Protestopprop mot fiskeoppdrett ved Sandøy og Risøy

 

 
 

 

 
 

Gunhild GlosemeyerJohansen publiserte vedlagte innlegg 22 september 2015  på https://m.facebook.com/groups/1736535919903701?view=info&refid=18&ref=bookmarks&notif_t=group_added_to_group&_ft_ : Byutviklingskomiteen behandlet saken i dag. Jeg fremmet følgende forslag:

1.Interkommunal kystsoneplan for Tromsøregionen med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-15 slik den foreligger med plankart og bestemmelser datert 19.8.15, bearbeides videre og det tas hensyn til merknader fra utviklingslagene, frilufts- og naturorganisasjonene og kystfiskerne.
2.Innsigelsene fra Fylkesmannen til AK 12 og AK 13 tas til følge.
3.Vektingen av friluftslivsinteressene er gjennomgående for lav i planen. Verdikartlegging av friluftsområder bør inn i planen. Flere arealer bør båndlegges og søkes etablert som statlig sikrede friluftsområder.
4.Fiskeoppdrett innebærer en privatisering av sjøallmenningen og skal ikke tillates der det kan komme i konflikt med kystfisket. Det bør ikke gis konsesjon til nye AK før problemene med lakselus, rømming og avfall er løst på en tilfredsstillende måte.
Forslaget ble nedstemt.
Saken skal til behandling i kommunestyret 30.9

 

Signerer du dette opprop støtter du Gunhilds forslag. 

Denne underskriftskampanje sendes, kommunestyre, fylkesråd og departementet. 

Takk for du støtter saken. 

Varm hilsen 

Søren Thamdrup 

Vidsyn Sandøya 48 9141 Mjølvik 

 
Skriv en kommentar ...