Nei til ny E134 gjennom Langlim, Gjevarvatn og Drivarbekkdalen

Dette er eit opprop som uttrykkjer støtte til ei høyringsuttale mot Statens vegvensen konseptvalsutgreiing om ny E134 frå Gvammen til Vågsli

I høyringsuttala blir det påpeikt:

  • - at det er vesentleg ulemper knytt til å velje ein trase nord gjennom Langllm, Gjevarvatn og Drivarbekkdalen
  • - det gjeld naturinteresser, kulturhistoriske interesser, miljøinteresser, gardsdrift, jakt og sjølve anleggsperioden
  • - at det er store manglar i kvu'en som gjer at det samfunnsøkonomiske reknestykket der Korridor nord blir føretrekt, ikkje held
  • - det gjeld reisetid, avstand, stigning og høgde over havet, kostnadsanalyse, omsynet til regional og lokal utvikling og den overordna miljørekneskapen

Konklusjonen i høyringsuttala er at vi med utgangspunkt i dei verdiane som ligg i landskapet Langlim - Gjevarvatn - Drivarbekkdalen, og under tilvising til dei saklege grunnane som talar til fordel for ein Korridor sør for ny E134 gjennom Telemark, går inn for den sørlege korridoren.

  • Når du signerer dette oppropet, støttar du samstundes denne konklusjonen i høyringsuttala.
  • Namnet ditt vil bli brukt på ei underskriftliste som vil følgje uttala.
  • Du kan signere om du er fastbuande, hytteeigar eller berre ein ven av denne fantastiske delen av Telemark!

Aksjonsgruppa Langlim - Gjevarvatn har ei eiga lukka facebookside, der du finn meir informasjon om arbeidet vårt: https://www.facebook.com/groups/385633258227545/

 

 

 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Kristin Bakken fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...