NEDLEGGELSE AV AKUTTSYKEHUSET ULLEVÅL

 

VEDTAKET OM NEDLEGGELSE AV AKUTTSYKEHUSET ULLEVÅL TRUER AKUTTFUNKSJONENE I REGIONEN

Oslo Universitetssykehus (OUS) ivaretar akutte sykdomstilfeller innen hele det medisinske fagfeltet. I tillegg fungerer OUS som bakvakt for de øvrige sykehusene i Helse sør-øst. Regionen omfatter mer enn halvparten av landets innbyggere.

Akuttfunksjonene er i hovedsak samlet ved Ullevål sykehus - landets største og mest komplette akuttsykehus, med omfattende beredskapsfunksjoner, også på landsbasis.

Triaden av akutt-, beredskap-, og traumefunksjoner ved Ullevål er utviklet som en naturlig følge av behovet for samling av slik kompetanse ett sted. Denne faglige triaden nyttiggjør felles støttefunksjoner – og drar i tillegg nytte av interne synergier og samhandling. Samlingen sikrer tilstrekkelig pasientvolum - en viktig forutsetning for utvikling og vedlikehold av kompetanse og kvalitet i pasientbehandlingen.

Planene for videreutvikling av bygningsmassen i OUS innebærer en oppdeling av akutt-, beredskaps- og traumefunksjonen. Deler av funksjonene som i dag er samlet på Ullevål, er tenkt flyttet til RH/Gaustad. Øvrige funksjoner er planlagt overført til et nytt lokalsykehus plassert på Aker/Sinsen

Den planlagte bygningsmassen på RH/Gaustad vil ikke kunne ivareta akutt- og beredskapsfunksjonen som Ullevål i dag dekker, og som forventes å bli betydelig større i årene som kommer. Store deler av aktiviteten vil måtte flyttes til et nytt sykehus på Aker/Sinsen. Dette sykehuset vil mangle viktige akutt-medisinske støttefunksjoner.

En flytting av øvrige akutt-funksjoner til Rikshospitalet vil medføre minimal synergieffekt for virksomhetene Rikshospitalet da skal ivareta. Tvert i mot vil løsningen kunne medføre gjensidig negativ påvirkning av sykehusets funksjoner.

De vedtatte planene vil føre til en oppsplitting av landets fremste akuttmedisinske kompetansemiljø, både på medisinsk og kirurgisk side og i de spesialiserte støttefunksjoner rundt denne virksomheten. Beredskapsfunksjonen vil splittes og dermed svekkes. Den samlede kompetansen i akutt-tilbudet i regionen svekkes. Opprettholdelse og utvikling av et samlet akuttsykehus som ivaretar akutte region- og områdefunksjoner, er nødvendig for å sikre befolkningen i Oslo/HSØ et tilfredsstillende tilbud i årene fremover.

De fremlagte planene for oppdeling av akuttsykehuset vil med høy sannsynlighet svekke det samlede akutt-tilbudet, inkludert katastrofeberedskapen, i regionen. Vi ber om at planprosessen stanses. Det bør iverksettes en grundig gjennomgang og risikovurdering. Berørte fagmiljø, samarbeidende enheter og berørte pasientgrupper må gis anledning til å medvirke til en forsvarlig prosess.