Lier kommune må ta ansvar for utviklingen av Lierskogen!

Til politikere og administrasjon i Lier kommune.


Lierskogen mangler en overordnet plan for hvordan det skal være å leve her. Det har ført til både tilfeldig planlegging og utbygging. Resultatet:

  • Støyende industri og næring tett på boligområder
  • E18 med støv- og støyproblemer
  • Tungtrafikk på skoleveier uten fortau
  • Flere trafikkfarlige kryss og strekninger 
  • Manglende barnehagedekning, eldreboliger og møtesteder for unge og gamle
  • Utbyggingsprosjekter, men ingen langsiktig plan eller visjon

På tross av at det ikke finnes en langsiktig plan, settes store utviklingsprosjekter i gang. Vi er spesielt bekymret for Sagvollskogen, som er omregulert fra LNF (landbruk, næring og friluftsliv) til næring. Området er enormt – langt større enn Lierskogen sentrum. Utbygging vil føre til økt trafikk og tapte naturverdier.

Dersom Sagvollskogen realiseres som næringsområde, vil det endre Lierskogen for all framtid. Det lages en plan som sikrer gode bomiljøer og tilfredsstillende trafikksikkerhet før utviklingen av næringsarealer eventuelt igangsettes.  

Vi kan ikke godta en så tilfeldig stedsutvikling som vi har sett de siste tiårene.

  • Trafikksikkerheten må bedres!            
  • Gang- og sykkelvei mellom Lierskogen og Engelsrud må på plass!
  • Det må utarbeides og vedtas en Kommunedelplan for Lierskogen!

Vi krever at utviklingen av Sagvollskogen og sivilforsvarstomta legges på is inntil en Kommunedelplan for Lierskogen er på plass!

Lierskogen Vel og Samfunnslag er innstilt på å bidra konstruktivt, men Lier kommune må ta sitt ansvar som planmyndighet.

Underskriftskampanjen støttes av:
Lierskogen Vel og Samfunnslag
Heia FUS barnehage
Italiensk Bakeri
Juniorklubben på Lierskogen
Lierskogen Pensjonistforening
Løpeglede
Naturvernforbundet i Lier
Nedre Stabæk barnehage
Regnbuen barnehage
Røyken Cykleklubb
Stall Gullik
Stall Ovenstad
Stall TR
Syklistenes Landsforening - Syklistforeningen i Drammen, Lier og Asker

Illustrasjon_des2023.pngIllustrasjon, desember 2023. Næringsbyggene planlegges med 13-17m høyde.

Sagvollskogen_grense1.pngSagvollskogen, tomteavgrensning.

Skjermbilde_2023-11-01_kl._08_.48_.57_gjennomsiktig_.jpgSagvollskogen lagt over Lierskogen sentrum for å illustrere utstrekningen. Tomta dekker kirka, fotballbanen, samfunnshuset, Råstoff/Bildeler, skolen og barnehager, og strekker seg opp i Ovenstadlia.

Sagvollskogen_natur31.jpg

Sagvollskogen (lysnet felt) ligger mellom Drammensveien, Foksmyra (dyp torvmyr) og markagrensa. I dag består området av kalkrik skog og myr. Du kan studere kartet og de ulike karlagene ved å gå inn på Kilden.
Kartet viser: Blått: elver, bekkedrag, markfuktighet. Røde, stiplede linjer: turstier. Røde linjer: eiendomsgrenser. R: Kulturminne. Gule/oransje punkter: Atsobservasjon, rødlistet art. Grønt: Markagrensa.


Lierskogen Vel og Samfunnslag    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Lierskogen Vel og Samfunnslag vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...