Nabogruppens opprop mot støy

Underskriftskampanje til støtte for kampen mot støy

 • Sluttdato: 8. mai 2013.
 • Aldersgrense 18 år (vi ønsker ikke at personer under 18 signerer).
 • Arrangeres av "nabogruppen" (facebook.com/nabogruppen og tinyurl.com/nabogruppen).
 • Underskriftene vil bli brukt i et forsøk på å stoppe etableringen av Fjord Motorpark ved Helganes på Karmøy.

Dette er hva du skriver under på:

 • Jeg ønsker ikke at Fjord Motorpark skal etableres ved Helganes på Karmøy pga. støyens negative påvirkning på folkehelse, natur og miljø.
 • Jeg har heller ikke tillit til Karmøy kommunes saksbehandling fram mot reguleringsvedtaket for Fjord Motorpark i 2008.

Begrunnelse

 • Stillhet er et knapphetsgode i dagens samfunn.
 • Helseplager grunnet støy er det miljøproblemet som rammer flest mennesker i Norge.
 • Tradisjonelt bagatelliseres støy av dem som ikke selv plages av støyen.
 • Faktisk dør 50 000 personer årlig i EU som følge av trafikkstøy alene, og 200 000 blir alvorlig syke.

Til tross for dette ønsker likevel flertallet av Karmøypolitikerne å bygge det som vil bli et av landets største motorsportsentre -- på det som går for å være Norges tettest befolkede øy. Fjord Motorpark vil ligge mye nærmere tettsteder og boligområder enn det mange andre motorsportsentre gjør. Etter vår mening er støykartleggingen i denne saken svært mangelfull, men med den informasjonen som foreligger kan det vises at:

 • areal satt av til annen næringsvirksomhet faller inn under både rød og gul støysone fra Fjord Motorpark
 • det er grunn til å tro at areal satt av både til boliger og friluftsliv faller inn under gul støysone
 • rødlista fugler har hekkelokaliteter både i rød støysone (hønsehauk) og gul støysone (hubro)

Dette (og mer til) har Kommunen ikke belyst tilstrekkelig i sin saksbehandling.

I rød støysone er det strenge begrensninger på hva som kan bygges. I gul støysone er det også restriksjoner, og boliger kan ikke oppføres uten videre. Merk at det såkalte influensområdet for gul støysone ikke engang er fullstendig kartlagt (støykartet er "kuttet" flere steder, bl.a. i nord mot tettstedet Visnes). Miljødepartementet oppgir at ca. 10% av befolkningen utenfor gul sone blir sterkt plaget av støy. Markedsverdi av boliger som er utsatt for støy ligger typisk 20% lavere enn ellers.

I tillegg har Karmøy kommune etter vår mening begått enda mange flere vesentlige saksbehandlingsfeil i prosessen fram mot reguleringsvedtaket for Fjord Motorpark. Fyldig informasjon om dette legges ut på nettsidene våre (se linker ovenfor) i løpet av medio april 2013.

VI KAN IKKE AKSEPTERE DETTE I EN SAK SOM ER SÅ VIKTIG FOR FOLKEHELSE, NATUR OG MILJØ!

Dette må stoppes. Din underskrift øker sjansene for at etableringen av Fjord Motorpark blir stoppet.