Kystsoneplan: Nei til oppdrettsanlegg i Forøybukt, Malangen

underskrift_2_ccexpress1.jpeg

Kystsoneplanen for Balsfjord, Tromsø og Karlsøy kommune skal revideres for perioden 2022-2032. Kommunene foreslår store arealer til oppdrettsanlegg. Et av områdene er Forøybukt i Malangen. Oppdrettsnæringa foreslår torskeoppdrett eller andre marine arter (ikke laks). Hvis kommunestyret i Balsfjord kommune godkjenner lokaliteten, frasier de seg enhver fremtidig råderett over arealet.

Grunneierne i bygda ønsker å stoppe planene før det er for sent. Høringsfristen er 18. februar 2022. En omfattende rapport fra grunneierne leveres som eget høringsinnspill. Det er viktig å belyse saken fra mange sider, og ikke minst vise høy oppslutning. Vi trenger din støtte ved at du signerer dette oppropet!

Hvorfor oppdrettsanlegg i Forøybukt er en dårlig idé (et lite utdrag):

Bosetning og friluftsliv
- Forøybukt er godt bebodd, med 26 bolighus/gårdsbruk og fritidseiendommer.
- Alle investerer i egne eiendommer, pusser opp og forskjønner. Dyrket mark blir høstet og jordbruket består av melkeproduksjon, sauedrift og hestehold.
- Forøybukt er en attraktiv plass for nåværende eiere og for fremtidige generasjoner. Trivsel er dermed avgjørende.
- Oppdrettsanlegg fører til verditap på eiendommer og redusert bokvalitet.
- Dagens bosetning, så vel som neste generasjon, skal kunne bruke buktas sjøareal og strandsone på samme naturlige, bærekraftige måte som det har vært gjort gjennom hele bygdas historie.
- Rekreasjonsområde for lokalbefolkningen og tilreisende.
- Unikt landskap med bratte fjell ned i havet, ergo er fjæra bygdas natursti.
- Utsikten er uhindret og spektakulær, rett mot Senja.
- Støyfritt område, stillheten gir sjelero, ingen eksisterende støyforurensning.
- Måneskinn og nordlys, ingen eksisterende lysforurensning (det er ikke gatelys i bukta). "Anlegget må merkes slik at det er godt synlig både i mørke og lys." (ref. konsekvensutredningen). En slik lyspåvirkning vil skjemme hele Forøybukt.
- Fritidsfiske, havpadling, vannsport og bading på samme område som anlegget foreslås.

Naturreservat og hensynsområde for natur og miljø
- Forøya naturreservat ligger tett ved tiltenkt anlegg. Verneforskriften for øya sier at "Formålet med fredningen er å bevare ei middels stor øy med tilhørende plante- og dyreliv. Området har særlig betydning for sjøfugl." Kommunen er til tross for dette villig til å gamble med naturen.
- Hensynsområde: "Innenfor sonene skal naturmiljø gis prioritet. Det bør ikke tillates tiltak og inngrep som kan forringe områdets naturverdi."
- Stort artsmangfold i hele bukta, både innen fiskearter, sjødyr og fugl.

Laks
- Nasjonal laksefjord.
- Grunneiere blir fratatt sin mulighet til å benytte grunneierretten til fiske med kilenot.

Torsk
- Oppdrettstorsk truer villtorsken i fjorden (rødlistet kysttorskebestand).
- Rømningsproblematikk.
- Skottelus og torskelus.
- Spredning av sykdommer.
- Oppvekst/beiteområde for torsk og sei. Stor tetthet av yngel og voksen fisk.

Rekefelt
- Aktivt rekefelt, hvor rekefiskerne vil bli hindret i manøvrering av eget redskap.
- Reker er svært sårbare for avlusning/medisinering/kjemikalier fra oppdrettsanlegg.

Gyteområder
- Gyteområde for uer overlapper med tiltenkt anlegg og blir direkte berørt. Ueren er en utrydningstruet art.
- Gyteområde for torsk i umiddelbar nærhet, problematisk mtp. genetisk påvirkning av egen kysttorsk.

Bløtbunn og terskelfjord
- Bløtbunn (en viktig marin naturtype). Matfatet til fugl og fisk, og viktig rasteplass for trekkfugl. Blir alvorlig skadet av utslipp og forurensning fra oppdrettsanlegg (f.eks. spillfôr, næringssalter, kjemikalier, kobber som grohemmende middel, fiskeekskrementer osv.)
- Terskelfjord (en grunn terskel med et markert basseng innenfor terskelen). Gir en spesiell flora og fauna. Oppdrettsavfall vil kunne samles og bli liggende innenfor terskelen og på bunnen av hele bukta, og følgelig forringe vannkvaliteten.

Værforhold og fare for ising og isdrift
- Ekstreme værforhold (lokal værstasjon har målt over 50m/s).
- Sterke fallvinder fra fjellene.
- Betydelig risiko for ising av anlegg.
- Stor fare for isflak som kommer drivende ut fjorden. Vil være en katastrofe for et oppdrettsanlegg.
- Meteorologisk institutt er ikke konsultert i konsekvensutredningen.


Ønsker du å sende inn et eget høringsinnspill, gjør gjerne det! Dette kan gjøres enkelt over mail og kan være i svært kort format: https://tromso.kommune.no/kystsoneplan