Nei til utenlandske styrker på norsk jord!

I et møte i Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité på mandag ble det klart at USA fra neste år skal utstasjonere 330 marineinfanterister ved militærbasen på Værnes. Dette utfordrer basepolitikken som har ligget fast siden 1949 og er i så måte et linjeskifte i sikkerhetspolitikken. Siden den kalde krigen har det vært tverrpolitisk enighet om grunnlinja i sikkerhetspolitikken. Hvis dette nå skal endres bør det opp til langt grundigere debatt på Stortinget. Selv om dette i første omgang skal være en prøveordning, mener Fredsrådet at Norge som småstat mellom NATO og Russland er tjent med den norske basepolitikken, og at den bør ligge fast. Det innebærer å ikke utstasjonere utenlandske styrker på norsk jord i fredstid. At vi nå beveger oss vekk fra denne linjen og ikke legger vekt på beroligelse overfor Russland er urovekkende. Norges Fredsråd mener informasjonen fra Forsvarsdepartementet ikke har vært god nok og etterlyser en begrunnelse fra Regjeringen for hvordan dette styrker Norges forsvar og sikkerhet.

Det er en tydelig dreining fra avspenning til avskrekking som avtegner seg i denne nye forsvars- og sikkerhetspolitikken, og det er en utvikling Norges Fredsråd ser på med bekymring. Som et minstekrav må prøveordningen med de amerikanske soldatene opp til en ny, grundig evaluering og behandling i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen når prøvetiden er over. Det er svært viktige beslutninger som tas, og den klønete utrullingen av ordningen på Værnes og hva den vil innebære, viser at vi har et behov for å debattere disse tingene så åpent og grundig som mulig.

Signer og del hvis du er enig!