Opprop! Trafikksikkerhetsproblemer ved Eiksmarka skole, Grini barnehage – Briskehaugen, Eiksmarka barnehage og Eikebo barnehage

De tre barnehagene på Eiksmarka og FAU ved Eiksmarka skole er svært bekymret for trafikksikkerheten i nærmiljøet. Det er nesten 600 elever på skolen og over 180 barn i barnehagene innen 100 meters radius rundt Eiksmarka senter.

Det er stort press på veiene og parkeringen i hovedtidspunktene for levering og henting ved alle barnehager og skole. Trafikk av store biler har økt etter at Eiksmarka senter åpnet og de røde leddbussene ble innført. Når bussene svinger i krysset dekker den begge fotgjengerovergangene og sikten for de som skal over er minimal. Det er lite tilrettelagt for levering av barn andre sted enn ved rundkjøringen ved skolen slik at mange ser seg nødt til å parkere ulovlig, noe som skaper uoversiktlige og farlige situasjoner. Mange barn og voksne skal krysse veien fra grusbanen ved skolen og over til senteret uten at det er fotgjengerfelt her. I krysset Niels Leuchs vei og Eiksveien oppstår det farlige situasjoner hver dag på grunn av bilister som bryter vikeplikten for myke trafikanter. I tillegg oppstår det farlige situasjoner i passasjen ved inn- og utkjøringen til parkeringshuset ved Eiksmarka senter da det er manglende sikt for bilister.

Styrer ved Briskehaugen (Grini) barnehage har sendt flere bekymringsmeldinger, og får i svar at dette er noe kommunen er i dialog med FAU ved Eiksmarka skole om. FAU på sin side har uttrykt sine bekymringer i flere år og opplever at mye ansvar legges på FAU og skolen og at kommunen ikke tar nok ansvar. Vi er klar over at det foreligger planer i illustrasjonsplanen som er under utarbeiding. Vi er også klar over at kommunen skal vurdere byggesøknad på andre siden av senteret, både i Nils Leuchs vei 41, og i Snaret 34. Vi forventer at de allerede eksisterende trafikkproblemene umiddelbart tas tak i, og at de tas på̊ høyeste alvor ved planer om eventuelle ytterligere utbygging på̊ Eiksmarka.

Vi på Eiksmarka aksepterer ikke å måtte vente til den første ulykken skjer. Det oppstår farlige trafikksituasjoner daglig og vi krever umiddelbare tiltak nå!

Derfor ber vi kommunen sette i gang følgende prosesser:

- Involvere barnehagene ved både styrere og SU og skolen ved både ledelsen og FAU

- Få en helhetlig oversikt over alle trafikkutfordringene som oppleves rundt barnehagene og skolen

- Utvikle en helhetlig plan for hvordan kommunen skal møte utfordringene i nært samarbeid med nærmiljøet på Eiksmarka og gjennom involverende prosesser med barnehagene og skolene

- Prioritere å realisere de konkrete tiltakene som blir foreslått  

Noen konkrete tiltak som kan iverksettes er:

- Utvikle «Hjertesone»: Avklarte p-områder, sykkelveier, fotgjengerfelt, mm. Dette gjelder fra området ved Eiksmarka bibliotek og forbi skolen i Nils Leuchs vei     

- Fotgjengerfelt i det første krysningspunktet fra skolen (krysset Nils Leuchs vei/Slettestien) mot senteret. Her er det mange små og store fotgjengere og mye biltrafikk. Der er også et sentralt krysningspunkt for alle som skal til ny bussholdeplass ved senteret

- Fartsdump i Eiksveien (ned fra Joker) og i Niels Leuchs vei opp fra Eiksmarka senter vil kunne hjelpe å redusere risikoen for ulykker i dette området

- Ingen varelevering til Eiksmarka senter i Slettestien

- Varselskilt både på vei ut av parkeringshuset til Eiksmarka senter og på fortauet/i passasjen fra Eiksmarka senter og mot Eiksmarka og Eikebo barnehager

- De røde leddbussene skaper skumle situasjoner daglig, særlig når de skal svinge fra Nils Leuchs vei og inn til Snaret. Bussen skaper stor fare slik den må kjøre. Dette bør ses nærmere på.

- Det kommunale og private gjenvinningsstasjonen på parkeringsplassen ved Eikebo barnehage og Biblioteket skaper mye trafikk på barnehage- og skoleveien. De gir redusert sikt for både bilister og gående ved inn/utkjøringen til parkeringsplassen. Dette bør ses nærmere på

- 30-sone fra krysset Vollsveien/Snaret til Nils Leuchs vei/Snaret  

Dette oppropet er skrevet av:

- SU med styrer ved Grini Barnehage – Briskehaugen 

- FAU med rektor ved Eiksmarka skole

- SU med styrer fra Eiksmarka barnehage

- SU med styrer fra Eikebo barnehage  


Sverre Åvangen Hødnebø og Naomi Aass Girardeau    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Sverre Åvangen Hødnebø og Naomi Aass Girardeau fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...