Klimakrisen er en helsekrise!

Vi planlegger å sende følgende opprop som leserinnlegg til en større norsk mediekanal onsdag 16/ torsdag 17. November,  i anledning COP27. Kan dere hjelpe oss å få det signert av flest mulig leger, slik at landets ledere ser alvoret i krisen?

 

NØDALARM FOR VERDENS HELSE


Verdens forskere er klare i talen – menneskeskapte klimaendringer er et faktum. Begrenser vi ikke den globale temperaturøkningen til 1,5 grad, vil det få enorme konsekvenser for oss alle. Likevel er vi på vei mot 2,8 graders oppvarming, og vi gjør ikke stort for å endre kurs.


Klimakrisen er en helsekrise
Fremtidens værmelding er velkjent; villere, varmere, våtere. Færre er klar over at klimakrisen også er vår tids største helsetrussel. Økt temperatur og hetebølger gir flere syke og døde av hjerte og karlidelser. Sykdommer som tidligere var begrenset til tropene spres, og kan snart være hos oss. Over halvparten av alle infeksjonssykdommer kan forverres av klimaendringer. Hetebølger og skogbranner forverrer luftkvaliteten og øker dødeligheten av luftveislidelser. Mat- og vannsikkerheten trues både nasjonalt og internasjonalt. Ekstremvær, tvungen migrasjon, økt konfliktnivå og tap av levebrød gir voldsom belastning på psykisk helse, i tillegg til den fysiske. Hvordan det vil se ut i 2100 hvis vi ikke makter å snu utviklingen, tør vi knapt tenke på.


Et moralsk ansvar
Som leger er vi moralsk forpliktet til å ivareta våre pasienters helse. Da har vi også ansvar for å si fra når våre pasienter er i fare. Vi kan ikke lengre stå tause og se på at det gjøres alt for lite, og alt for sakte.

Verdens helseorganisasjon (WHO), Verdens legeforening (WMA) og nesten 200 andre helseorganisasjoner etterlyser nå en internasjonal avtale for å regulere fossil utvinning og infrastruktur, en såkalt "ikke-spredningsavtale for fossilt brensel". Drastiske tiltak må iverksettes umiddelbart for å kutte klimagassutslipp. Det innebærer stans i oljeleting, nødvendige økonomiske bidrag fra høyinntektsland til lavinntaksland, og en rettferdig
omstilling fra fossil industri. Samfunnet må også planlegge for klimakrisens helsekonsekvenser i alle ledd, på en måte som ivaretar de svake og sårbare iblant oss.


Det er på tide å trykke på nødalarmen.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Ruth Lindstad Eig fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...