Nei til utbygging av boliger i Liabråten, Deør skog

Dette er en underskriftskampanje for å stoppe planene om boligbygging på boligbygging i Deør skog, Liabråten. 

- Det er registrert verdifulle arter og naturtyper syd og sydvest i planområdet: - Ved Liabråten er det to mindre gårdsdammer med salamander. - Langs Gamle Kirkeveien er det registrert en eldre allé med bjørk og edelløvtrær. - Nord for Skoglundveien/Syrinveien er det registrert en liten skogsdam mellom skog og bebyggelse, med liten- og stor salamander, samt buorm. (Nasjonalt og regionalt viktige områder, A og B områder) - I tillegg til salamander, er det registrer trua og nær truede insekter (teger) og grønnfink. Det er registrert et større regionalt vilttrekk for elg i syd-østre deler av planområdet. 

 - Ved utbygging av skogsområde og landbruksareal vil områdets evne til å levere økosystemtjenester påvirkes i negativ, innenfor flere funksjoner (natur, overvann, friluftsliv og matproduksjon). Det må ved regulering planlegges så slik at de negative konsekvensene begrenses.     

- Området er registrert som nærturterreng med høy verdi (verdi A), med mye fotruter og noen skiløyper. Det er vanskelig å se for seg at nærturterrenget vil ha samme verdi selv om kommunen sier at fotruter og skiløyper skal ivaretas. Dette oppropet mener i midlertidig at det er umulig å ivareta området og samtidig bygge mellom 250 og 400 boliger der. 

- En utvidelse av Son tettsted er ikke i tråd med Vestby kommunes mål om at 80 % av boligbyggingen skal skje innenfor Vestbys vekstgrense. Son er ett av tettstedene som kan få deler av resterende 20 % boligutbygging, men kommen har godt med utbyggingsreserver. Forslaget bidrar også til nedbygging av andre verdier. Området anbefales derfor ikke tatt inn i kommuneplanen ved denne revisjonen.


Beboergruppe mot utbygging av Deørskogen v/Marianne Moen, Jenny Kleven    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Beboergruppe mot utbygging av Deørskogen v/Marianne Moen, Jenny Kleven fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...