Motmele til Bodø kommunes strenge båndtvangregler

Dette er et opprop for å få endret Bodø kommunes forslag til strenge båndtvangforskrifter . Frist for innlevering av kommentarer er 30.april 2014. Vi ber om at alle som er enige i denne motmelen signerer under digitalt, evt så kan oppropet skrives ut og sendes på sirkulering, da er undeskrift og telefonnummer nødvendig. Slike lister bes levert til Birgitte Svendsen tlf. 971 81191 innen 27. april. Man kan kun signere en gang.

Kommunens høring finner du her : http://bodo.kommune.no/kunngjoeringer/offentlig-hoering-article54108-395.html

Kommentarer til høringen til "kommunal forskrift om hundehold i Bodø kommune" høringsfrist 30.april 2014. Vi har følgende kommentarer til disse nye forskriftene som Bodø kommune foreslår.

§3c: Denne paragrafen må endres til " ferdsel uten bånd i sone 1 ( sentrale Bodø, øvre maskinisten og omegn, Løpsmark, Skivika, Hunstad og Mørkved) i tidsrommet 20.aug-1.april kan kun forkomme på merkede hundeløyper, all  øvrig ferdsel utover sone 1 uten bånd i Bodømarka, må skje i henhold til de nasjonale båndtvangregler.

Eller skrive den så enkelt som " i sone 1, vil det på de mest befolkede gruslagte stiene være helårs båndtvang."

Kommentarer og begrunnelse: Det refereres til konklusjonen i punkt "båndtvang hele året i et avgrensa område". Det poengteres her av Bodø kommune at merkede løyper vil virke uoversiktlig og folk vil bli forvirret, derfor for lettvindthetskyld vil hele sone 1 avsperres. ( ref påtegnet kart i målestokk 1: 75000 som fulgte med kommunens høring)

Dette er vi uenige i, og ber kommunen revurdere sitt syn på saken og forskriften må endres. I Bodømarka ( Maskinisten og omegn, Rønvikfjellet, løpsmark, Hunstadmarka og Mørkvedmarka ) er det et stort stinett over hele marka. På mange av disse stiene går det svært lite folk, og man kan gå ganske så usjenert. På disse stiene bør det være tillatt å gå uten bånd på hundene i perioden 20.august- 1.april. Det er ikke sauer i disse områdene og en dressert hund vil ikke skape problemer. Vi ber kommunen bruke ressurser sammen med hundeeierne, og finne et godt løypenett til dette formålet. Stiene må merkes på en fornuftig måte. Men det aller enkleste og beste løsningen vil være å ha helårs båndtvang kun på de mest befolkede gruslagte stiene, dette vil være en svært oversiktlig løsning.

Vårt hovedargument er at marka er for alle, og en slik helårs båndtvang for sentrale Bodø ( sone 1) vil være unødvendig strengt. Vi kan ikke se at det vil være forvirrende for folk at vi har merkede hundeløyper. Slik kommunen har foreslått nå, er dette i strid med Fylkesmannens anbefalingen og imot hundeloven, derfor må lovforslaget endres.

Samtidig med dette bes det om at kommunen tilrettelegger for kommunens hunder på en bedre måte. Vi må ha friområder for alle hundestørrelser sentrumsnært, ikke bare på Heggmoen. Vi må også få et treningsområde for hunder som skal trenes opp til å gå uten bånd. Slik tilrettelegger kommunen på best mulig måte at vi får veloppdragne, trygge og snille hunder.

Vi ber om at disse punktene som vi har påpekt tas til vurdering og etterretning. Vi bor i en friluftskommue som vi er glade i , og stolte av. For oss hører våre hunder sammen med denne friluftsopplevelsen. Det er en selvfølge at både store og små, to-bente og fir-bente skal få glede av turmarka vår. Å la en hund løpe av seg, snuse fritt og glede seg sammen med oss er en selvfølge.

Vi forstår at noen er redd for hunder og vi respekterer dette.  Vi ber alikevel om å få la hundene våre nyte litt av det "gode liv", og at de kan slippe båndtvangen i hht. nasjonale lover. Som sagt kan vi godta at dette kun blir i merkede hundeløyper som er godkjente av oss hundeeiere.

Konklusjon: Foreslåtte forskrift §3c endres. Dette er også i henhold til Fylkesmannens anbefalinger.

Kommunen arbeider sammen med hundeeierne med å finne gode hundeløyper, dersom det absolutt må bli slik.

Med hilsen oss alle som har skrevet under dette oppropet.

 

( det taes forbehold om at dette dokumentet kan redigeres hvis det blir oppdaget skrivefeil o.l som må rettes på.)