Nei til bygging av krematorium og gravplasser i sårbar natur i Kanadaskogen/Tennebekk

Planene om bygging i sårbar natur i Kanadaskogen/Tennebekk må stanses. 

Det er iverksatt planprosess for bygging av krematorium, 5800 gravplasser, administrasjonsbygg, veier og parkeringsplass i Kanadaskogen/Tennebekk. Planene innebærer at man skal bebygge hele 53 mål i sårbar natur. 

Liavatnet er idag en av Bergens beste fiskevann der du idag kan fiske stor ørret av Hardangervidde-kvalitet. Rådgivende Biologer AS har dokumentert dette i flere rapporter. Byggingen av krematorium medfører at man må flytte den eneste gytebekken til Liavatnet. I følge ekspertisen er dette knapt mulig. Sannsynligvis vil ørreten i Liavatnet forsvinne. Området har også et rikt dyreliv. Tennebekken er et av få steder i Bergen der Fossekallen overvintrer. Det fins også fuglearter som er rødlistet her. Dessuten går det et hjortetråkk rett gjennom planområdet. En utbygging vil medføre en omfattende nedbygging av et sårbart naturområde. Bergen kommune har selv definert området som "Viktig biologisk mangfold"

Kanadaskogen er også et verdifullt turområde som er høyt verdsatt. Her kommer også folk langveisfra for å gå tur. Det er viktig å være klar over at utbyggingene vil skje innenfor de definerte byfjellsgrensene og at vi her snakker om en stor utbygging innenfor Bergen bys uvurderlige og viden kjente byfjellsområde.

Planene om nedbygging av 53 mål verdifull og sårbar natur må stanse. Det er bare få år siden vi unngikk at Liavatnet ble fylt igjen med stein fra byggingen av E-39. Det er på tide at skogen og naturen blir verdsatt og at Kanadaskogen og Tennebekken blir fredet. 

Vi krever at planene stanses. Bergen kommune må finne annet alternativ for gravplass og krematorium. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Arild Helle, Helge Sætre, John Kristian Skage og Karl Morten Bårdsen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen