Sosionomer mot folkemord

Hvem er vi:
Sosionomer mot folkemord er et initiativ av og for norske sosionomer og
sosionomstudenter som ønsker å vise et standpunkt mot folkemord og urett begått mot
palestinere.


Hva jobber vi for:
I ni måneder har Israel bombet Gazastripen, med 2,4 millioner mennesker. Over 1% av
Gazas barn, kvinner og menn er drept, og resten av befolkningen er på flukt. Mer enn
15.000 barn er drept og over 30.000 barn er foreldreløse. 85.000 mennesker er skadet.
Et ukjent antall mennesker er savnet og ligger begravd i ruinene.


En granskningskommisjon nedsatt av FN konkluderer med at Israel har begått
krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og brudd på internasjonal
humanitær rett. Den internasjonale straffedomstolen (ICJ) har sagt at det er sannsynlig
at Israel begår et folkemord i Gaza.

Dette må ta slutt!


Hvorfor jobber vi for dette:
Den internasjonale sosialarbeider føderasjonen, IFSW (2014) har formulert følgende
definisjon av sosialt arbeid, og som sosionomers fagforening FO også støtter opp
om:


“Sosialt arbeid er et praksisbasert yrke og en akademisk disiplin som fremmer sosial
endring og utvikling, sosialt samhold, myndiggjøring og frigjøring av mennesker.


Prinsippene om sosial rettferdighet, menneskerettigheter, kollektivt ansvar og
respekt for mangfold er sentrale i sosialt arbeid. På grunnlag av teorier i sosialt
arbeid, andre samfunnsvitenskapelige disipliner, humaniora og urfolkskunnskap
involverer sosialt arbeid mennesker og strukturer for å møte utfordringer i livet og
styrke menneskers livskår.»


Det er av avgjørende betydning at norske sosionomer ikke forblir nøytrale under et
folkemord av flere grunner, som alle forankrer seg i prinsippene i sosialt arbeid og i vårt
yrkesetiske grunnlagsdokument (YEGD):


1. Etikk og verdier: Sosialt arbeid er bygget på etiske prinsipper som humanitet,
verdighet og respekt for menneskets rettigheter. Disse prinsippene står i sterk kontrast
til de handlingene som utføres under et folkemord. Ved å ta stilling mot folkemord,
opprettholder vi våre etiske integritet og viser en forpliktelse til å beskytte de mest
sårbare.


2. Solidaritet: Et sentralt prinsipp i sosialt arbeid er solidaritet med utsatte grupper.
Under et folkemord er det nettopp disse gruppene som er i fare. Ved å være aktive og ta
stilling, demonstrerer vi vår solidaritet og støtte til de som trenger det mest, og viser at
de ikke tolererer urettferdighet og undertrykkelse.Solidaritet med sosialarbeidere på
tvers av landegrenser fremmer en global forståelse av de utfordringene mennesker står
overfor. Internasjonalt samarbeid og deling av kunnskap og ressurser er avgjørende for å
utvikle effektive løsninger på ulike problemstillinger.


3. Sosial rettferdighet: Sosialt arbeid har som mål å fremme sosial rettferdighet.
Folkemord representerer en ekstrem form for sosial urettferdighet, og å være nøytral i
en slik situasjon er å akseptere uretten. Som sosionomer har vi en plikt til å arbeide mot
urettferdighet og bidra til å skape et mer rettferdig samfunn.


4. Samfunnsansvar: Sosionomer har et samfunnsoppdrag som innebærer å arbeide for
positive sosiale endringer og å bekjempe undertrykkelse. Ved å være nøytrale under et
folkemord, svikter vi vårt samfunnsansvar og vårt oppdrag om å bidra til et bedre
samfunn.


5. Historiske lærdommer: Historien har vist oss at stillhet og nøytralitet i møte med
folkemord og andre massive menneskerettighetsbrudd kan muliggjøre disse
grusomhetene. Det internasjonale samfunnets reaksjon på Holocaust, folkemord i
Rwanda og andre folkemord har lært oss viktigheten av tidlig og tydelig handling og
fordømmelse.


Ved å stå opp mot folkemord, viser vi at vi er tro mot prinsippene i sosialt arbeid. Vi er
villige til å bruke vår profesjonelle plattform til å fremme menneskerettigheter,
bekjempe urettferdighet og støtte de mest sårbare. Dette er ikke bare en profesjonell
plikt vi har, men også en humanitær forpliktelse.


Sosionomer mot folkemord krever at:

• Oljefondet må trekke investeringene sine ut av selskap knyttet til ulovlig okkupasjon og
andre folkerettsbrudd.
• Norge må lovfeste et forbud mot handel med varer og tjenester produsert på ulovlig
okkupert jord eller fra selskap som medvirker til brudd på folkeretten og
menneskerettigheter i ulovlig okkuperte områder. Det er ikke nok med en anbefaling!
• Norge må sikre at norske våpenprodusenter ikke selger våpen, våpenkomponenter
eller annet militært utstyr til Israel. Verken direkte eller indirekte. Det må i tillegg
innføres sluttbrukererklæring fra alle land.


Camilla Heyerdahl/Sosionomer mot folkemord    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Camilla Heyerdahl/Sosionomer mot folkemord vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...