NEI til Utflagging av Color Lines, Kielferje

-0101e0-wml.jpg 

NEI til Utflagging av Color Line

NEI til Utflagging av Color Lines, Kielferje

NO to out flagging Color Line and the Kiel Ferry

"Nye skipsfartsregler åpner for å erstatte nordmenn med utenlandsk mannskap. 

 Norsk Sjømannsforbund og Arbeiderpartiet slår alarm på vegne av 700 norske sjøfolk på Color-Lines Kiel-ferjer Color Fantasy og Color Magic.

 Ifølge opplysninger i neste års statsbudsjett regner regjeringen med at disse to skipene i løpet av neste år kan flagges ut til Norsk Internasjonalt Skipsregister, NIS, noe som åpner for å erstatte de norske mannskapene med utlendinger.

 Det er rederiene som velger hvilket flagg de vil seile under. Alternativet her er at rederiet flytter til Danmark, noe som ville kostet 2500 norske arbeidsplasser

 De nye reglene vil gjøre det mer attraktivt for rederier å gå inn i NIS, og dermed vil dette styrke konkurransekraften i norsk maritim næring, mener statsråden.

 Ifølge den såkalte «Gul Bok» i årets statsbudsjett, tar regjeringen høyde for at Staten kan spare utgifter ved at lønnstilskuddene til norske sjøfolk om bord på Kiel-ferjene allerede neste år. Ferjetrafikken mellom Oslo og Kiel startet i 1961, og helt siden starten i regi av Jahre-line har mannskapet ombord hatt norske lønns- og arbeidsvilkår."

--------------------------------------------------------------------

English Version Below!

--------------------------------------------------------------------

"New shipping rules open to replacing Norwegians with foreign crew.

The Norwegian Seamen's Confederation and the Labor Party strike alarm on behalf of 700 Norwegian seamen on Color-Line's Kiel Ferries Color Fantasy and Color Magic.

According to information in the next year's state budget, the government expects that these two vessels may be flagged to the Norwegian International Ship Register, NIS, during the course of next year, which opens to replace Norwegian crews with foreigners.

It is the shipping companies that choose which flag they want to sail under. The alternative here is that the shipping company moves to Denmark, which would cost 2500 Norwegian jobs

The new rules will make it more attractive for shipping companies to enter the NIS, which means that this will strengthen the competitiveness of Norwegian maritime industry, "said the minister.

According to the so-called "Yellow Book" in this year's state budget, the government takes the view that the state can save expenses by wage subsidies to Norwegian seamen aboard the Kiel ferries already next year. The ferry service between Oslo and Kiel started in 1961, and since its inception, under the auspices of Jahre-Line, the crew on board had Norwegian pay and working conditions."

-------------------------------------------------------------------

Deutsche Version unter

-----------------------------------------------------------------------

"Neue Regeln für den Transport ersetzen Norweger mit ausländischer Besatzung.

Die Norwegische Seemannsvereinigung und die Labour Party streiken im Auftrag von 700 norwegischen Seeleuten auf Color-Line's Kieler Fähren Color Fantasy und Color Magic.

Nach Informationen aus dem Staatshaushalt des nächsten Jahres erwartet die Regierung, dass diese beiden Schiffe im Laufe des nächsten Jahres dem Norwegischen Internationalen Schiffsregister (NIS) gemeldet werden, das norwegische Besatzungen durch Ausländer ersetzen soll.

Es sind die Reedereien, die auswählen, unter welcher Flagge sie segeln wollen. Die Alternative ist, dass die Reederei nach Dänemark umzieht, was 2500 norwegische Arbeitsplätze kosten würde

Durch die neuen Regeln wird es für die Reedereien attraktiver, in die NUS einzutreten, was die Wettbewerbsfähigkeit der norwegischen maritimen Industrie stärkt ", sagte der Minister.

Laut dem sogenannten "Gelben Buch" im diesjährigen Staatshaushalt ist die Regierung der Ansicht, dass der Staat norwegischen Seeleuten bereits im nächsten Jahr durch Lohnzuschüsse an Bord der Kieler Fährschiffe Lohnkosten sparen kann. Die Fährverbindung zwischen Oslo und Kiel begann 1961, und seit ihrer Gründung unter der Schirmherrschaft der Jahre-Line hatte die Besatzung an Bord norwegische Lohn- und Arbeitsbedingungen."

 

-011458-wml.jpg

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Kim Ruben Fjeldstad kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook