-22. September med omlag 150 deltakere fra hele Sápmi.

___

KULTURSÁMI DOARJJACEALKÁMUŠ FOVSEN-NJAARKEN SÏJTEA BEALES JA DOARJJABIVDDA MIN BUOT KULTURSUORGGI KOLLEGAIDE!

Dát lea oktasaš sámi kultursuorggi, KulturSámi, cealkámuš ja doarjjabivdda buot min kultursuorggi kollegaide!

Sámi dáiddárat leat leamaš álo ovddemusas dáistaleame min álbmoga, kultuvrra, gielaid ja kultuvrra hárjeheami ceavzima beales. Sisabahkkemat leat lassánan ja sturron, mii mearkkaša, ahte máŋggat dáiddárat ja kultuvrra hárjeheaddjit leat šaddan gaskkalduhttit árgabeai’ eallimiiddiset, vai sii sáhttet dáistalit vuođđovuoigatvuođaid beales.

Sámi kultursuorgi, KulturSápmi, bivdá min kollegain davviriikkalaš kultursuorggis doarjaga ja solidaritehta dáistaleapmái olmmošvuoigatvuođaid, riektesihkkarvuođa ja sámi álbmoga eatnamiid ja čázi gudnejahttima beales.

Sámi kultuvra lea sorjavaš min eatnamiin, mat hábmejit min kultuvrra lunddolaš vuođu. Áitagat, mat čuhcet min eatnamiidda, áitet dakko bokte olles sámi dáidda- ja kultursuorggi boahtteáiggi. Sámi eatnama áitet čađat sisabahkkemat, mat váttásmahttet min kultuvrra hárjeheami ja sámenuoraid movttiidahttima sirdit árbedieđu. Oktasaš sámi kultursuorgi addá dievas doarjaga aktivisttaide ja dáiddáriidda, geat dáistalit sámiid olmmošrivttiid beales.

Nuorra filbmadahkki Mihkkal Hætta fárrii čakčamánu 11. beaivve lávvui Norgga stuoradikki ovdii vuostálastin dihte olmmošrivttiid loavkideami, mii lea jođus Fosenis. Badjel 10 jagi Ruoŧa beale Sámi sápmelaččat leat dáistalan eiseválddiid ruvkedoaibmalobi vuostá Gállokis. Jåhkågasska ja Sirges čearru leat dál alimus rievttis Ruoŧa eiseválddiid vuostá dáistaleame boazodolliid beales. Ja máŋggat, máŋggat sullasaš dáhpáhusat leat jođus dál miehtá Sámi. Sisabahkken Sápmái dagaha bissovaš vahágiid sámi kultuvrra vuđđui. Deaddu lea stuoris ja das leat stuora váikkuhusat mielladearvvašvuhtii.

Duohtavuođa- ja seanadanbargu lea jođus Davviriikkain. Sámeálbmogii ovdal čuohcán boasttogeavaheamit buktojuvvojit ovdan ja daidda čujuhuvvo fuomášupmi. Dát lea buorre ášši. Duohtavuođa- ja seanadanbarggu olis sápmelaččaid ealáhusat ja kulturdoaimmat leat goittotge ain stuorit deattu vuolde. Dalle šiitemeahttun seanadeapmi šaddá dušše guoros sátni. Seanadandoaimmaid sadjái mii vásihit ođđa boasttugeavahemiid.

KulturSápmi doarju dáistaleami min álbmoga rievttis hárjehit kultuvrra, rievttis eatnamii ja čáhcái. KulturSápmi bivdá Davviriikkaid eiseválddiid gudnejahttit sámiid olmmošrivttiid.

* KulturSápmi lea sámi dáiddáriid, kulturbargiid ja kulturásahusaid deaivvadanbáiki. Njealját KulturSápmi lágiduvvui Anáris 20.–22.9.2023 ja dohko serve birrasii 150 oassálasti miehtá Sámi.


Christina Hætta, Head of cultural Unit in The Saami Council    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Christina Hætta, Head of cultural Unit in The Saami Council vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...