Nasjonalpark til havs i Karlsøy og Tromsø underskriftskampanje


Nasjonalpark til havs i Karlsøy og Tromsø underskriftskampanje

P5041125.jpg
Historikk
For 30 år siden startet prosessene med vern av kyst og hav utenfor Karlsøy og Tromsø. Mange var fremsynt og så for seg en sammenhengende nasjonalpark i hele det unike øyriket ytterst i hele Karlsøy og Tromsø kommuner.

Skepsis blant grunneierne som ikke så fremtidens miljøtrusler og heller var redd for hvilke begrensninger vernet kunne sette for egen utfoldelse og drift. Derfor blev verneplanene kraftig redusert.
Etterhvert ble flere store landskapsvern og mange små naturreservater opprettet i hele området. Rett før opprettelsen ble Sandøya i Tromsø og området rundt trukket ut på grunn av sterke protester fra grunneierne.

I 2020 ble det marine verneområde ytterst i Karlsøy kommune opprettet

Situasjonen i 2021
De fleste øyene ytterst på kysten er fraflyttet, fiskarbonden nesten helt forsvunnet, fiskebruk og skoler lagt ned.

Fiskeriet effektivisert og samlet på færre hender.

Gjenværende fiskebruk drives med hovedsak utenlandske sesongarbeidere.

Et fåtall pensjonister og enkelte yrkesaktive bebor ennå noen av øyene og bidrar til opprettholdelse av infrastruktur.
Bygninger som ikke overtas av turistnæringen brukes til fritidsformål.

P5041127.jpg
Kun sammenhengende nasjonalpark kan gi tilstrekkelig vern av naturmangfoldet vi alle er avhengig av.
Natur, vegetasjon, fugler og dyr i de geografisk sterkt begrensede naturreservatene er ikke lenger nok beskyttet på grunn av eksplosjonen i gass og olje utvinning, vind/ vannkraft, akvakultur, fiskeri ,turistnæring og fritidsaktivitet.
Fugler og dyr er ikke stasjonære i de små naturreservater men ferdes langt der mattilgangen er størst og overvintrings muligheter best.
Et skrekkeksempel ved Auvær i Tromsø våren 1985 : 100.000 lomvi omkom ved drukning i rognkjeksgarn under innsiget til hekkeplassene .
Nesten hele bestanden ved Sørfugløy og andre hekkeplasser ble nesten utryddet.

Holdningen til sammenhengende nasjonalpark til havs ytterst i hele Karlsøy og Tromsø kommuner har snudd hos folk flest.

Det er ekstremt påkrevet at Miljødirektoratet og Stats Forvalteren nettopp nå starter prosessen med utredning/opprettelse av en slik nasjonalpark og ifår de inkludert  som en grunnleggende del av den pågående prosess med revisjon av kystsoneplanen for Karlsøy, Balsfjord og Tromsø kommuner.


Alle næringer og interesser må jobbe ilag for å få til et slikt vern .
Vi kan ikke fortsette å skylde på hverandre.
Alle ønsker vi at det vi holder på med skal være bærekraftig over for naturen.
Problemet er vi har for lite kunnskap til å bli enige om å definere hva som er bærekraftig i denne sammenheng.
Et mål for oss er at alle næringer og interesser ikke får økte tillatelser til virksomhet mens prosessen foregår.

Pusterom for å samle kunnskap
området for den foreslåtte nasjonalpark er et unikt sted for å samle kunnskap vi trenger.

Resultatet av underskriftskampanjen
Sendes statsforvaltningen og Miljødirektoratet i forbindelse med søknad om nasjonalparken
som jeg som vokter av Sørfugløya Naturreservat IBA tar initiativ til.

 P7072791.jpg

Takk for at du skriver under og deler oppropet med andre og dermed støtter dette oppropet.


Kontakt meg gjerne for en prat og ytterligere info

Med vennlig hilsen
Søren Thamdrup

medlem av Norsk Onitologisk Forening


Søren Thamdrup Norsk ornitologisk Forening    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Søren Thamdrup Norsk ornitologisk Forening fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...