Miljøminister Barth-Eide må avsettes på grunn av ulvesaken

Miljøminister Barth-Eide er den største trusselen mot Norges natur og dens artsmangfold. Vi befinner oss nå midt i en akutt naturkrise. Det blir stadig færre arter og færre antall individer av hver art.

Norge er det eneste landet i hele verden med et maksimumsmål på kritisk truet og rødlistede arter. Ulver har levd i Norge i mange tusen år og de er like naturlige her som elg. Ulven er ikke en fremmed art i våre skoger. 

Ulven er totalfredet i Norge og står som kritisk truet på den norske rødlisten. Likevel blir store deler av ulvestammen vår skutt hvert eneste år. Ulver staten selv sier at er kritisk truet, på grunn av blandt annet innavl og menneskelig inngripen (som å skyte ut en stor andel hvert år). Dette er statlig organisert miljøkriminalitet. 

Slik bestanden er nå, så er den ikke levedyktig. Staten gjør alt den kan for at det skal fortsette slik. Hvis ulven hadde fått vernet det har lovfestet krav på, så kunne bestanden over tid blitt levedyktig. 

Dessverre så har vi en regjering ledet an av vår miljøminister (hvor ble det av miljøVERNminister?) som ønsker kritisk truede arter vondt.

 

Miljøministerens synder

Ulven har aldri drept mennesker (den skyr oss) og den dreper under 1% av ca 100.000 sau som dør årlig på utmarksbeite. Dette skjer da ikke eierene passer på de i form av for eksempel gjetere. At ulven må spise er like naturlig som at alle andre levende vesner må det. Store ulveflokker foretrekker uansett viltkjøtt, men dette blir da en konkurranse til jegerne og grunneiere som leier ut jaktterreng. Uansett blir det tynne argumentet at ulv kan spise sau benyttet til å utrydde de. Miljøministeren utfører vedtak som kan gjøre varig skade på norsk fauna. 

Gaupa er også kritisk truet i Norge, men Barth-Eide gir heller ikke jaktforbud og vern på denne. 

Rett og slett så er Barth-Eide en av landets farligste menn og vi ønsker en miljøvernminister som har respekt for dyrene i naturen, samt faglig kompetanse i form av relevant utdanning. 

 

Renspikket galskap

Verdens dyrebestand er blitt redusert med i snitt 68 prosent siden 1970, i følge WWF. Én million arter står i fare for utryddelse. Slik dagens jakt på ulv er, så fremstår dette som en ren trofejakt, hvor drapsmannen også får beholde skinnet. Det at hundrevis av væpnede sivile skal utføre regjeringsvedtak ved å løsne skudd, hører heller ikke hjemme i 2022. 

Staten bryter også Bernkonvensjonen, naturmangfoldloven og stortingsforlikene om norsk rovdyrpolitikk. 

 

Staten bruker skitne triks

De tre organisasjonene NOAH, WWF og FVR mener det er sterkt kritikkverdig at Klima- og miljødepartementet ikke forsikrer seg mot nye lovstridige vedtak, ved å avvente utfallet av saken hvor NOAH saksøkte staten over Letjenna-vedtaket fra 2019. Disse tre foreningene gikk til midlertidig forføyning og vant over staten.

Foreningene mente at regjeringens vedtak om å opprettholde rovviltnemndenes vedtak om ulvejakt i de fire revirene var ugyldig – og begjærte en såkalt midlertidig forføyning. 30. januar fikk de fullt medhold i Oslo tingrett.

Saken ble imidlertid anket av staten til Borgarting lagmannsrett. Der fikk staten medhold uten at motparten fikk muligheten til å uttale seg en gang. På toppen av dette, så ble kjennelsen gitt Fredag 11.02 etter stengetid, så det var ingen muligheter til å anke på stedet. 

Jakten startet Lørdag 12.02 kl 08:00 og da var det allerede hundrevis av jegere klare. De plasserte ut flaggliner til å ringe inn ulven. Ulvene i de fire revirene er nå dødsdømt før vi kan få en rettslig avklaring på dette. Uansett så har staten en hel uke å svare på anken. En uke hvor jakta pågår.

Nå har staten også innvilget seg selv å jakte i den kritisk sårbare yngletiden for ulvene, som er fra 15 februar.

Dette er renspikket galskap og regjeringen under ledelse av miljøministeren tar ikke vare på landet vårt, slik vi har ansatt de for å gjøre. 

 

Alt dette gjør de, for de mener at dette er "konfliktdempende tiltak".

 

Konflikten har imidlertid aldri vært større, for majoriteten av det norske folk ønsker rovdyr i naturen vår.

 

Miljøministeren må gå på grunn av grov inkompetanse. 

 

 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Sjokkerte innbyggere fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...