Nei til sammenslåing av Finnmarkssykehuset og UNN!

Er du en av de som var imot sammenslåing av Troms og Finnmark? 25.01.18 ble det publisert i Dagens medisin at regjeringen har bestluttet en sammenslåing av Finnmarkssykehuset og UNN, dette til tross for stor protest fra fagmiljø ved begge sykehus. Bent Høie argumenterte med at “[...] dette vil sikre bedre behandling av pasienter i Finnmark på sikt [...]”, noe tillitsvalgte ved begge sykehus stiller seg svært kritiske til.

Finnmark er Norges nordligste og østligste fylke, og dekker et areal som er 13% større enn Danmark. Lange avstander, utfordrende geografi og knappe ressurser, med to sykehus i Hammerfest og Kirkenes. Dette i tillegg til 40 sykestueplasser fordelt på de største kommunene. UNN dekker Troms og deler av Nordland, med sykehus i Harstad, Narvik og Tromsø, samt en rekke distriktsmedisinske sentere.

Begge sykehus har allerede sine utfordringer og en hverdag preget av underbemanning, rekrutteringsproblemer, økonomisk underskudd og innsparinger. Kanskje ikke så ulikt andre sykehus, men med tilleggsutfordringer typisk for Nord-Norge. Eksempelvis sykere befolkning, vær og vind, samt færre ressurser som skal dekke større områder. For alle som jobber på de respektive sykehus, er det åpenbart at disse utfordringene ikke vil bli mindre ved en sammenslåing, snarere tvert i mot!

For de av oss som var på jobb i Finnmark, da luftambulansekrisen herjet som verst, ble sårbarheten og forskjellene ekstra tydelige. Mens Harstad og Narvik kunne transportere sine pasienter til Tromsø med bilambulanse og helikopter, måtte pasientene i Finnmark vente på hjelp fra forsvaret eller annen alternativ transport (hurtigruta), dersom de ikke var stabile nok for å tåle en 10 timers biltransport. Flere kristisk syke måtte vente flere døgn, før de fikk forsvarlig transport til Tromsø.

Det er faktisk ikke det samme å jobbe i Finnmark, som å jobbe i Troms eller Nordland. Tilgjengeligheten på ressurser er knappere og dersom du bruker et fly eller en bilambulanse, må du regne med en svekket beredskap i flere timer etterpå. Det fremstår derfor som svært ulogisk, at to så ulike sykehus, med svært ulike forutsetninger for å håndtere sine utfordringer, skal tvinges under en sentralisert felles ledelse, spesielt uten at fagmiljøet og tillitsvalgte har blitt involvert i prosessen.

Et gammelt uttrykk illustrerer poenget ganske godt. “Den vet best hvor skoen trykker, den som har den på.” Hvem vet vel bedre hvordan lokale utfordringer tynger og hvordan de best kan og bør løses, enn de som står i dem? Med en sammenslåing av sykehusene, er det fare for at lokal kunnskap og fagmiljø ikke blir hørt i fremtidige beslutninger. Dette kan gjøre at lokale tilpasninger på utfordringer, forsvinner i prosessen med sentraliseringen. Ikke minst frykter vi en svekkelse av muligheten for lokal prioritering og fordeling av helseressurser og økonomi.

Poenget er at økonomiske innsparinger sjelden medfører bedre pasientbehandling, og at fagmiljøene bør inkluderes i slike prosesser. Slik det er nå, er det uttrykt bekymring fra begge fagmiljøer vedrørende regjeringens beslutning, da de velger å slå sammen helsevesenet i Norges to mest ulike fylker. Aller mest fryktet er nok at spesielt Finnmarks befolkning vil få dårligere vilkår, men dette vil også ramme de som har UNN som sitt lokalsykehus, da de samme ressurser og budsjett plutselig skal fordeles på to ekstra sykehus. 

Det er åpenbart for de fleste at Finnmark vil bli skadelidende under dette. Innsparinger merkes ofte best på de små sykehusene. Det færre tenker over, er konsekvensene det også vil få for Tromsø og omegn. Et tenk scenario er at spesialister i større grad må ambulere til Finnmark for å dekke opp manglende spesialiststillinger, fordi det plutselig er snakk om fem sykehus og ikke tre (Harstad  Narvik, Tromsø). Dette er spesialister det i dag allerede er mangel på i Tromsø. Noe som igjen vil gi økt ventetid og et generelt svekket tilbud til befolkningen. Bruk av vikarer er dyrt, og vil være en mulig løsning på overnevnte scenario. Noe som igjen vil føre til ytterligere innsparinger pga. overskridelse av budsjett. Dette vil først og fremst ramme de små sykehusene hardest.

Ønsker du å støtte oss i kampen for å bevare en best mulig helsetjeneste i Nord-Norge? Skriv under for å bevare UNN og Finnmarkssykehuset som to selvstendige sykehus, slik at de hver for seg kan jobbe for å sikre den beste pasientbehandlingen i sine regioner. 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Silje Djupen kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook