Nei til etablering av oppdrettsanlegg ved Gaukværøy (Værøy) i Bø


Bakgrunn i korte trekk:  

I mai 2015 ble det søkt om fritak fra den gjeldende arealplanen, for å kunne etablere et nytt oppdrettsanlegg på Værøyflaget ved Gaukværøy i Bø kommune i Vesterålen (Nordland) av Egil Kristoffersen & Sønner AS. Kommunestyret vedtok å innvilge søknaden høsten samme år.    

I november 2015 ble vedtaket påklaget av blant annet Naturvernforbundet i Nordland. Det ble påpekt at utredningen som dannet grunnlaget for vedtaket i kommunen var fra oppdrettsselskapet som ville inn i området. Innsigelsen fra Naturvernforbundet er en av totalt åtte innsigelser på det planlagte oppdrettsanlegget ved Gaukværøya.      

I månedsskiftet august/september 2016 opphevet Fylkesmannen i Nordland, Bø kommunes vedtak om fritak og sendte saken tilbake til kommunen for en ny vurdering. Vedtaket ble ansett som ugyldig. Begrunnelsen var som følger:

"Fylkesmannen opphever Bø kommunes vedtak om dispensasjon og sender saken tilbake til kommunen for ny behandling. Vi kan ikke av kommunens vedtak og vurderinger se om vilkårene for å gi dispensasjon i plan- og bygningsloven §19-2 er oppfylt i dette tilfellet. Kommunens vedtak inneholder heller ingen vurderinger etter naturmangfoldloven. Kommunens vedtak må av disse grunner anses som ugyldig og oppheves" 

"Dersom kommunen kommer til at anlegget i stor grad vil ekskludere fiske, vil hensynene bak arealformålet i vesentlig grad bli tilsidesatt ved tiltaket. Dispensasjon kan iht. plan- og bygningsloven §19-2 andre ledd første punktum ikke gis."

I slutten av september 2016 ble saken igjen vedtatt av Bø kommune med 12 mot 7 stemmer i kommunestyret. Nok en gang er vedtaket påklaget av Naturvernforbundet i Nordland. De ber kommunen om og umiddelbart avslutte all politisk tilrettelegging for oppdrettsvirksomhet på Værøyflaget ved Gaukværøya. De mener saken må behandles som en endring av arealplanen, med full utredning og høring.     

DU kan være med å påvirke, signer og la oss bli hørt! 

Signer dette oppropet om du vil være med å bevare Værøyflaget som det tradisjonsrike fiskefeltet det er. Området er mye brukt i forbindelse med fiske, båtliv, rekreasjon og turisme. Området er uberørt av industri og andre inngrep. Værøyflaget og Gaukværøya har også stor kulturhistorisk betydning. Dette gir området en stor verdi, som vil ødelegges med et oppdrettsanlegg. Attraktive områder som dette har krav på spesiell beskyttelse fra de folkevalgte som har som oppgave å ivareta folkets interesser framfor særinteresser.

I tillegg vet vi også noen av de miljømessige konsekvensene oppdrett gir:  

- Forurensning, svekking av artsmangfold og utsletting av rekefiske.  
- Sjøbunnen ved anleggene druknes i avføring og ubrukt fôr.  
- Avlusningsmidler og kjemikalier sprer seg ukontrollert, i tillegg til virussykdommer som gir økt fare for smitte til villfisk.  
- Elendig dyrevelferd og rømming.    

Den skjøre bestanden av laks og sjøørret i Straumevassdraget vil kunne bukke under av luseplagen et slikt anlegg kan medføre.  


Gjør en forskjell, si i fra at dette ikke er greit. Signer dette oppropet nå og del med dine venner!  

TUSEN TAKK!

 

 

For mer informasjon, klikk på linkene under:

 

INNSIGELSE VEDRØRENDE SØKNAD OM NY AKVAKULTURLOKALITET GAUKVÆRØYA- BØ KOMMUNE

 

VI OPPLEVER SJELDEN SLIKE TILFELLER SOM I BØ

 

EGIL KRISTOFFERSEN & SØNNER FÅR INNTA VÆRØYFLAGET

GAUKVÆRØY-OPPDRETT SENDES TILBAKE TIL START

 
SAKSBEHANDLINGSFEIL I GAUKVÆRØY-VEDTAK

 

VEDTOK OPPDRETT VED GAUKVÆRØYA - IGJEN

 

KLAGER NOK EN GANG PÅ OPPDRETTSVEDTAK I BØ

 

SAKSUTREDNING

 

SKREKKBILDER FRA OPPDRETTSANLEGG PÅ FRØYA

 

BRENNPUNKT - LAKSEEVENTYRET

 

HENLAGT FORDI ALLE GJØR DET