Klar beskjed til SAS: Nei til svekket Eurobonus-program / Call on SAS to stop weakening the Eurobonus program

Vi er blant de mest lojale kundene til SAS. Vi er medlemmer av Eurobonus. Mange av oss er Gull- eller Diamant-medlemmer eller høyere. Vi er kundene som SAS er avhengige av for å sikre videre drift, spesielt når pandemien er over. (FOR ENGLISH VERSION, PLZ SCROLL DOWN)

Derfor reagerer vi sterkt på at SAS uten forvarsel skrur kraftig opp prisene for bonusreiser med Star Alliance (SA), uten ordentlig informasjon til EB-medlemmer om årsaken og nødvendigheten av dette.

Vi reagerer på at SAS ikke forlenger varigheten av våre bonuspoeng, i en periode der det i praksis er svært vanskelig og bortimot umulig å reise, mens andre flyselskap forlenger varigheten også av bonuspoeng.

Vi reagerer også på at servicen SAS yter ved bestilling av SA-bonusreiser er blitt vesentlig dårligere de siste månedene.

Dette, sammen med andre svekkelser av Eurobonus-programmet, er svært dårlig og uklok kundebehandling. Vi vil advare mot ytterligere svekkelser av EB-fordelene, som de fleste av oss har brukt og bruker betydelige beløp på å opparbeide oss. En stamkunde som blir dårlig behandlet gang etter gang vil få svekket lojalitet til selskapet. Noen vil kanskje også begynne å vurdere alternativer. SAS bør vite bedre enn å sette relasjonen til sin mest lojale kundebase på spill, slik selskapet i dag gjør.

I stedet for å devaluere EB-medlemmers rettigheter bit for bit, bør SAS spille aktivt på sine mest lojale kunder og gi disse mulighet for kjøp av flere EB-poeng (en mulighet som har vært stengt i nesten ett år), kombinert med like gode eller bedre medlemsrettigheter enn før. Dette kunne ha gitt selskapet et kjærkomment kapitaltilskudd i en krisetid. SAS bør også styrke sitt arbeid for å informere sine mest lojale kunder.

Vennligst signer med navn (og EB-medlemsnr, dersom mulig):

ENGLISH VERSION:

We are among the most loyal customers of Scandinavian Airlines (SAS). We are members of Eurobonus. Many of us are Gold or Diamond members or higher. We are the customers that SAS will need to depend on to ensure continued operations, especially when the pandemic is over.

Therefore, we react strongly to the fact that SAS without notice recently sharply raised the prices for bonus flights with Star Alliance (SA), without prior and proper information to EB members about the reason and necessity.

We react to the fact that benefits for EB members lately have been weakened and reduced. We also react to the fact that the service SAS provides to its EB members when booking SA bonus flights has deteriorated significantly in recent months.

SAS has denied extending the validity of our bonus points, in a period where, in practice, is very difficult and almost impossible to travel, while other airlines have extended the validity of bonus points in their customer loyalty programs.

The way SAS acts towards its most loyal customers is poor and unwise customer service. We would like to warn against further weakening EB benefits, which most of us have spent and are spending significant amounts and time in accumulating. A regular customer who is treated poorly time and time again will develop a reduced loyalty to the airline. Some may also want to start considering alternatives. SAS should know better than to jeopardize the relationship with its most loyal customers, in the way the airline does today.

Instead of devaluing the rights of EB members piece by piece, SAS should actively draw on its most loyal customers and give them e.g. the opportunity to buy more EB points (an opportunity that has been closed for almost a year), combined with equally good or better membership rights than earlier. This could have given SAS a welcome capital injection in a time of crisis. SAS should also strengthen its efforts to inform its most loyal customers on a more regular basis.

Pls sign with name and EB membership number below. Thank you.

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Stamkundene i SAS vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...