Rovviltforliket må følges opp NÅ!

Beitebrukernes bekymringer for en utfordrende og blodig beitesesong ser ut til å stemme!

Årets beitesesong går mot å bli den blodigste på lenge. I sør finner bønder og beitetilsyn opprevne sauer og lam, mens reindrifta i nord mister kalver til ørn midt i fødselen. Dette kan ikke fortsette! Å produsere mat på utmarksbeiter er den mest miljøvennlige måten å produsere mat på. Beitedyra omdanner grasressurser til menneskeføde. La bøndene og beitedyra fortsette å gjøre jobben sin! 

Denne underskriftkampanjen krever at Klima- og Miljøminister Vidar Helgesen og Mat- og Lanbruksminister Jon Georg Dale nå tar grep og følger opp rovviltforliket, for å sikre en forvaltning av rovviltbestandene i beiteprioriterte områder.
 
Underskriftskampanjen viser til rovviltforliket av 2011. kapittel 2.2.19.:

«Det er et felles mål at tapstallene for beitenæringen må ned. Soneinndelingen må forvaltes tydelig. I prioriterte beiteområder skal uttak av dyr som gjør skade på beitedyr gjøres raskt, og i slike områder skal miljøforvaltningen i større grad enn i dag bidra til å effektivisere slikt uttak, uavhengig av om bestandsmålet er nådd. I prioriterte rovviltområder skal saueproduksjon og andre produksjoner basert på utmarksbeite tilpasses gjennom forebyggende tiltak og omstilling, med utgangspunkt i forekomsten av rovvilt i beiteområdet. Det skal ikke være rovdyr som representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder for husdyr og kalvingsområde for tamrein
 
Vi viser også til rovviltforliket av 2011 kapittel 2.2.7

«Det legges til grunn at rovdyrforvaltningen utøves på en slik måte at det ikke er behov for beitenekt etter dyrevelferdsloven i prioriterte beiteområder». 

Vi krever at Stortingets vedtak følge opp!

Takk for at du skriver under på dette.