Lier kommune må ta ansvar for utviklingen av Lierskogen!

Til politikere og administrasjon i Lier kommune.


Lierskogen mangler en overordnet plan for hvordan det skal være å leve her. Det har ført til både tilfeldig planlegging og utbygging. Resultatet:

  • Støyende industri og næring tett på boligområder
  • E18 med støv- og støyproblemer
  • Tungtrafikk på skoleveier uten fortau
  • Flere trafikkfarlige kryss og strekninger 
  • Manglende barnehagedekning, eldreboliger og møtesteder for unge og gamle
  • Utbyggingsprosjekter, men ingen langsiktig plan eller visjon

På tross av at det ikke finnes en langsiktig plan, settes store utviklingsprosjekter i gang. Vi er spesielt bekymret for Sagvollskogen, som er omregulert fra LNF (landbruk, næring og friluftsliv) til næring. Området er enormt – langt større enn Lierskogen sentrum. Utbygging vil føre til økt trafikk og tapte naturverdier.

Dersom Sagvollskogen realiseres som næringsområde, vil det endre Lierskogen for all framtid. Det lages en plan som sikrer gode bomiljøer og tilfredsstillende trafikksikkerhet før utviklingen av næringsarealer eventuelt igangsettes.  

Vi kan ikke godta en så tilfeldig stedsutvikling som vi har sett de siste tiårene.

  • Trafikksikkerheten må bedres!            
  • Gang- og sykkelvei mellom Lierskogen og Engelsrud må på plass!
  • Det må utarbeides og vedtas en Kommunedelplan for Lierskogen!

Vi krever at utviklingen av Sagvollskogen og sivilforsvarstomta legges på is inntil en Kommunedelplan for Lierskogen er på plass!

Lierskogen Vel og Samfunnslag er innstilt på å bidra konstruktivt, men Lier kommune må ta sitt ansvar som planmyndighet.

Sagvollskogen_grense1.pngSagvollskogen, tomteavgrensning.

Skjermbilde_2023-11-01_kl._08_.48_.57_gjennomsiktig_.jpgSagvollskogen lagt over Lierskogen sentrum for å illustrere utstrekningen. Tomta dekker kirka, fotballbanen, samfunnshuset, Råstoff/Bildeler, skolen og barnehager, og strekker seg opp i Ovenstadlia.

Sagvollskogen_natur31.jpg

Sagvollskogen (lysnet felt) ligger mellom Drammensveien, Foksmyra (dyp torvmyr) og markagrensa. I dag består området av kalkrik skog og myr. Du kan studere kartet og de ulike karlagene ved å gå inn på Kilden.
Kartet viser: Blått: elver, bekkedrag, markfuktighet. Røde, stiplede linjer: turstier. Røde linjer: eiendomsgrenser. R: Kulturminne. Gule/oransje punkter: Atsobservasjon, rødlistet art. Grønt: Markagrensa.


Lierskogen Vel og Samfunnslag    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Lierskogen Vel og Samfunnslag fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...