Legg ned Trandum og stopp tvangsreturene til krig og forfølgelse.

Utlendingsinternatet på Trandum må legges under et uavhengig kontrollorgan, og den umenneskelige og kritiserte praksisen på Trandum må på dagsorden umiddelbart. Nedleggelse av Trandum er alternativet. Hver uke returneres sårbare mennesker tilbake til krig, forfølgelse og nedverdigende behandling. Dette nekter vi å se stille på. Tvangsreturene av sårbare mennesker på flukt må stoppes umiddelbart.

Vi i Refugees Welcome Norway, samt andre organisasjoner, verger og frivillige som er i direkte kontakt med de som fengsles på Trandum, varsler stadig om uverdige forhold. Både gjennom rapporter, besøk og utallige medieomtaler er det ingen tvil om at Trandum er et fengsel per definisjon.

Et strengt kontrollregime, ransaking med full avkledning etter besøk, inndragning av mobiltelefon, uegnede forhold for barn og en helsetjeneste som ikke er uavhengig av politiet er noe av det som ble påpekt i Sivilombudsmannens rapport (mai 2015) fra besøk til Trandum tidligere i år.

https://www.sivilombudsmannen.no/aktuelt/sivilombudsmannen-er-kritisk-til-behandlingen-av-internerte-ved-trandum-article4134-2865.html

– FNs spesialrapportør mot tortur har uttrykt sterk bekymring for internering av barn og vi har merket oss at den europeiske menneskerettighetsdomstol nylig har avsagt flere dommer mot Frankrike der barn hadde vært internert kortere enn i enkelte av disse sakene. Domstolen la blant annet til grunn at barn har en «ekstrem sårbarhet», sa Helga Fastrup Ervik, kontorsjef ved Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse, da det ble kjent at enkelte barn har sittet 18 og 24 døgn på Trandum i 2016.

Ukentlig gjennomføres flere tvangsreturer til land som Norge definerer som "trygg", men som i realiteten er en ansvarsfraskrivelse ovenfor mennesker på flukt. Innvandringsregulerende hensyn trumfer alt annet, og flyktningekonvensjonen står stadig svakere i en tid hvor politiske vurderinger og hensyn er det som vektlegges. Signalpolitikken som nå drives har ingen fremtid, vi må nok enang si ifra at nok er nok. Nå trenger vi politikere som våger å si at barnefamilier, enslige mindreårige og sårbare kvinner ikke skal returneres til umenneskelige forhold.

Vi krever at Trandum settes på dagsorden umiddelbart. Det aksepteres ikke lenger at Grunnloven, FNs Barnekonvensjon, som er inkorporert i norsk lov, og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen brytes daglig av Norske myndigheter. Tvangsreturnene av sårbare mennesker på flukt må stoppes umiddelbart og vi krever at asylpolitikken følger internasjonale avtaler, og setter menneskelige hensyn foran de politiske hensyn. Som sivilsamfunn er det vår moralske plikt å si ifra når myndighetene begår slike overgrep. Nå sier vi ifra. Nok er nok!

Underskriftene vil sendes til ansvarlige politikere og andre interreserte i løpet av mars 2017. Del!

Ønsker organisasjoner å stå som tilsluttet oppropet, ta kontakt på mail.

Husk å bekrefte din underskrift på mail.

Les mer her:

http://www.aftenposten.no/norge/Barn-holdt-innesperret-18-og-24-dogn-bak-piggtradgjerdene-pa-Trandum---politiets-hovedregel-er-maks-24-timer-603275b.html

http://www.aftenposten.no/norge/Redd-Barna-mener-innesperring-av-barn-pa-Trandum-er-klare-lovbrudd-603561b.html

https://www.nytid.no/mangelfullt-helsetilbud/

https://www.nytid.no/fremmedfiendtlig-asyl-lege-pa-trandum/

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/De-innsatte-pa-Trandum-synes-det-er-verre-enn-fengsel--Liridona-Gashi-606612b.html

https://www.sivilombudsmannen.no/aktuelt/sivilombudsmannen-er-kritisk-til-behandlingen-av-internerte-ved-trandum-article4134-2865.html

 

aaa5.jpg


Refugees Welcome Afghan Lives Matter    Kontakt personen bak underskriftskampanjen