Sikre forsvarlig viltkorridor og bevar mer nærskog på Felt 16 på Mortensrud

SIKRE FORSVARLIG VILTKORRIDOR OG BEVAR MER NÆRSKOG PÅ FELT 16 PÅ MORTENSRUD

En forsvarlig viltkorridor må sikres og større arealer med nærskog må beholdes på Felt 16 på Mortensrud.
Boliger kan ikke bygges på bekostning av et eksisterende vilttråkk som går over Felt 16.
Viltkorridoren må legges slik at det sikres en forsvarlig bredde på 50 meter.
Større arealer med nærskog må beholdes på Felt 16, som sikrer bevaring av biologisk mangfold med fortsatt viltarter på Mortensrud.
Ny planlegging for boligutbygging og veiløsning må gjennomføres i tett dialog og reell medvirkning med lokalbefolkningen, og ny offentlig høring må gjennomføres.
Det må tas hensyn til balanse mellom antall og type av nye boliger og sosial infrastruktur på Mortensrud.
Et trygt og godt bo- og oppvekstmiljø i et levekårsutsatt område må ivaretas.
Skog, biologisk mangfold og å ivareta en forsvarlig viltkorridor må prioriteres som en kvalitet for området, og ikke gå på bekostning av Oslo politidistrikts anbefalinger i forhold til kriminalitetsforebyggende tiltak.

Montasje_Felt_16.jpg  

-----

OPPSUMMERING

På Felt 16 er det planlagt et boligområde på Mortensrud med 665 boliger bygd på tomter eid av OBOS Nye Hjem og Oslo kommune.
I 2016 forelå en kartleggingsrapport fra Norconsult, som hadde fått oppdrag fra Oslo kommune om å kartlegge naturmangfoldet på Mortensrud, dvs. verdifulle og truede arter. Bestillingen var ikke å kartlegge vilttråkkene i området. Likevel advarte rapporten om at «ved realisering av planene vil det bli mindre fugl, og sjelden vil man se ekorn, rådyr, rev og grevling». På tross av advarselen ble Planprogram for Mortensrud vedtatt, med planer for en fortettet boligutbygging som førte til nedbygging av store skogsområder.

Feltet ble planlagt og tegnet med 690 boliger og en nedbygging av mesteparten av skogsområdene. Dette ble presentert til offentlig høring i november 2020. Oslo kommune Bymiljøetaten hadde gitt oppdrag til BioFokus å kartlegge vilt- og naturtyper på Mortensrud. Rapporten viste viktige trekkveier over utbyggingsfeltene, men ikke klar i tide til oppstart av den offentlige høringen. Rapporten ble mottatt i desember 2020, dvs. underveis i planperioden. Fagmyndigheten valgte ikke å utvide planperioden og informere om rapporten i plandokumenter og i digitalt informasjonsmøte i januar 2021. Med manglende kunnskap og informasjon om trekkfeltene og behov for viltkorridor, kom heller ingen motforestillinger til planene ut fra hensynet til natur og vilt.

Våren 2021 ble det avholdt møter om konsekvenser av viltkartleggingen og føringer for en anleggelse av en viltkorridor. Fagmyndighetene konkluderte med å anbefale at viltkorridoren ble lagt nord for barnehagen. Man valgte å se bort fra kravet om forsvarlig bredde for en viltkorridor, på 50 meter. Hensynet til å bygge planlagte boliger gikk foran hensynet til et vilttråkk som går over Mortensrud.

Etter innsending av plandokumentene til Byrådsavdeling for byutvikling, virker det som byrådsavdelingen reagerer. De sender en forespørsel til Plan- og bygningsetaten om å få en redegjørelse for hvilke vurderinger som ble gjort etter viltkartleggingen. I svaret konkluderes det: «… mye av bebyggelsesstrukturen (var) lagt da naturkartleggingen ble innsendt, og vi ønsket å kombinere korridoren, og samtidig oppfylle overordnede føringer om boligbygging på feltet.»

Dette kan ikke aksepteres, og vi krever at viltkorridoren legges slik på feltet at den får en ubrutt forsvarlig bredde på 50 meter. Viltkorridoren på Felt 16 er en del av en viltkorridor på fire utbyggingsfelt på Mortensrud, og det kan ikke aksepteres at et strekk av viltkorridoren har uforsvarlig bredde.

Konsekvensen av en omlegging av viltkorridoren er mindre areal til boligbebyggelse, og trolig må også Nye Gamle Bygdevei legges om. Når feltet må planlegges på nytt, forventer vi at man sikrer reell medvirkning og dialog med lokalbefolkningen. Felt 16 må ses i sammenheng med Mortensrudområdets nåværende og planlagte situasjon i forhold til sosial infrastruktur og levekårsutfordringer. I forhold til Oslo politikammers anbefalinger om kriminalitetsforebyggende tiltak i planene, støtter vi behovet for aktivitetsmuligheter og sosial infrastruktur, og noen av anbefalingene i forhold til utforming av byggene. Men vi mener at ivaretakelse av skog, biologisk mangfold og en forsvarlig viltkorridor må prioriteres, og ikke gå på bekostning av Oslo politidistrikts anbefalinger om nedbygging av større skogsareal til fordel for boliger.  

23.05.2024 ble det åpnet en begrenset høring med høringsfrist 06.06.2024 som omhandler endringsforslag om en tursti med belysning i naturområde og fordeling av størrelsen på leiligheter, med forslag om flere leiligheter mellom 35 m2 og 50 m2. Disse endringsforslagene er en bestilling fra Byrådsavdeling for byutvikling, etter dialog med Oslo politidistrikt om kriminalitetsforebyggende tiltak. Hensynet til en forsvarlig viltkorridor er ikke hensyntatt, og en begrenset høring med så kort høringsfrist er uheldig siden den foreslåtte viltkorridoren aldri har vært til offentlig høring. 

Som et resultat av Mortensruds behov, foreslår vi i innbyggerforslaget Det skal ikke bygges boliger på de kommunale tomtene langs E6 på Mortensrud at det ikke bør bygges boliger i rød støysone langs E6 på tomten som er eid av Oslo kommune. Det bør alternativt utredes framtidig bruk av de kommunale tomtene til offentlige formål, som idrettsanlegg for lokal idrett på Mortensrud, anlegg for annen sosial infrastruktur, eller egnede næringslivsformål. 

PRAKTISK INFORMASJON

Dette er et innbyggerforslag som vil sendes til politisk behandling i Oslo bystyre når det oppnår mer enn 300 underskrifter.
Ved signering av oppropet kan man velge å skrive en kommentar med dine meldinger.
Overskrift og punkter under utgjør selve innbyggerforslaget som skal til behandling i Oslo bystyre.
Under innbyggerforslaget er en oppsummering av bakgrunnen for innbyggerforslaget. Deretter praktisk informasjon. I saksopplysninger redegjøres det nærmere om Felt 16. I saksopplysninger står utfyllende informasjon og forklaringer, henvisninger til plandokumenter, rapporter og annet, samt bilder, illustrasjoner og kart. Nummerhenvisninger viser til lenker som er opplistet under Referanser med lenker nederst i innbyggerforslaget.
Helt til slutt vises en oversikt over og lenke til tre andre innbyggerforslag som hører sammen med dette. Det anbefales å lese dem, og det oppfordres til å signere også de andre hvis man er enig i kravene. Ansvarlig for organiseringen av innbyggerforslaget er Aksjonsgruppe Mortensrud

SAKSOPPLYSNINGER

Felt 16
Felt 16 ligger på et skogsområde nærmest E6 på Mortensrud. (Se bilde under fra planforslaget.)

Skogsområde_med_Felt_16.JPG

Korrigert plankart pr. 28.04.2023 (1) og pr. 04.05.2023 (2) viser planene for boligbebyggelse med 665 boliger (gule felt), natur- og friområder (grønne felt), barnehage (rødt felt), torg og gangveier(rosa) og kjørevei (grått felt). (Se korrigert plankart pr. 28.04.2023 under.)

Plan_16_korrigert_plankart1.JPG

Nord på plankartet ses den planlagte viltkorridoren, hvor korridoren smalner av nord for Jettegryta barnehage. Det er denne smale delen av viltkorridoren innbyggerforslaget protesterer mot, og det kreves at viltkorridoren skal ha en bredde på 50 meter gjennom hele feltet. Som en følge av dette, må den legges en annen plass på utbyggingsfeltet for å oppnå det, dvs. syd for barnehagen.

Kartlegging av naturmangfold på Mortensrud
I arbeidet med Planprogram for Mortensrud bestilte Oslo kommune en kartlegging av naturmangfold fra Norconsult. Dette resulterte i rapporten Kartlegging av naturmangfold på Mortensrud (3) som ble oversendt Plan- og bygningsetaten 25.10.2016 (4). I oversendelses-epost skriver Norconsult: «…fant vi ikke rare verdier når det gjelder biologisk mangfold på Mortensrud, men en del områder med dels store mengder svartelistede arter.» I oppsummering av rapporten står det: «Området vurderes ikke å inneha særlige verdier for biologisk mangfold i form av verdifulle naturtyper eller forekomster av truede arter. Potensialet for forekomst av truede arter vurderes også som lite ettersom skogteigene er små og av ung alder.» Navnet på rapporten, «Kartlegging av naturmangfold», sier noe om bestillingen. Og det svares i rapporten. Ingen verdifulle naturtyper og forekomster av truede arter. Men på slutten advares det: «Slike skogteiger er likevel viktige for lokalt dyre- og fugleliv og dersom planene realiseres vil beboere i nærområdene sannsynligvis merke det i form av mindre fugl på foringsbrett samt at de mer sjelden vil observere arter som ekorn, rådyr, rev og grevling i nærområdet.»

Planprogram og VPOR for Mortensrud
På tross av en klar advarsel om at lokalt dyre- og fugleliv vil rammes om planene realiseres, vedtok Bystyret Planprogram for Mortensrud (5) med planer for utbyggingsfelt for boliger hvor store skogsområder skulle nedbygges. Veiløsning og torg tilknyttet feltet er omtalt i Mortensrud Veiledende plan for offentlig rom (VPOR) (6).

Saksinnsyn for Felt 16
Saksinnsyn for Felt 16 (7) omtaler alle dokumenter og saksgang i planprosessen.

Planforslag til politisk behandling
Planforslaget ble 10.03.2023 oversendt til politisk behandling til Byrådsavdeling for byutvikling (8). (Se plantegning over boligfeltet under.)

Plantegning_av_Felt_16.JPG

Offentlig høring
Det ble gjennomført en offentlig høring i perioden 16.11.2020-18.01.2021 med planforslag (9). Det ble gjennomført et digitalt informasjonsmøte 05.01.2021 (10).
Illustrasjonen under viser hvordan Felt 16 ble presentert på informasjonsmøtet. Opprinnelig var det planlagt 690 boliger på feltet. (Se plantegning presentert i informasjonsmøtet 05.01.2021.)

191.JPG

Høringssvarene ble gjennomgått og kommentert i bemerkningsmøte om Felt 16 på Mortensrud 05.03.2021 (11).

Kartlegging av vilt og naturtyper på Mortensrud
Ved oppstart av offentlig høring var ikke vilttråkk et tema, det ble heller ikke informert om dette i informasjonsmøtet 05.01.2021.  Oslo kommune Bymiljøetaten hadde gitt oppdrag til BioFokus å kartlegge vilt- og naturtyper på Mortensrud. Rapporten viste viktige trekkveier over utbyggingsfeltene (se kart under av trekkveiene på Mortensrud). BioFokus-rapport 2020-16 Kartleggingsrapport om vilt og naturtyper på Mortensrud (12) ble oversendt fra Bymiljøetaten til Plan- og bygningsetaten 07.12.2020 (13), for sent til å vurderes i den offentlige høringen. På tross av at BioFokus-rapporten var tilgjengelig i løpet av høringsperioden ble den ikke tilstrekkelig bekjentgjort, og hensynet til vilttråkk ble ikke omtalt i noen av høringssvarene.

Trekkveier_vilt1.JPG

Forslag til avgrensning av viltkorridor 
tter gjennomført høring og etter mottatt Kartleggingsrapport om vilt og naturtyper, fortsatte planarbeidet. I saksinnsynet for Planprogram for Mortensrud (5) finner man referat fra møte 09.03.2021 om oppfølging av viltkartlegging (14). Til møtet hadde Bymiljøetaten laget et notat med tre akseptable alternative føringer for viltkorridoren. Av disse var alternativ A) best (i grønt), alternativ B er vist i gult der det fraviker fra alternativ A og alternativ C er dårligst. Alternativ B ble lagt til grunn for videre planlegging. Dvs. med en smalere korridor mellom barnehagen og eksisterende nabobebyggelse. (Se kart under fra referatet.)

Alternativer_for_viltkorridorer.JPG

Det ble etter det avholdt et møte med forslagsstillerne på Felt 16 30.04.2021 om viltkorridor, og det ble oversendt 07.06.2021 (15) et forslag til avgrensing av viltkorridor. Man hadde en avveiing mellom å sikre en bredere viltkorridor og tap av verdifullt boligareal. Bredden går fra 50 meter, til 24 meters bredde ved grensen til barnehagen, og dagens bredde på 19 meter forbi barnehagen ble vedtatt beholdt. Det ble oversendt kart over foreslått viltkorridor (16), (se under).

Foreslått_viltkorridor.JPG

Begrenset høring som ikke Mortensruds lokalbefolkning ble informert om
Varsel om begrenset høring ble sendt 30.08.2022 til «de som berøres direkte av endringene» (17). Den begrensete høringen ble gjennomført i perioden 30.08.2022 til 21.09.2022, hvor det kun ble gitt anledning til å uttale seg om endringene. I varselet omtales endringene i planforslaget, blant annet viltkorridoren som er lagt inn i planområdet. Sitat: «I etterkant av offentlig ettersyn har kartlegging av vilt og naturtyper avdekket en viltkorridor nord i planområdet. … På det bredeste er viltkorridoren 50 meter, mens den er noe smalere nordøst (35 meter) og nord for barnehagen (i underkant av 6,5 meter).» (Se skjermdump under.)

Viltkorridor_med_telst_og_ramme.PNG

Kritikk av manglende medvirkning når en begrenset høring ble gjennomført
Vi stiller oss svært kritiske til at denne viktige informasjonen med en viltkorridor ned mot 6,5 meter for Felt 16 ble unntatt en offentlig høring, og kun sendt til de nærmeste naboer av utbyggingsfeltet, barnehagen som omkranses av feltet, samt FAU og bydelens bydelsutvalg. Av disse kom det kun inn et høringssvar fra naboer og fra bydelen, som representerer lokalbefolkning og bydel, noe som er bekymringsfullt.
Mortensruds lokalbefolkning, samt ulike lokale interessegrupper, fikk ingen informasjon eller varsel om at Felt 16 fikk anlagt en viltkorridor for Felt 16 ned mot 6,5 meters bredde, og de fikk ikke informasjon om at en begrenset høring i en svært kort tidsperiode ble gjennomført. Dette finner vi uakseptabelt, og en offentlig høring med sikring av god informasjon om både høringsperiode samt informasjon om viltkorridoren og øvrige endringer, burde blitt gjennomført på nytt for å sikre medvirkningskravet i en planprosess.

Spørsmål fra Byrådsavdeling for byutvikling om vurderinger gjort etter naturkartlegging
Etter at planforslaget ble sendt til politisk behandling, sendte Byrådsavdeling for byutvikling brev til Plan- og bygningsetaten 25.04.2023 (18). Der skriver de: «Det ble foretatt en naturkartlegging i 2016 som konkluderte med at området ikke ble vurdert å inneha særlige verdier for biologisk mangfold i form av verdifulle naturtyper eller forekomster av truede arter. En ny naturmangfoldsrapport utarbeidet av BioFokus i 2020 kom til et annet resultat. Hvordan har PBE vurdert den nye naturkartleggingen og i hvilken grad medførte den endringer i prosjektet?»

Fagetatene lot hensynet til boligplanene gå foran hensynet til natur og vilt
Plan- og bygningsetaten svarer i brev 28.04.2023 på spørsmål om naturkartlegging (19). (Se skjermdump av side 1 og 2 av brevet under.) 

Brev_1_og_2.png

Brevet slår fast at Plan- og bygningsetaten (PBE) og Bymiljøetaten (BYM) har blitt enige om en generell minimumsbredde på 50 meter på viltkorridoren. De har videre blitt enig om en sammenhengende viltkorridor gjennom Mortensruds fire utbyggingsfelt (Felt 16, Felt 18, Felt 20 og Stenbråtveien 13-63). PBE har fokusert på å sikre en sammenhengende viltkorridor på Mortensrud, samtidig som de anbefaler en boligutbygging på tomta. En realisering av planforslaget vil kunne opprettholde en viltkorridor, samtidig som man legger til rette for boliger i utviklingsområdet. Det vil imidlertid gå på bekostning av store deler av viltområdet som er kartlagt i planområdet. Og så: Etatene (PBE og BYM) har imidlertid sagt at det er ok at viltkorridoren smales noe inn på et mindre strekke. Videre skal Nye Gamle Bygdevei legges gjennom planområdet, og vi har hatt et ønske om å unngå at viltkorridoren må krysse den nye veien. Så kommer konklusjonen: «I tillegg var mye av bebyggelsesstrukturen lagt da naturkartleggingen ble innsendt, og vi ønsket å kombinere korridoren, og samtidig oppfylle overordede føringer om boligbygging på feltet.»

Oslo politidistrikts vurdering av Felt 16
Byrådsavdeling for byutvikling har i sin behandling av plansaken hatt et møte med Oslo politidistrikt 23.06.2023. Dette informerer de Plan- og bygningsetaten om i brev 27.06.2023 (20), hvor de også ber PBE om å innkalle dem til møte og sørge for å ivareta Politiets medvirkning på en planmessig måte i fremtiden.  I brev 22.08.2023 ber Byrådsavdeling for byutvikling om PBEs uttalelse til merknad fra politiet (21). Vedlagt brevet ligger Oslo politidistrikts brev 05.07.2023 (22) til Byrådsavdeling for byutvikling med deres tilbakemelding om Felt 16 etter møte med byrådsavdelingen 23.06.2023. Avslutningsvis står det: Politiets vurdering er at Felt 16, slik det er forelagt oss per juni 2023, vil kunne forsterke kriminalitetsproblemene som i dag eksisterer på Mortensrud.» (Se skjermdump av brevet under.)

 Brev_Politiet.JPG

Verdt å lese er også politiets presentasjon i møte med Byrådsavdeling for byutvikling 23.06.2023: Kriminalitetsforebygging i planprosesser og Mortensrud felt 16 (23). (Nedenfor er tre lysark fra politiets presentasjon.)

Politiet_1.JPG

Politiet_2.JPG

Politiet_3.JPG

SPØRSMÅL STILT PR. 02.09.2023 NÅR OPPROP MED INNBYGGERFORSLAG BLE LANSERT

Vil Byrådsavdeling for byutvikling oversende planforslaget for Felt 16 til Oslo bystyre?
Det gjør inntrykk å lese Oslo politikammers presentasjon og tilbakemelding til utbyggingsplanene for Felt 16. Mye av det de tar opp av motforestillinger er også relevante i forhold til Mortensruds øvrige utbyggingsplaner. I tillegg gjør det inntrykk når man ser hva Plan- og bygningsetaten svarer Byrådsavdeling for byutvikling på spørsmålet om vurderinger som er gjort etter kartleggingen av vilt og naturtyper på Mortensrud. Spørsmålet er om Byrådsavdeling for byutvikling ser planforslaget forsvarlig, og sender det til videre behandling i Oslo bystyre. Eller om de ser at planene for Felt 16 må gjennomgås på nytt?

HVA HAR SKJEDD ETTER AT OPPROP MED INNBYGGERFORSLAG BLE LANSERT 02.09.2023?

Begrenset høring av to rekkefølgebestemmelser gjennomført
Plan- og bygningsetaten gjennomfører i perioden 31.08.-06.09.2023 en begrenset høring på oppdrag fra Byrådsavdeling for byutvikling om en endring av rekkefølgekrav om oppgradering av Mortensrudveien og nytt rekkefølgekrav om oppgradering av stasjonsområdet på Mortensrud (24). Høringsuttalelser kan leses i saksinnsynet.

Dialog og prosess med politiet
Etter at Oslo politidistrikt hadde møte med Byrådsavdeling for byutvikling 23.06.2023 og Oslo politidistrikts brev 05.07.2023 (22) har OBOS og Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) hatt dialog med politiet. I epost fra EBY 17.11.2023 (25A) sendt til PBE er det informert om at tre møter er gjennomført mellom politiet, OBOS og EBY, og hvor politiet har bedt om et møte med byutviklingsbyråden. (Nedenfor.)
Her stiller EBY spørsmål til muligheten for å unngå ny høring om man sender planforslag uten viltkorridor til politisk behandling, slik det ble presentert i offentlig høring i perioden 16.11.2020-18.01.2021 (9).

17.11_.23_Epost_fra_EBY_til_PBE_vedr_prosess_med_politiet_Felt_16_1.png

Dette besvares i epost fra PBE 04.12.2023 (25B) sendt til EBY hvor de stiller spørsmålstegn ved om politiets bekymringer i brev 05.07.2023 (22) dreier seg om en problematisering av planlagt viltkorridor. De peker på politiets bekymringer om bygging for høyt og tett, ettromsleiligheter og behov for møteplasser og sosial infrastruktur som idrettshall, ballplass, kafé, ungdomshus, treffsenter for eldre, kjøkkenhage osv. (Nedenfor.) PBE understreker at «man har jobbet for å få en sammenhengende viltkorridor på tvers av fire plansaker på Mortensrud». PBE uttrykker at «om viltkorridor tar ut av planen for Felt 16 vil det få konsekvenser for den helhetlige grønne korridoren, og for dyrene og viltets mulighet til å bevege seg på tvers i byen og på Mortensrud». Videre at «PBE kan derfor trolig ikke anbefale et slikt alternativ.»

04.12_.23_Epost_fra_PBE_til_EBY_Prosess_med_politiet_Felt_16_.png

Denne epostutvekslingen ble lagt ut i saksinnsynet i midten av desember, 15.12.2023, hvor  EBY fokuserte på viltkorridoren som hovedutfordring, og at den bør fjernes fra planforslaget før den går til politisk behandling. Dette var nye overraskende synspunkter og elementer for oss som innbyggere og engasjerte i Mortensruds utbyggingssaker. I likhet med PBE, har vi oppfattet Oslo politidistrikts bekymringer i brev 05.07.2023 helt annerledes enn det EBY nå fokuserte på. I tillegg ønsket EBY å unngå ny offentlig høring, på tross av alle nye momenter som har kommet i planene etter gjennomført offentlig høring i januar 2021.

Brev fra Oslo politidistrikt 12.12.2023 om Felt 16
Etter svaret fra Plan- og bygningsetaten (PBE) til Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) 04.12.2023, har det trolig vært dialog mellom EBY og Oslo politidistrikt. I romjulen, 28.12.2023, ble brev fra Oslo politidistrikt lagt ut i saksinnsynet: Oslo politidistrikt sendte 12.12.2023 et brev til Byrådsavdeling for byutvikling om Felt 16, med kopi til OBOS, Plan- og bygningsetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten (26). (Se nedenfor.)

12.12_.23_Politiets_brev_Felt_16_-_1_.png12.12_.23_Politiets_brev_Felt_16_-_2_.png12.12_.23_Politiets_brev_Felt_16_-_3_.png12.12_.23_Politiets_brev_Felt_16_-_4_.png12.12_.23_Politiets_brev_Felt_16_-_5_.png12.12_.23_Politiets_brev_Felt_16_-_6_.png

Dette brevet både overrasker og sjokkerer de som har involvert seg i utbyggingssakene på Mortensrud og kjenner området som beboere, samtidig som brevet også har gode innspill. 
På side 1 slås det fast (se under) i bildeteksten: "Mortensrudveien i dag med utkikksterrasser på høyre side og F16 skogen til venstre som i dag fungerer som et sted for kriminell virksomhet." Det slås fast at nærskogen som ligger på det planlagte Felt 16, er et sted for kriminell virksomhet, og at terrasser i boligene på motsatt side av Mortensrudveien fungerer som utkikksterrasser for kriminelle. 

12.12_.23_Politiets_brev_Felt_16_-_Bildetekst_s_._1_Kriminell_virksomhet_.png

Videre på side 2 slår Oslo politidistrikt fast at det er positivt med utbygging på Mortensrud: "Politiet stiller seg positivt til en utbygging av felt 16 på Mortensrud, da området i dag er et skogholt som brukes til kriminelle aktiviteter." (Se nedenfor.)

12.12_.23_Politiets_brev_Felt_16_-_Positivt_med_utbygging_-_skogholt_brukes_til_kriminelle_aktiviteter_1.png

Det utdypes om en utrygg skog og argumenteres for nedbygging av skogsområdene, og den planlagte viltkorridoren problematiseres: "Politiet finner det uheldig med det brede skogbeltet som er avsatt til viltkorridor. Vi mener det er viktigere å sikre tryggheten for innbyggerne, og finner det første planforslaget som ble lagt ut på høring 30.11.2020, bedre i forhold til område som er avsatt til skog. Dette planforslaget legger opp til et smalere belte med skog og dermed også bedre sosial kontroll fra boligene. Politiet anser det som problematisk at naturvern skal settes opp mot trygghet og sikkerhet, særlig i et prioritert område. Her bør det åpnes for et grep med boliger som kan ta ansvar for skogkanten; grønne arealer med lavblokker og rekkehus som integrerer stier, møteplasser og lekeplasser med myk skogs bunn. På denne måten vil skogen gi rom både for trygghet for mennesker og naturtråkk for dyr." (Se nedenfor.)

12.12_.23_Politiets_brev_Felt_16_-_Utrygg_skog_1.png

Politiet slår igjen fast at skogen er utrygg, og at boliger skal ivareta sikkerhet og sosial kontroll. Skogsområdene bør nedbygges og viltkorridor er unødvendig. Ifølge politiet vil områder med skogsbunn ivareta trygghet for mennesker og naturtråkk for dyr. Vi stiller oss svært kritisk til en slik anbefaling, og konstaterer at man på ingen måte har søkelys på å ivareta naturvern. Naturvern settes opp mot trygghet og sikkerhet ut fra Oslo politidistrikts risikovurdering for mulig framtidig kriminalitet i skogsområder. Videre i brevet understrekes det igjen: «Politiets bekymring, som baseres på våre erfaringer med kriminalitetsutfordringene vi har med området i dag, tilsier at skogen på felt 16 fortsatt vil være et fristed for kriminalitet dersom utbyggingen ikke legger opp til sosial kontroll på kantsonene.» (Se nedenfor.)

12.12_.23_Politiets_brev_Felt_16_-_Sosial_kontroll_i_kantsoner_av_skogen_.png

Man må som innbyggere på Mortensrud og engasjerte i forhold til utbyggingsplaner, få lov til å stille oss undrende til konstateringen av at nærskogen langs Gamle Bygdevei og mot Mortensrudveien i dag fungerer som et «fristed for kriminalitet». Mens steder på Mortensrudområdet er allment kjent for innbyggerne som steder for kriminell virksomhet, er skogsområdene på Felt 16 ikke kjent som sted for kriminell virksomhet for innbyggerne. Senere i brevet problematiserer Oslo politidistrikt høyhuset på ni etasjer som er planlagt i krysset Mortensrudveien/Gamle Bygdevei, og foreslår at bygget reduseres. Dette vil gi færre boliger for utbyggerne OBOS og Eiendoms- og byfornyelsesetaten, noe Oslo politidistrikt viser forståelse for. For å kompensere dette foreslås det: «Vi foreslår at disse leilighetene blir erstattet med en lavere bebyggelse i sonen mot nord som i siste planutkast er vist avsatt til skog og viltkorridor.» Igjen foreslår Oslo politidistrikt boliger med konsekvens av nedbygging av skog og bortfall av den planlagte viltkorridoren, noe vi stiller oss kritiske til. (Se nedenfor.)

12.12_.23_Politiets_brev_Felt_16_-_Flere_boliger_mot_nord_.png

Oslo politidistrikt foreslår også andre kriminalitetsforebyggende tiltak som vi stiller oss positive til. Det dreier seg om bygningsmessige valg som lange volumer og behov for aktivitetsmuligheter og rekkefølgekrav. Men som Plan- og bygningsetaten skriver i sitt svar til Eiendoms- og byfornyelsesetaten 04.12.2023, så mener vi at «viltkorridor, natur og dyr ikke skal måtte gå på bekostning av et trygt fremtidig Mortensrud. Vi mener at vi må jobbe for å få til begge deler.» Vi leser på Facebook 21.12.2023 at byutviklingsbyråd James Stove Lorentzen har hatt møte med politiet om hvordan god byutvikling kan være kriminalitetsforebyggende. Vi mener at god byutvikling både kan virke positivt på et område i forhold til gode oppvekstforhold for barn og unge, gode bomiljø, og en endring av levekårs- og kriminalitetsutfordringer. Men vi er ikke enig i at det skal skje på bekostning av hensyn til nærskog, biologisk mangfold og fortsatt vilttråkk fra Østmarka over Mortensrud på vei til fjorden.

Bevaring av nærskog og skogsareal – en forpliktelse i forhold til FNs bærekraftmål
Det er mange gode argumenter for bevaring av nærskog og skogsareal, og at utbygger og Oslo Kommune må strekke seg langt for å kombinere både naturvern og kriminalitetsforebyggende tiltak. Et av dem er hensynet til FNs bærekraftmål som Norge som nasjon har forpliktet seg til. Tidligere miljøvernminister Ola Elvestuen har opplyst at bevaring av skogsareal og nærskog var en del av forutsetningene for at vi som nasjon skal oppfylle våre forpliktelser overfor FNs bærekraftmål (i samtale med Aksjonsgruppe Mortensrud på informasjonsstand på Mortensrud Festival 02.09.2023). Dette er i følge ham lite kjent på kommunalt nivå. Spørsmålet er hvordan Oslos politikere i Oslo bystyre og Byråd kjenner til dette, og forholder seg til å finne en balanse mellom bevaring av skogsareal og nærskog, istedenfor nedbygging til fordel for boliger. NRK har satt fokus på hvordan norsk natur ødelegges, med nedbyggingen av store naturområder som foregår i Norge, og uten nasjonal kontroll (27). Selvsagt kan en nærskog og et vilttråkk på Mortensrud virke uvesentlig i forhold til dette, men som den tidligere miljøvernministeren understreket til oss: «Dette er mer enn en nærskog, det er større enn Mortensrud.»

Bestilling av endringsforslag fra Byrådsavdeling for byutvikling med ny begrenset høring med høringsfrist 06.06.2024
Etter at Oslo politidistrikt har vært i dialog med Byrådsavdeling for byutvikling ble det fra byrådsavdelingen sendt to brev til Plan og bygningsetaten med bestilling av endringer for planområdet med påfølgende høring. I brev datert 08.04.2024 (28) om vurdering av endringer for Felt 16, etter dialog med Oslo politidistrikt. De viser til forhold knyttet til lange fasaderekker, turvei med belysning i skogsområdet, og behov for en begrenset høring av endringsforslagene. I brev datert 19.04.2024 (29) om leilighetsfordeling for feltet. 

Etter dialog med utbygger, varsler Plan- og bygningsetaten om ny begrenset høring i brev datert 23.05.2024 (30). Varsel om den begrensede høringen sendes til de som berøres direkte av endringen, og omfatter to endringsforslag: Det er to endringer som er på høring. Den ene er tursti med belysning gjennom naturområdet nord på planområdet, det samme området som er regulert med hensynssone for naturmiljø. Den
andre er fordeling av leilighetsstørrelser. Endringene er beskrevet nærmere i brevet. 
Det reageres på at Byrådsavdeling for byutvikling i sin vurdering av planforslaget ikke har sett utfordringen med det smale partiet av viltkorridoren bak Jettegryta barnehage. Videre at Plan- og bygningsetaten igangsetter en begrenset høring med så kort høringsfrist, når forholdene rundt viltkorridoren aldri har vært til offentlig høring. Dette er det redegjort for andre steder i saksutredningen for dette innbyggerforslaget. 

Plasseringen av en belyst tursti vil krysse viltkorridoren, som også vil føre til et brudd om forsvarlighet for en viltkorridor. 

Ny_belyst_turvei_som_krysser_viltkorridoren.png

I høringsdokumentet står det: "Tursti skal etableres innenfor bestemmelsesgrense #4. Eksisterende sti skal utvides og opparbeides med grus med stor bindeevne som et fast toppdekke. Bredden skal minimum være 1,2 meter bred og maks 1,6 meter bred. Maksimal stigning på turstien skal være 1:3.
Det tillates belysning langs turstien. Belysingens krav og utforming skal være i henhold til hovedgrep i notatet Miljøvurdering av belysning ved Mortensrud BG syd – viltkorridor, rev. 28.11.2022.
Turstiens påkoblingspunkt i sør og nord skal synliggjøre traseen ved hjelp av belysning, skilting og bred åpning på minimum 2 meter.
Traseen må legges slik at opparbeidelsen begrenser felling av trær."

Dette plangrepet støttes av Plan- og bygningsetaten, men det er en konsekvens av at man aksepterte plasseringen av viltkorridoren med innsnevring ved barnehagen nord på feltet. Nå aksepteres det en belyst tursti som krysser viltkorridoren der den er 50 meter bred, og man mener det gir mindre konsekvens for viltet. Vi hevder at den planlagte løsningen for viltkorridor for Felt 16 ikke er forsvarlig, og må endres. 

I tillegg foreslås det endringsforslag om leilihetsfordelingen for feltet: 

Endringsforslag_leilighetsfordeling.png

Dette plangrepet støttes ikke av Plan- og bygningsetaten. De skriver: 
"PBE mener det er uheldig å endre bestemmelsen om leilighetsfordeling, og anbefaler ikke dette. Dersom bestemmelsen endres slik det er foreslått, vil man i verste fall kunne ende med at 40 % av alle leilighetene på planområdet blir 35 m2 BRA store og at 70 % av alle leiligheter blir under 75 m2 BRA.
Politiet har tidligere uttalt seg til at en høy andel ett-roms leiligheter er særlig bekymringsverdig ettersom det er en rekke negative levekårsvariabler som hoper seg opp i bydel Søndre Nordstrand. Bydel Søndre Nordstrand har flere mennesker som bor trangt, enn Oslo i alt. Vi mener det er feil å tilrettelegge for flere små boliger på Mortensrud, enn det planforslaget allerede åpnet for. Grunnen til dette er at Mortensrud scorer dårligere enn Oslo i alt når det kommer til en rekke andre levekårsindikatorer. Tallene kommer fra Oslo kommunes bydelsfakta.
Vi ønsker ikke å forsterke denne effekten med å tilrettelegge for flere små leiligheter som potensielt kan øke trangboddheten i området på sikt."

Det er tidligere uttrykt et ønske fra Mortensruds lokalbefolkning at det ikke bør bygges for mange små leiligheter, men heller prioriteres større boliger for at flere barnefamilier kan bli boende på Mortensrud. Dette endringsforslaget vil forsterke muligheten for flere små boliger som ikke er ønskelig. I den offentlige høringen kom det inn forslag om seniorleiligheter, omsorgsboliger og sykehjem på feltet, og den siste tiden har behovet for institusjonsboliger i bydelen kommet opp. Men forslaget fra byrådsavdelingen argumenterer ikke for at den type boliger ligger bak endringsforslaget, og vi er derfor negative til endringen.  

KONKLUSJON

Planene for Felt 16 må stoppes og feltet må planlegges på nytt
Dette innbyggeroppropet krever at en forsvarlig viltkorridor må sikres og større arealer med nærskog må beholdes. Boliger kan ikke bygges på bekostning av et eksisterende vilttråkk som går over Felt 16 og andre utbyggingsfelt på Mortensrud. Det må utarbeides nye planer for boligutbygging og veiløsning på Felt 16, og det må tas hensyn til balanse mellom antall nye boliger, type boliger og sosial infrastruktur på Mortensrud. Det må være mulig å finne gode løsninger for å ivareta et trygt og godt bo- og oppvekstmiljø, ta hensyn til kriminalitetsforebygging og samtidig ivareta natur, biologisk mangfold og et eksisterende vilttråkk med en forsvarlig viltkorridor. 
Vi uttrykker bekymring for at utviklingen de siste månedene ytterligere svekker sikring av en forsvarlig viltkorridor og bevaring av større nærskogsområder på Felt 16, ved endringsforslagene som er presentert i ny begrenset høring med høringsfrist 06.06.2024.

-----

SE OGSÅ INNBYGGERFORSLAGET SOM OMHANDLER FELT 16 LANGS E6

Det skal ikke bygges boliger på de kommunale tomtene langs E6 på Mortensrud

-----

REFERANSER MED LENKER

(1)   Korrigert plankart Mortensrud Felt 16 pr. 28.04.2023.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2023060440&fileid=10791102

(2)   Korrigert plankart Mortensrud Felt 16 pr. 04.05.2023.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2023060853&fileid=10793184

(3)   Kartlegging av naturmangfold på Mortensrud. Rapport fra Norconsult 2016.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2016138006&fileid=6650188

(4)   Oversendelse av kartleggingsrapport om naturmangfold. Epost fra Norconsulent til Plan- og bygningsetaten 25.10.2016.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2016138006&fileid=6650187

(5)   Planprogram for Mortensrud, vedtatt i Bystyret 05.09.2018.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019031268&fileid=8367036

(6)   Mortensrud. Veiledende plan for offentlig rom (VPOR), vedtatt i Bystyret 05.09.2018.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019031268&fileid=8367049  

(7)   Saksinnsyn Mortensrud felt 16 – Planforslag oversendt til politisk behandling – Boligutbygging. Saksnr. 201801656.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=201801656&wfl=N&Dateparam=10/03/2021&sti=

(8)   Planforslag Mortensrud felt 16. Planforslag til politisk behandling. Sendt til politisk behandling 10.03.2023.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2023030979&fileid=10674365

(9)   Mortensrud, felt 16 - Planforslag til offentlig ettersyn i perioden 16.11.2020-18.01.2021.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2020146408&fileid=8964113

(10)  Opptak av digitalt informasjonsmøte 05.01.2021.
https://www.facebook.com/watch/?v=227171782278099 

(11)  Referat fra bemerkningsmøte – Mortensrud Felt 16 05.03.2021.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2021027790&fileid=9488291

(12)  Kartlegging av vilt og naturtyper på Mortensrud. BioFokus-rapport 2020-16.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2020165023&fileid=9376744

(13)  Oversendelse av rapport om ny kartlegging av vilt og naturtyper på Mortensrud. Brev av 07.12.2020 fra Bymiljøetaten til Plan- og bygningsetaten.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2020165023&fileid=937674

(14)  Referat fra møte 09.03.2021 om oppfølging av viltkartlegging.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2021050177&fileid=9564803

(15)   Forslag til avgrensing av viltkorridor for Felt 16 etter møte 30.04.2021. Epost fra Spor Arkitekter 07.06.2021.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2021081017&fileid=9673348

(16)   Kart over foreslått viltkorridor fra Spor Arkitekter 07.06.2021.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2021081017&fileid=9673350

(17)   Varsel om begrenset høring i perioden 30.08.-21.09.2022 med forslag til detaljregulering.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2022108093&fileid=10377341

(18)  Brev fra Byrådsavdeling for byutvikling 25.04.2023 til Plan- og bygningsetaten 25.04.2023. Forespørsel om vurderinger av ny naturkartlegging.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2023058251&fileid=10783785

(19)  Brev fra Plan- og bygningsetaten 28.04.2023 til Byrådsavdeling for byutvikling. Svar på spørsmål om viltkartlegging.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2023058565&fileid=10784542

(20)  Brev fra Byrådsavdeling for byutvikling 27.06.2023 til Plan- og bygningsetaten. Medvirkning i plansaker.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2023092963&fileid=10896349

(21)  Brev fra Byrådsavdeling for byutvikling 22.08.2023 til Plan- og bygningsetaten. Ber om PBEs uttalelse til merknad fra politiet.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2023116504&fileid=10973459

(22)  Brev fra Oslo politikammer 05.07.2023 til Byrådsavdeling for byutvikling vedrørende plansak – Mortensrud Felt 16.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2023116504&fileid=10973460

(23)   Politiets presentasjon i møte med Byrådsavdeling for byutvikling 23.06.2023. Kriminalitetsforebygging i planprosesser og Mortensrud felt 16.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2023116504&fileid=10973461&fbclid=IwAR0W-gsl4Bqczqyy7aY1N2gUdJYjcoDkvMklbAo0tTSDSFN9mjJaRHpqJVU

(24)    Begrenset høring av to rekkefølgebestemmelser for Felt 16. Brev fra Plan- og bygningsetaten til SPOR ARKITEKTER AS, Bymiljøetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Ruter AS, Sporveien AS. Kopi til OBOS Nye Hjem AS. https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2023119533&fileid=10983233

(25A)  Epost fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) til Plan- og bygningsetaten (PBE) 17.11.2023 om prosess med politiet om Felt 16 https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2023177924&fileid=11166566

(25B)  Epost fra Plan- og bygningsetaten (PBE) til Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) – svar om prosess med politiet om Felt 16 https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2023177924&fileid=11166566

(26)    Brev fra Oslo politidistrikt 12.12.2023 til Byrådsavdeling for byutvikling med kopi til OBOS, Plan- og bygningsetaten og Eiendoms- og byfornyelesetaten om Mortensrud Felt 16. https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2023183750&fileid=11185992

(27)    «NRK avslører: Slik blir norsk natur ødelagt». https://www.nrk.no/dokumentar/xl/nrk-avslorer_-44.000-inngrep-i-norsk-natur-pa-fem-ar-1.16573560?fbclid=IwAR0_MMOXfgVSUQ5AnrOVOhTFj9eVEW40xYH_KnqRPqU0yp-Ejx8Qp6-8SRo

(28) Brev fra Byrådsavdeling for byutvikling til Plan- og bygningsetaten 08.04.2024 vedr. vurdering av endringer for Felt 16
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2024550221&fileid=11347230 

(29) Brev fra Byrådsavdeling for byutvikling til Plan- og bygningsetaten 19.04.2024 om leilighetsfordeling i Felt 16
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2024554140&fileid=11360303 

(30) Brev fra Plan- og bygningsetaten 23.05.2024 vedr. begrenset høring av to bestemmelser for Felt 16 med høringsfrist 06.06.2024. Redegjørelse for endringsforslag med Plan- og bygningsetatens vurdering av endringene
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2024564062&fileid=11393213 

-----

INNBYGGERFORSLAG OM MORTENSRUDS UTBYGGINGSPLANER

Samtidig med dette innbyggerforslaget er det utarbeidet tre andre innbyggerforslag som omhandler Mortensruds utbyggingsplaner. Disse innbyggerforslagene henger sammen, men av praktiske årsaker er de fire separate innbyggerforslag av hensyn til framtidig behandling i Oslo bystyre. Det oppfordres til å støtte alle fire innbyggerforslag så de kan sendes til politisk behandling.

Navn på innbyggerforslagene med lenke til digitalt opprop for signering:

Det skal ikke bygges boliger på de kommunale tomtene langs E6 på Mortensrud

Det skal ikke bygges boliger på Felt 18 på Mortensrud

Utbyggingsfeltene på Mortensrud må ses i sammenheng og dekke områdets behov

-----

Ansvarlig for innbyggerforslaget:

Aksjonsgruppe Mortensrud

aksjonsgruppemortensrud.no

 

 


Aksjonsgruppe Mortensrud    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Aksjonsgruppe Mortensrud vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...