Si NEI til nedleggelse av Hønefoss skole

I forhold til nedleggelse av Hønefoss skole er det flere tema som fortsatt er uavklart og lite belyst, dette reagerer vi på og ønsker å protestere på vedtaket om nedleggelse.

 

Støtt oss ved å signere vår underskriftskampanje!

 

1. Skolen er vedtatt nedlagt til tross for at det ikke er utarbeidet en plan for skolevei og økt trafikk i et allerede tungt belastet veinett.

2. Det er ikke blitt vist til noen ordentlige utredninger i forhold til hva de økonomiske besparelsene vil være av å legge ned skolen.

3. Det er ikke blitt gjort noen vurderinger i forhold til fysisk og psykososial folkehelse

4. Det er ikke utarbeidet en plan for etterbruk

5. Det er ikke blitt sagt noe om hvordan man tenker skolestruktur i forhold til den forventede befolkningsveksten som er estimert ut i fra ny E16 og Ringeriksbanen.

Vi er en foreldregruppe som er opptatt av våre barns fremtidige skolegang og for betydningen nedleggelsen av Hønefoss skole vil ha for byen vår. Vi har etablert oss i området rundt Hønefoss skole fordi barneskolen ligger der den ligger. Når skolen blir lagt ned vil vi måtte bruke betydelig mer tid på å frakte barna opp en farlig skolevei som de må blir ganske store før de kan begynne å gå selv. Det oppleves veldig rart at det ikke er gjort noen vurderinger i forhold til hvordan trygg skolevei skal sikres for våre barn før vedtaket om nedleggelse ble gjort.

Det er ikke blitt vist til noen ordentlige økonomiske beregninger på hva kommunen vil spare på nedleggelsen. Et argument for å legge ned skolen er at det vil bli for dyrt å pusse den opp, men det er ikke blitt lagt frem noe regnskap på hva det vil koste å fullføre dette arbeidet. Det er allerede blitt lagt nytt tak og laget nye garderober. Vi ser for oss at skolen rustes opp med nytt ventilasjons anlegg og gymsal med SFO i samme bygg. Hvor mye dette vil koste har ingen svart på. Vi ser også at det i kommunebudsjettet nå er satt av betydelig mer penger til å bygge ut skole i Hønefoss Nord en hva som ble presentert når politikerne vedtok nedleggelsen.

I forhold til fysisk og psykososial helse ser vi flere fordeler ved å ha Hønefoss skole som nærskole. Mer bevegelse i hverdagen er kanskje den aller viktigste faktoren for folks fysiske helse. Det å tidlig lære å gå til og fra skolen er noe av det viktigste vi kan lære barn for å ta vare på helsen sin. Det er mye større sannsynlighet for at dette får betydning for befolkningens helse generelt sett, enn alle idrettstilbud til sammen (selv om gym og idrett selvfølgelig også må satses stort på). I forhold til psykososiale faktorer for barn og deres familier, så er skolens område en viktig møteplass for barn og familier også utenfor skolens åpningstid. Barn og familier benytter lekeområdene ved skolen og dette er en arena for integrering og rekreasjon. Dette er spesielt viktig for folk som for eksempel ikke har bil eller pga andre ting vil streve med å følge opp barna på aktiviteter lengre unna. Det står faktisk i kommuneplanen at barn har rett på lekeplass innenfor 500 meter fra sine boliger. I dag fungerer skolen som dette. Om disse lekeområdene bortfaller vil kommunen måtte komme med et annet tilbud, om de skal oppfylle kriteriene i forhold til barns rettighet som de selv har beskrevet.

Hønefoss skole er et signalbygg med sterk betydning for identitetsfølelsen i Hønefoss. Det er viktig at folk føler tilhørighet og stolthet for byen. Det vil føre til at folk har lyst til å bo i Hønefoss og flytter tilbake når de etter endt utdannelse skal etablere seg. Det at det ikke er laget noen planer for alternativ bruk av bygget er rart, da det bla vil være en klar faktor i forhold til om nedleggelsen er noe kommunen faktisk vil spare på.

I prosessen med å få Ringeriksbanen og ny E-16 til Hønefoss er det argumentert med at Hønefoss skal kunne avlaste befolkningsveksten i Oslo. Det er i denne sammenheng uttalt at kommunen tar sikte på at det kan bli en fordobling av befolkningen i sentrum. Når man velger å flytte fra større byer og til en småby som Hønefoss, er det mange ting som vurderes. En ting som fort kan påvirke valget er at barna får gå på mindre skoler i mer oversiktlig miljø. I Oslo er en skole på 650 elver en nærskole fordi befolkningstettheten er langt større enn i Hønefoss. I Hønefoss blir ikke dette en nærskole. Man mister både fordelen av geografisk nærhet og tryggheten det er å la barna gå på en mindre skole med mer oversiktlig miljø. Det er også en reell bekymring at klassene vil fylles opp til maksgrensene på en større skole, for å tilfredsstille økonomiske behov som går på tvers av barns behov. Det er bekymringsfull at byen vår kan bli et litt dyrt og stusselig sted med høye kommunale avgifter og dårlig kommunalt tilbud. Hønefoss kan fort bli et sted som er billig å bo og ikke et sted folk velger seg å bo pga kvaliteter ved byen. Det er viktig å legge opp til at folk vil bo i denne byen. Da må man føle stolthet til byen og man må være trygg på at barnehagetilbudet, skoletilbudet og helsetilbudet er godt nok.

 

 

Signer på vår underskriftskampanje og si nei til nedleggelse av Hønefoss skole. 


Marianne Skogstrøm Endrerud    Kontakt personen bak underskriftskampanjen