Ny barneskole i Holviga NÅ!

holviga2.jpg

FAU v/Holviga Barneskole ser med stor bekymring på kommunedirektørens forslag fra 13.november 2020 om at bygging av Holviga barneskole er foreslått utsatt til 2025. Dette er stikk i strid med vedtaket for mindre enn et år tilbake fra kommunestyret desember 2019. Dette er uholdbart, da Holviga Barneskole trengs å utbedres NÅ.

Grunner til å bygge Holviga barneskole NÅ

 • Bygningsmasse er kondemnerbar (grad 3 etter kommunens egen vurdering). Holviga barneskole bærer preg av slit og elde, og er i dårlig teknisk forfatning. Behovet for nye lokaler anses som stort (jmfr rådmannens saksfremlegg). 
 • Skolen med flest antall bygg i kommunen pr nå. Ved økning med brakker blir det totalt 8 bygg som elevene fordeles på ved Holviga barneskole. Dette vil garantert kreve enda flere voksne/ressurser, og det blir mange steder for elever å gjemme seg bort eller ha frie tøyler til ugagn. Mye tid brukes til å flytte seg rundt og på å holde oversikt over et økende antall elever.
 • Elevtall pr i dag er 400, skolen er bygget for 350 (reelt tall 320). Det medfører ikke riktighet at skolen har 386 elever pr i dag (jmfr rådmannens saksfremlegg). • Holviga er skolekretsen med størst økning i elevtall de neste årene, med 600 nye boliger planlagt innenfor kretsen. Kommunen har allerede sagt ja til all utbygging, da må det følge skoleplasser med på alle trinn.
 • Toalettsituasjonen er uholdbar. Kvaliteten på toalettene er svært lav, og det er kun 20 toalett fordelt på 400 elever.(inkludert toaletter lånt av ungdomsskolen). Det er fire toalett tilgjengelig for de 50 ansatte. Dette er ikke en barneskole verdig. Vi vet at dovegring forekommer pga dagens dosituasjon, noe som lett kan føre til fysiske og psykiske utfordringer.
 • Universell utforming er totalt fraværende, hvor kun 2 toalett er tilpasset universell utforming.
 • Spesialundervisningsrom/grupperom for spesielt sårbare er svært utfordrende, og nesten fraværende. Det er for mange viktig i en skolehverdag å kunne skjermes, ha en liten pause for seg selv, tilpasset opplæring til den enkelte elev og mulighet for undervisning alene eller i mindre grupper hvis behov.
 • Det mangler egne spesialrom som mat/helse og sløyd (må i dag lånes av ungdomskolen).
 • Biblioteket er nedlagt for å gi plass til garderobe til en klasse.
 • Kunst og håndverk undervises i klasserom, og utstyr må dermed flyttes rundt
 • Musikkrom finnes nå ikke hverken på barneskolen eller ungdomsskolen. Per i dag brukes disse som klasserom til barneskoleelever på begge skolene.
 • Arbeidsforhold for de ansatte er uverdige og svært dårlige. Noen har arbeidsplasser på toaletter, da det er eneste stedet det nå er plass.
 • Mange klasserom brukes utover kapasitet den ble bygget for som igjen fører til dårlig inneluft, hodepine, konsentrasjonsproblemer, i noen klasserom er det ikke fysisk kapasitet til flere elever.
 • Dårlig varmeregulering pga dårlig og gammelt ventilasjonsanlegg
 • Et godt, funksjonelt skolebygg og gode fysiske rammer vet vi fra forskning gir positive effekter på elevenes psykososiale miljø, også for de voksne. Elevene har krav på et godt psykososialt miljø.
 • Tverrfaglig samarbeid mellom klasser og trinn i Kunnskapsløftet 2020 blir å svært krevende å gjennomføre med dagens bygningsmasse og begrensningene dette gir.
 • En utsettelse av bygging i Holviga vil påvirke også ungdomsskolen videre i mange år. Elevtallet vil også øke på ungdomsskolen, eventuelt vil vi oppleve en lekkasje av elever til friskoler.
 • Bygging av Holviga barneskole nå gir besparelser da man ikke får de samme kostnadene til brakker over lang tid

På bakgrunn av dette mener vi Holviga Barneskole MÅ bygges og ferdigstilles som planlagt.


FAU v/Holviga Barneskole    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at FAU v/Holviga Barneskole kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook