Ny jernbanebro ved Oppegård stasjon nå !

Bakgrunnsinformasjon: Utviklingen av Oppegård stasjonsområde, lokalsenter og nærmeste omgivelser er i stor grad prisgitt reguleringsmyndigheten Oppegård kommune. I de senere år (fra 2001 til 2018) har det blitt tatt en rekke viktige initiativ til utvikling av området uten at kommunen har respondert på dette. Det har ikke skjedd noe som helst.

En viktig brikke i utvikling av området er å få en avklaring på dagens jernbanebro.  Denne har gjennom mange år blitt fremmet som trafikkfarlig for kjørende og ikke minst forgjengere.  Mange skolebarn bruker daglig broa som skolevei til og fra Greverud skole.  Eldre bruker den til og fra Toppenhaug seniorsenter.  Vintervedlikehold av fortau er vanskelig på broa og tvinger i noen tilfelle fotgjengere ut i veibanen.

Jernbanebroa ved Oppegård stasjon: Broa er i dag stengt for kjøretøy med totalvekt over 12 tonn og akseltrykk på 6 tonn.  Dette forbud brytes etter det vi vet daglig av tunge kjøretøyer.  En del tunge lastebiler som skal til og fra KIWI butikken med varer er observert kjørende gjennom Sætreskogen fra kl 07:30 og senere når barn, unge og voksne er på vei til skole, barnehage og arbeid. 

En av TINEs biler ble påtruffet i Sætreskogveien den 9. oktober i år på vei til KIWI butikken.  Vi har intervjuet sjåføren som bekrefter at han må kjøre omveien via Rolf Presthus vei, Tiurveien, Slåbråtveien og Sætreskogveien på vei til Kiwibutikken p.g.a. vektbegrensninger på jernbanebroa.

Det er uholdbart å tvinge tungtransport gjennom et boligområde med smale veier uten fortau, fordi de regulerende myndigheter og Jernbaneverket/Bane NOR ikke klarer å bli enige om ansvar og eierforhold for jernbanebroa.  Dette innebærer en vesentlig risiko for ulykker i vårt nærområde.

Mer bakgrunnsinformasjon kan leses her: https://oppegardvel.no/oppegard-lokalsenter-i-bakevja/

Krav: Vi krever at Oppegård kommune i løpet av kort tid får på plass en avtale med jernbaneverket/bane NOR som sikrer en ombygging av broa, som i neste omgang gir mulighet for at Statens Vegvesen kan starte arbeidet med ny påkjøring til Skiveien.

Jeg signerer på dette kravet fordi:

  1. Jeg er bekymret for trafikksikkerheten for gående, syklende og kjørende som må passere den trafikkfarlige broa i Oppegård Syd. Jeg er redd for at ulykker vil skje.
  2. Jeg har en forventning om at kommunen snarlig finner løsning på jernbanebroa som i mange år har hindret en utvikling av Oppegård stasjonsområde, lokalsenter og nærmeste omgivelser. 

Takk for din støtte.

Med hilsen Oppegård Vel

Kontaktinfo: post@oppegardvel.no  

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Oppegård Vel fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...