Nei til bom i Solveien

 

Nordstrandsplatået har vært og er svært belastet med stor gjennomgangstrafikk sydfra.

I tillegg har det over lengre tid pågått omfattende anleggsaktivitet som har begrenset fremkommeligheten i området og gjort barnas skolevei svært kaotisk og farlig. Bare ved Munkerud skole og Nordstrand skole er det ca. 1 300 elever som rammes daglig. I tillegg rammes blant annet barna ved Nordseter skole, Kastellet skole, Bækkelaget skole og Steinerskolen.

 

Dette vil fortsette i lang tid fremover:

  • Sæter-krysset skal bygges om, og store byggeprosjekter rundt krysset og i området for øvrig vil gi redusert fremkommelighet/oversikt i mange år

  • Sykkelvei skal anlegges i Ekebergveien syd for Sæter-krysset

Og nå foreslår våre lokalpolitikere å forverre situasjonen gjennom følgende forslag til Bystyret:

1. Solveien stenges med automatisk bom nord for krysset med Nordstrandveien. Vingolfveien stenges med betongelementer ved krysset med Nordstrandveien. Erling Schiøtz' vei stenges med betongelementer ved krysset med Solveien.

2. Veiene prøvestenges i et år.

 

Bom i Solveien er feil tiltak, til feil tid, og basert på mangelfull utredning!

Den foreslåtte bom-løsningen vil dele lokalmiljøet i to og bare forskyve gjennomgangstrafikken slik at presset øker på de øvrige skole- og boligveiene. Riktige tiltak må bygge på en grundig kartlegging og analyse av gjennomgangstrafikk på HELE Nordstrandsplatået. Rushtidsbommer lengst syd i Ekebergveien, Ingiers vei og Solveien må vurderes. Boligveiene på Nordstrand kan ikke lenger være reserveløsning ved manglende kapasitet på E6 og Mosseveien.

 

Vi som har signert dette oppropet ber innstendig om at forslaget om bom i Solveien og stenging av tilstøtende veier trekkes, og en grundig og helhetlig kartlegging av gjennomgangstrafikk på hele Nordstrandsplatået gjennomføres. Om prosjektet likevel blir vedtatt, tross lokal motstand, må det inn i forslaget at prøveordningen utsettes inntil man får et vesentlig bedre beslutningsgrunnlag og de store anleggsarbeidene i området er ferdigstilt om noen år.

 

La din stemme bli hørt ved å signere på dette oppropet!

 

Relevante lenker:

https://www.facebook.com/stoppbomisolveien?fref=ts 

 

https://www.facebook.com/NordstrandOsloGjennomgangstrafikk?ref=ts&fref=ts