Opprop om et 5G-fritt Vestfold og Telemark

Oppropet er blitt sendt inn den 25.01.21, men er fortsatt åpent for underskrifter.

 

Til fylkesordfører Terje Riis-Johansen 

Til fylkestinget i Vestfold og Telemark 

Kopi til ordførere, medlemmer av kommunestyrene, samt rådmenn, fylkes- og kommune-leger

                                                                       Nøtterøy/Tønsberg 26.01.21 

 

                        Opprop om et 5G-fritt Vestfold og Telemark

 Vi ønsker med dette å be den politiske ledelsen i Vestfold og Telemark om å sette seg inn i problematikken rundt 5G, og utsette utrullingen av 5G i Vestfold og Telemark til helsefaren er bedre utredet.  

Vedlagt finner dere den internasjonale 5G appellen, EPRS sin Briefing fra mars 2020 og Europarådets anbefalinger fra 2011, rapporten om ICNIRP m.m.  

5G er en uprøvd teknologi som kan ha store uopprettelige konsekvenser for mennesker, dyrelivet, insekter og miljøet. Her om insekter: https://www.fvn.no/norgeogverden/i/kRaKv6/tysk-studie-mobilstraaling-kan-skade-insekter?stamp=1611599494706  

Europaparlamentet informerer i sin resolusjon om trådløs stråling fra 2011 at en del forskning på 2G og 3G viser at denne strålingen er skadelig og at medlemsland i EU derfor anbefales på det sterkeste å redusere sitt strålenivå. Noen land som Frankrike, Belgia og Kypros har etter dette laget lover som regulerer stråling der det er små barn. Andre land, som Østerrike, har redusert sine strålegrenser. http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=13137  

ICNIRP er den stiftelsen hvor DSA henter sine retningslinjer fra. ICNIRP er et lite privat firma i Tyskland med nære forbindelser til trådløsindustrien. Det kan man bl.a lese om i denne rapporten fra juni 2020: The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Conflicts of interest, corporate interests and the push for 5G.

“This report deals with an issue of which the importance cannot be overrated: the possible health effects of Radiofrequency Radiation (RfR) or electro magnetic fields (EMF); It deals more specifically with how the scientific debate has been hijacked by corporate interests from the Telecom industry.”  

 https://klaus-buchner.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-19-JUNE-2020.pdf

En pågående appell rettet til WHO og FN, som per 24 januar 2020 er signert av 414 forskere og leger, ber om umiddelbar stopp i utbyggingen av 5G inntil uavhengige forskere kan påvise at det ikke er helseskadelig. 

De ber alle land i EU om å:  

· informere sine innbyggere om helserisikoen tilknyttet EMF-RF.  

· Sette ned en uavhengig gruppe med forskere som på nytt går igjennom resultater av   forskning for å vurdere helseskade.  

· forhindre trådløsindustrien i å drive lobbyvirksomhet rettet mot politikere.  

· tilrettelegge for kablede løsninger istedenfor trådløse.  

https://www.5gappeal.eu

En annen pågående Appell er Electrosmog Appeal Belgium: “Faced with the massive and reckless deployment of wireless technologies, we health professionals are asking the government to apply the precautionary principle in order to protect the population and more particularly the most vulnerable groups, including pregnant women and the children.”   

Per 11.01.2021 har 1116 leger, forskere og annet helsepersonell skrevet under på denne. https://en.hippocrates-electrosmog-appeal.be

Europarådet, EPRS (European Parliamentary Research Service) Kom i mars 2020 med en breefing om 5G hvor de konkluderer med at:  

“Nyere akademisk litteratur illustrerer at kontinuerlig trådløs stråling ser ut til å ha biologiske effekter, spesielt med tanke på 5G: kombinasjonen av millimeterbølger, en høyere frekvens, mengden sendere og mengden tilkoblinger. Ulike studier antyder at 5G vil påvirke helsen til mennesker, planter, dyr, insekter og mikrober - og ettersom 5G er en uprøvd teknologi, vil en forsiktig tilnærming være forsvarlig. FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, Helsingfors-avtalen og andre internasjonale traktater erkjenner at informert samtykke før inngrep som kan påvirke menneskers helse er en essensiell, grunnleggende menneskerettighet, som blir enda mer kontroversiell når man vurderer barns og unges eksponering.” https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646172  

Det fins flere eksempler på vedtak om å stanse eller utsette 5G:Brussel stanser 5G-pilotprosjekt: Brussels miljøvernminister godtar ikke å selge folks helse for profitt:
http://www.brusselstimes.com/brussels/14753/radiation-concerns-halt-brussels-5g-for-now

Nederlandske myndigheter vil ha utredning av helsevirkningene før utrulling:
https://www.ad.nl/tech/kamer-wil-eerst-stralingsonderzoek-dan-pas-5g-netwerk~ab567cd6/

Italia: 600 italienske kommuner har stemt nei til 5G (per september 2020) – se liste nederst:
https://www.alleanzaitalianastop5g.it/443193497

Flere byer i Europa og USA vil stanse 5G:
https://ehtrust.org/international-actions-to-halt-and-delay-5g/

og:
https://takebackyourpower.net/5g-the-dominoes-are-starting-to-fall/

USA: 5G-lovgivning med restriksjoner for hvor nær 5G-master kan være til skoler, sykehus og boligområder:
https://ehtrust.org/usa-city-ordinances-to-limit-and-control-wireless-facilities-small-cells-in-rights-of-ways/

 Prof. Oleg Grigoriev, biofysiker og rådgiver for IARC/WHO, samt at han sitter i komiteen for Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection (RusCNIRP) gav i Juli 2020 et intervju om 5G hvor han bl.a sier:   

 “Noe som ikke er en hemmelighet, er at jeg i 10 år var ansvarlig for medisinsk og biologisk testing av spesialutstyr. Min underskrift finnes på mange dokumenter som godkjenner nye teknologier som påvirker helsen. Derfor sier jeg med tyngde: enhver masseutrulling av 5G vil på dramatisk vis øke risikoen for alle som befinner seg i et område med retningsbestemt 5G elektromagnetisk signal.»  

Oleg Grigorev sitter som leder av arbeidsgruppa til IARC/WHO hvor de i 2022 går inn i detaljert arbeid om helsefarene ved stråling. Denne er ment å skulle avsluttes i 2024. Dette i seg selv burde være grunn nok til å sette 5G på vent. 

Det finnes gode alternativer til 5G, bl.a fiberoptik. 

Vi ønsker en tilbakemelding fra Fylkesordfører, men gjerne også fra ordførere, på hva dere mener om de opplysninger som gis her. Og om dere nå mener det er grunnlag for å sette 5G på vent inntil gammel og ny forskning er gjennomgått på nytt av uavhengige forskere. Det ville være å ta føre-var-prinsippet på alvor. 

Det er bedre å forebygge fremfor å skulle reparere!  

    

Er du enig så skriv under :-) 

Underskriftskampanjen er et samabeid mellom medlemmer i FELO, Folkets Strålevern og Norges Miljøvernforbund

 

 


ChristinaNesjenger Norges Miljøvernforbund avdeling Vestfold og Telemark    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg ChristinaNesjenger Norges Miljøvernforbund avdeling Vestfold og Telemark fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...