Psykisk helse bør bli obligatorisk fag i skolen


Psykisk helse i skoklen

Veien til god psykisk helse er kunnskap og åpenhet. Psykisk helse bør bli et obligatorisk
skolefag (2 timer pr. uke) i grunnskolen, ungdomsskolen og videregående.


I grunnskolen pr. i dag har bl.a. fagene fysisk aktivitet,
naturfag, mat og helse og samfunnsfag fast plass på timeplanen. Hvorfor står
ikke faget psykisk helse
timeplanen da alle mennesker har en psykisk helse ?


Målet med innføringen av faget bør være å lære og sette ord
på tanker og følelser, bli kjent med egne følelser og å dele disse med andre.
De bør også få opplæring om forskjellige psykiske lidelser og ulike
reaksjonsmønstre, samt få tildelt verktøy i hvordan håndtere kriser i livet.
Fagfolk og folk med brukererfaring i psykisk helsevern bør står for undervisningen.


Jeg tror faget kan bidra til større åpenhet mellom
mennesker, minske frykten for ”annerledeshet”, samt motvirke fordommer mot
psykiske lidelser. Innføring av faget kan også langt på vei forebygge selvmord,
mobbing og bidra til å styrke toleranseevnen.


Norge har ca. 555 selvmord i året som er tredoblet av de som
dør i trafikken. Psykiske lidelser koster årlig samfunnet ca. 40
milliarder  kroner bare i trygdeutgifter,
behandlingsutgifter og sosiale utgifter. Om lag 225 000 mennesker står
utenfor arbeidslivet p.g.a. psykiske lidelser.


Tiden er moden for å tenke forebygging. Innføring av skolefaget Psykisk helse vil utvilsomt
spare store samfunnsutgifter og ikke minst viktig spare mange tusen mennesker
for lidelser.

 

Håper politikerne tar dette på alvor og setter av plass i
budsjettet til innføring av Psykisk helse i skolen.

 

Gunn Pound