La SØRENGET OPPVEKSTSENTER leve!

Skoleledelsen i Namsos Kommune har fremmet et høringsforslag om å legge ned SØRENGET SKOLE med grunnlag i fremtidige prognoser om nedgang i elevtall i kommunen samt behovet for oppgradering av bygningsmassen på skolen.

 

INGEN GODE ARGUMENTER FOR Å LEGGE NED SØRENGET

Sørenget har gjennom de siste 30 årene hatt et mer eller mindre stabilt antall elever på skolen. Bygdene som sogner til skolen opplever tilflytning, økte boligpriser og befolkningsvekst grunnet skolen, skolefritidsordningen og barnehagen på Sørenget Oppvekstsenter. Skolen har ved flere anledninger blitt rangert som en av de beste i kommunen hva gjelder trivsel og kvalitet på undervisning. Noen av bygningene på Sørenget Skole trenger vedlikehold, men dette er et kommunalt ansvarsområde som har blir neglisjert over lang tid, nå må kommunen ordne opp i det. Bygdene Vemundvik, Botnan, Elvalandet, Salsnes og Lund skal ikke måtte lide under dette. Elevene fra Lund, Salsnes og Botnan har allerede veldig lang daglig pendle-rute til og fra skolen, noen over 2 timer hver dag. Det er helt uholdbart å skulle utsette disse elevene for ytterligere timer med pendling til og fra skolen.

 

FATALE RINGVIRKNINGER FOR DISTRIKTENE

Dersom et sånt forslag får gjennomslag vil det ha fatale ringvirkninger for de bygdene som sogner til skolen: Vemundvik, Botnan, Elvalandet, Salsnes, Lund. Sørenget Oppvekstsenter er mye mer enn bare en lærings-institusjon. Oppvekstsenteret er bolyst, næringsvirksomhet, sosialt samlingspunkt for ulike aktiviteter, det er samhold og grunnlaget for at det bor mennesker i disse distriktene.

 

KOMMUNEN GÅR MOT EGNE PRINSIPPER

Namsos kommune uttrykker på den ene siden at de ønsker vekst og tilflytning til kommuen. Nedgang i elevtallet henger jo sammen med bolyst til kommunen. Samtidig fremmer de her et forslag som vil ta bort mye av eksistensgrunnlaget til de bygdene i kommunen som blir rammet av skolenedleggelsen.

 

BARNA SKAL IKKE LIDE FOR AT KOMMUNEN HAR NEGLISJERT SINE ANSVARSOMRÅDER

Det er ikke riktig at barna i kommunen (ikke bare på Sørenget skole også de andre skolene som rammes under høringsforslaget) nå skal måtte lide under kommunens forgående dårlige økonomiske prioriteringer, som har resultert i dagens kommunale budsjett. Oppgradering av bygninger i kommunens eie, deriblant Sørenget Skole, er et kommunalt ansvarsområde som har blitt neglisjert over mange ti år, nå må kommunen følge opp sine oppgaver. 

 

INGENTING Å SPARE, MYE Å TAPE PÅ Å LEGGE NED SKOLEN

De kortsiktige innsparingene som kommunen forespeiler med nedleggelse av skolene er så marginale satt opp mot de enorme kostnadene dette vil påføre bygdene som blir rammet av forslaget. Her skjærer kommunen over grenen de sitter på hva gjelder ønske om vekst og tilflytting til i kommunen. Et sånt forlag vil gjøre kommunen langt mindre attraktiv for innflyttere.

 

HØRINGSFORSLAGET

Mer informasjon om høringsforslaget og mulighet for å sende inn direkte svar til kommunen til og med 8. August. I tilleg til å signere oppropet, oppfordrer alle til å sende inn eget hørringssvar til kommunen!!:

https://namsos.kommune.no/tjenester/barnehage-og-skole/skole/mulighetsstudie-skolestruktur/horing/?fbclid=IwAR3mHNGZWCkpPZrmWNO0cqIGQb6SgMgvrT_Hi-mU4eUqg9hRgRt2mo44Ye4

 

4O8A67251.jpg

283705173_10166365701585371_8626166807865444446_n.jpg


Foreldre Utvalget Sørenget Skole    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Foreldre Utvalget Sørenget Skole fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...