Revurder Lloyds marked

Jeg skriver under dette oppropet fordi jeg er i mot et høyhus på Lloyds-området i Hønefoss.
Dette både på grunn av det estetiske, og fordi jeg ikke kan se at høyhuset har en varig og holdbar attraksjonsverdi for verken turister eller innbyggere. Jeg ser heller ikke at høyhuset er en attraksjon som vil være både til nytte og glede for alle generasjoner i Ringerike, eller at det finnes faktorer ved det, som har en langsiktig verdi, som vil trekke nye innbyggere og småbarnsfamilier til Ringerike.
Jeg mener høyhuset ikke har noen form for nytekning, bortsett fra selve arkitekturen, som jeg mener ikke hører hjemme i en småby.
Jeg mener at høyhuset ikke har noen faktorer som vil ha betydning for en bredere og langsiktig vekst og utvikling av Hønefoss, verken når det gjelder samfunnsøkonomi, sosial vekst, relasjonsbygging mellom generasjoner eller relasjonsbygging mellom mennesker med forskjellig sosial status og bakgrunn. 
Jeg ønsker at kommunestyret ber utbygger om at prosjektet Lloyds marked revurderes og settes på vent, at kommunestyret ber utbygger om å komme med alternative forslag til hvordan området kan bygges ut. Det bes om at utbygger kommer med forslag som kan gi vekst og utvikling til innbyggere i alle generasjoner, unik og varig og attraktiv skjønnhet til byen og til kommunen, og et forslag til utbygging av områdene som vil mange nye og varierte arbeidsplasser, fritidstilbud, kulturtilbud, samt trygghet, trivsel, tilhørighet, stolthet, tilflyttings-attraktivitet og skattefortjeneste til kommunen. Jeg ber om at området bygges ut for vekst og utvikling av byen, og til bruk og tilgjengelighet i både arbeid og fritid for hele ringeriksfolket,  og ikke bare for noen få.