Nei til delvis hijab/turban-forbud på passfoto

RF er en kampanje som står for religionsfrihet, og består av et samarbeid mellom frivillige individer og organisasjoner som ønsker å ivareta enhver av de demokratiske rettighetene (med særlig fokus på religionsfrihet og ytringsfrihet) for enhver norsk borger, uavhengig av religion, etnisitet og bakgrunn. 

Den 01.09.2014 tiltrådte de nye reglene for passfoto, der blant annet det ble påkrevd at ørene skal være synlige, grunnet identifisering. 
Disse nye reglene strider med de flere av de mest fundamentale rettighetene som utgjør pilarene i det liberale demokratiet; retten til religionsfrihet og retten til ytringsfrihet. - Vi mener at slike regler vil begrense religionsfriheten og mange opplever med dette en urettferdig behandling som går imot deres religionsfrihet. 

I paragraf 4 i forskriftet om fotografi for pass står det ”Personer kan av religiøse eller andre særskilte grunner, for eksempel ved sykdom, bruke hodeplagg på fotografiet når det er grunn til å anta at vedkommende vil bruke tilsvarende hodeplagg i fremtidige kontroller”.

Med det nye kravet, tas det ikke hensyn til ovennevnte paragrafen, noe som gjør det vanskelig for mange samfunnsborgere som bærer hodeplagg av religiøse grunner, å praktisere sine konstitusjonelle rettigheter.

RF krever at regjeringen tar hensyn til religionsfrihet, og viser forståelse for samfunnsborgere som av religiøse årsaker ikke kan ha synlige ører på passfoto, noe som har hjemmel i 4.1 Grunnloven § 2 og lov om tros­samfunn, der det står «Alle Indvaanere af Riget have fri religions­øvelse».

Facebook: https://www.facebook.com/RelFri

Skriv under og støtt friheten til å velge!