La oss ENGASJERE OSS! La oss samarbeide og KREVE lyd- og bildeopptak i samtlige rettssaler dette året, jfr. lov av 2005

La oss ENGASJERE OSS! La oss samarbeide og KREVE lyd- og bildeopptak i samtlige rettssaler dette året!
HER kommer en underskriftkampanje vi nå må engasjere oss i - for vår egen rettssikkerhet!
Lag maken til din egen kommune og påpek teksten i § 49 andre avsnitt: "Innbyggerne har rett til å styre lokale anliggende gjennom lokale folkevalgte organer."

Norges Grunnlov sier blant annet følgende:
"§ 2.
Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.

§ 75.
Det tilkommer Stortinget
a) å gi og oppheve lover; å pålegge skatter, avgifter, toll og andre offentlige byrder, som dog ikke gjelder ut over 31. desember i det nærmest påfølgende år, med mindre de uttrykkelig fornyes av et nytt storting;
d) å bevilge de pengesummer som er nødvendige for å dekke statens utgifter;

§ 83.
Stortinget kan innhente Høyesteretts betenkning om juridiske emner.

§ 89.
I saker som reises for domstolene, har domstolene rett og plikt til å prøve om lover og andre beslutninger truffet av statens myndigheter strider mot Grunnloven."

§ 92.
Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.

§ 94.
Ingen må fengsles eller berøves friheten på annen måte uten i lovbestemte tilfeller og på den måte som lovene foreskriver. Frihetsberøvelsen må være nødvendig og ikke utgjøre et uforholdsmessig inngrep.

Den pågrepne skal snarest mulig fremstilles for en domstol. Andre som er berøvet sin frihet, kan få frihetsberøvelsen prøvet for domstolene uten ugrunnet opphold.

De som uberettiget har arrestert noen eller ulovlig holdt noen fengslet, står til ansvar for vedkommende.

§ 95.
Enhver har rett til å få sin sak avgjort av en uavhengig og upartisk domstol innen rimelig tid. Rettergangen skal være rettferdig og offentlig. Retten kan likevel lukke rettsmøtet dersom hensynet til partenes privatliv eller tungtveiende allmenne interesser gjør det nødvendig.

Statens myndigheter skal sikre domstolenes og dommernes uavhengighet og upartiskhet.

§ 96.
Ingen kan dømmes uten etter lov eller straffes uten etter dom.

Enhver har rett til å bli ansett som uskyldig inntil skyld er bevist etter loven.

Ingen kan dømmes til å avstå fast eiendom eller samlet formue, med mindre verdiene er benyttet til eller er utbytte fra en straffbar handling.

§ 98.
Alle er like for loven.

Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.

§ 100.
Ytringsfrihet bør finne sted.

Ingen kan holdes rettslig ansvarlig for å ha meddelt eller mottatt opplysninger, ideer og budskap med mindre det lar seg forsvare holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelse i sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse. Det rettslige ansvar bør være foreskrevet i lov.

Frimodige ytringer om statsstyret og hvilken som helst annen gjenstand er tillatt for enhver. Det kan bare settes klart definerte grenser for denne rett der særlig tungtveiende hensyn gjør det forsvarlig holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelser.

Forhåndssensur og andre forebyggende forholdsregler kan ikke benyttes med mindre det er nødvendig for å beskytte barn og unge mot skadelig påvirkning fra levende bilder. Brevsensur kan ikke settes i verk utenfor anstalter.

Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter og til å følge forhandlingene i rettsmøter og folkevalgte organer. Det kan i lov fastsettes begrensninger i denne rett ut fra hensyn til personvern og av andre tungtveiende grunner.

Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale."
*§*§*§*§*§*§*§*§*§*

HVORDAN kan disse paragrafene etterleves når staten ved Stortingsflertallet ikke engang har råd til en rettferdig rettsstat?

Loven ble vedtatt i ca. 2005, 15 år siden! Enda er ikke lovbestemmelsen om lyd og bildeopptak blitt gjennomført i alle rettssaler i Norge! NORGE HAR IKKE RÅD TIL DENNE RETTSSIKKERHETEN??!

Norges Grunnlov skal ha sin fulle verdi og funksjon til beste for innbyggerne og landet vårt!
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17

#Folkebevegelsen ønsker alle en riktig god fortsettelse av uken med positive tanker om mulige løsninger for vår felles fremtid med Norges Grunnlov (unntatt § 115) som vårt felles fundament!!;-)Ingar


Ingar Grøndahl mobil; 951 55 265    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Ingar Grøndahl mobil; 951 55 265 kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook