NEI til dominerende boligblokker i Tananger Indre havn

Nei til dominerende boligblokker i Tananger indre havn

2, gangsbehandling av detaljreguleringsplan 0587 Tananger indre havn kommer opp til beslutning i Sola kommunes Utvalg for plan og miljø den 23. august 2023.

Planområdet inngår i kulturmiljø med høy lokal og regional betydning for sin maritime lokalhistorie, gjenværende bygningsstruktur og bygningsmiljø. Planområdet er definert i kommuneplan som hensynssone for bevaring av kulturmiljø (H570). Alle tiltak i området Tananger indre havn skal innordne seg eksisterende bebyggelse og områdets tradisjonelle bruk og særegne karakter. Kulturmiljøet har sterk identitetsverdi for Tanangers innbyggere, næring og turisme.

Hele planområdet ligger i 100-metersbeltet langs sjøen, og derfor gjelder byggeforbud etter PBL § 1-8, selv om området er avsatt til utbygging. Dette på grunn av at verken gjeldende reguleringsplan eller kommuneplanens arealdel angir byggegrense langs sjøen. Innenfor 100-metersbeltet skal det legges særlig vekt på strandsoneverdier og langsiktige friluftsinteresser. Planområdet inngår i kaifronten og er et viktig element i bybilde og kystlandskap.

Den dominerende bygningstypologien er frittliggende eneboliger. Tananger indre havn er definert som viktig landskap i utredning Vakre landskap i Rogaland, og ligger i randsone av område som i temakart Rogaland er vist som område med særlig verdifullt landskap og viktig kulturlandskap.

I planområdet er det i dag Sefrak-registrerte bygninger; Danielsen landhandel (Havnevegen 24) og Olsahuset(sammenbygd bolig og sjøhus) (Havnevegn 26). I planen er landhandelen bevart, mens Olsahuset skal rives for å få plass til ny bebyggelse. Begrunnelse for riving er manglende vedlikehold.

Forslaget til beslutning er å legge til rette for et boligkompleks fordelt på tre leilighetsbygg på tre etasjer. Landhandel og Olsahuset har i dag høyder på 10,9 og 9,2 meter over havet (moh). Leilighetsbyggene blir 12,5 og 13,5 meter over havet og derfor svært dominerende. I tillegg utnyttes tomtearealet maksimalt med en utforming som ikke reflekterer et maritimt miljø, med lave takvinkler for å tilfredsstille politikernes krav om maksimal høyde på 12,5 moh.

Det tilrettelegges for 20 leiligheter i tre boligblokker og to leiligheter i Danielsen landhandel. Boligblokkene vil dominere innblikk fra sjøsiden og helt dekke topografi på nordsiden. Antall boenheter vil gjøre de trafikale forhold anda verre enn i dag.

Vi er ikke imot oppgradering av området, men vi er sterkt imot utbygging med så stort volum og høyder. Vi krever at politikerne i Sola kommune stemmer imot forslaget slik det foreligger.

Skriv også gjerne hva du syns til epost@sola.kommune.noinnen 22.08.2023 og vis til saksfremlegg 23/22657. Kopier fra teksten eller skriv med egne ord.

Saksframlegg:

https://nyttinnsyn.sola.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2022063959&

Tidligere saksdokumenter:

Arkivsak 17/490 - Detaljreguleringsplan 0587 Tananger indre havn (onacos.no)

 

Bilde21.png

Bilde115.png

Bilde3.png

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Anja Dahl Remme fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...