Skolestruktur i Sandefjord - vi krever en helhetlig, demokratisk og tverrpolitisk prosess!

  • Administrasjonen og skolepolitikerne har ført oss bak lyset.
  • Nedlegging av 8 nærskoler og bygging av 3 nye storskoler er ikke politisk vedtatt, det er ikke for sent å snu!
  • Politikerne bør søke tverrpolitiske løsninger i den viktigste saken i vår kommune på generasjoner.

Vi krever at politikerne ber rådmannen om å utarbeide en helhetlig sak som beskriver videreutvikling av dagens struktur og sammenligner denne med foreslåtte endringer i barnehage- og skolestruktur. Innbyggerne må få si sin mening gjennom valget i 2023.

Lenke til innbyggerforslag sendt til kommunen 26. april.  Fortsett å dele saken slik at vi får flest mulig underskrifter til den viktigste saken i kommunen på generasjoner. 

  • I første valgperiode er det Ormestad, Vesterøy og Framnes skole som berøres.
  • I neste valgperiode er det Helgerød, Unneberg og Gokstad skole.
  • I tredje valgperiode gjelder det Byskolen og Sande skole.
  • Det er ikke utenkelig at resten av Sandefjord, inkludert Stokke og Andebu, blir omfattet av prosessen.

Ny barnehage- og skolestruktur er ikke tatt inn i kommuneplanen. De fleste vedtak som angår saken er orienteringssaker, presentert for politikerne stykkevis og delt.

I tråd med plan og bygningsloven paragraf 1 til 6 er det et krav at det utarbeides en delplan som en forlengelse av kommuneplanens samfunnsdel. I delplanen skal det settes opp mål for skolestrukturendringen, hvilke strategier og tiltak man foreslår, og hvilke konsekvenser disse løsningene vil kunne få for samfunn, miljø og helse. Folkehelseperspektivet skal ligge til grunn for planprosessen.

Administrasjonen har overlatt saken til Norconsult, som velger å legge fram saken stykkevis og delt, fremfor å gjennomføre en åpen, helhetlig og demokratisk planprosess, der innbyggerne involveres. Verken organisasjoner, lærere, foresatte eller elever har fått drøfte skolens betydning for et godt læringsmiljø er eller skolens betydning for nærmiljøet. 

Kommunens saksgang er ikke åpen og inkluderende og den inviterer ikke til involvering og medvirkning fra berørte parter. I saksdokumenter og folkemøter, styrt av konsulenter fra Norconsult, fremstår det som om vedtak om storskoler er fattet. Innledning som går igjen i flere invitasjoner er: “Sandefjord kommune har vedtatt utbygging av tre nye barneskoler som skal erstatte åtte eksisterende barneskoler. Det er et intensjonsvedtak om å realisere en ny skole i hver økonomiplanperiode”.

Oppgradering og utvidelse av dagens bygningsmasse forventes å være et element i en slik konsekvensutredning og må settes opp mot forslaget om nybygg. Det er anslått at 3 storskoler vil koste 1,2 milliarder kroner. Nye skoler som bygges i Norge i dag for 600 barn fra 1. til 7. trinn viser at de koster langt mer enn her budsjettert. Den endelige prislappen for 3 skoler sammen med andre nødvendige investeringer vil sannsynligvis nærme seg 2 milliarder. 

De folkevalgte vil komme til å vedta endringer som kan være vår tids største generasjonsløft og vil påvirke innbyggeres i flere generasjoner. Bortfall av nærskoler vil i særdeleshet påvirke de yngste elevene og barnefamiliene.

Tomtevalgene til første storskole er til alt overmål på dyrket mark! Her svikter politikerne sine egne og regjeringens klare intensjoner om å bevare dyrket mark! 

Politikerne står i fare for å vedta enorme inngrep på vegne av innbyggerne uten å vite om de har vår støtte. Det er bare to år til neste valg!


Anette Hvidtsten og Helge Krossøy    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Anette Hvidtsten og Helge Krossøy vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...