Sooninger mot utbygging av Ørajordet

90A77BFB-A7F4-4EC2-9B91-44F5F5003650.jpeg

Copyright sabima.no 

 

Ørajordet41.jpgDJI_0459-21.jpg

foto: Kjetil Næss - Amedia  

 

 

 

 

Redd Ørajordet nå!  

 

Oppropet blir liggende ute så lenge som nødvendig, også etter valget

PLM-utvalget fikk 28.8.2023 overlevert utskrift av ca 350 anonyme signaturer med ca 200 kommentarer 

 

 

Son ødelegges bit for bit. Nå vil Vestby kommune bygge 100 nye boliger på en kornåker et steinkast fra Son sentrum. Dette bryter tvert med hva de fleste politikerne har uttalt og vedtatt tidligere. Her er det ulike krefter i sving og sterke interesser som står mot hverandre. Vi som bor og er glad i Son, og som ønsker å bevare byens og miljøets særpreg, kjemper imot for å stoppe den planlagte utbyggingen på Ørajordet.  

 

Derfor er det viktig at flere engasjerer seg:  

· Son er mer enn Storgata og små hvitmalte hus. Son er en del av et kulturhistorisk og landskapsmessig miljø som må bevares. En utbygging av Ørajordet bryter med det politikerne tidligere har vedtatt i kommunale planer, hvor Son inngår som et viktig bevaringsområde.

· Det bygges jevnt og trutt i Son, og fortettingen av boliger har allerede overskredet det kommunen selv har vedtatt i egen regionalplan. En utbygging av Ørajordet vil bidra til ytterligere fortetting og gjøre det svært vanskelig for politikerne å oppfylle det de selv har vedtatt.

· I tillegg til å produsere mat er Ørajordet et viktig habitat for insekter, fugler, fisk og dyr som trues av utryddelse flere steder. En utbygging av Ørajordet vil rasere både matjord, natur og artsmangfold. Dette bryter tvert med det norske myndigheter har forpliktet seg til gjennom FNs naturavtale om vern av 30 prosent av naturen. Dersom våre kommunale politikere tar dette på alvor, må de ta Ørajordet ut av den vedtatte reguleringsplanen og tilbakeføre området til et landbruks-, natur- og friluftsområde.

· Sammen med andre utbygginger nord for Sonsbrua vil utbygging på Ørajordet føre til langt flere biler over brua og gjennom Son sentrum. Noe som vil føre til trafikkaos og store miljøproblemer i en by som ikke er dimensjonert for dette. Sonsbrua har kun en kjørebane. Beregninger som utbygger og kommunen har gjort viser at de planlagte utbyggingene kan føre til kødannelser, som planlegges løst med trafikklys over broa.

· Geotekniske rapporter viser generelt risikable avsetninger med kvikkleire langs Sånaelva, men på ulogisk måte er Ørajordet vist som en risikofri «øy» mellom høyrisikoområder. Dette kan tyde på manglende omfang av grunnundersøkelser og manglende helhetsvurdering.

Informasjon om grunnforhold langs elvebredder og i elveleie er svært mangelfull. Omfattende heving av terreng i utbyggingsområdet vil gi et innsnevret flomløp og ødelegge Ørajordets funksjon som flomslette ved ekstremvær og stormflo. En konsekvens vil kunne være ødeleggende erosjon, som igjen forårsaker utrasinger. Ved prognoser utført av FNs klimapanel understrekes at det er store usikkerheter knyttet til fremtidig ekstremvær. Det kan ikke utelukkes at i situasjoner med ekstremvær vil det kunne være langt større havnivåstigning enn hva som er lagt til grunn ved planlegging av utbyggingen på Ørajordet.   Mer detaljert informasjon og analyse er påkrevet for å kunne garantere at Ørautbyggingen ikke vil medføre kvikkleireskred og tap av menneskeliv.

· Soon og Omegns Vel, Elveveien Veilag og en rekke privatpersoner har i sine høringsinnspill vist til de samme argumentene og advart mot og bedt kommunen avstå fra utbygging av Ørajordet. Mange med oss føler at vi ikke blir hørt og at innbyggerne i Son blir overkjørt av lokalpolitikerne.    

 

28. august 2023 skal Vestby kommune avgjøre Ørajordets skjebne. Derfor haster det med å si klart og tydelig ifra hva vi mener.  

Sooninger mot utbygging av Ørajordet    

 

(redigert 10.8.2023 - 4.9.2023)

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Beboergruppe i Son fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...