Ja til samme rettigheter på SFO som i grunnskolen.

Barn med nedsatt funksjonsevne har pr. i dag ingen rettigheter i opplæringsloven knyttet opp til SFO. SFO er et frivillig tilbud, og skal finansieres gjennom foreldrebetaling. Dette gjør at barn med behov for ekstra assistent blir avhengig av kommunenes gode vilje for å få et tilrettelagt og forsvarlig tilbud. Dette fører til store kommunale forskjeller i kvaliteten på SFO-tilbudet. Kunnskapsdepartementet tenker dette om problemstillingen:

BARN MED SÆRSKILTE BEHOV I SFO. Kunnskapsdepartementet viser til opplæringsloven i paragraf 13-7 som fastslår at kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning(SFO) til barn med særskilte behov på 1-7. årstrinn. Loven gir imidlertid ikke barna en individuell rett til plass i SFO. SFO er ikke en del av grunnskoleopplæringen, og barn med særskilte behov har derfor ikke samme rettigheter i SFO som i grunnskolen. Det følger av opplæringsloven at SFO skal legge tilrette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. SFO skal gi barna omsorg og tilsyn, og det er presisert at barn med nedsatt funksjonsevne skal gis gode utviklingsvilkår. Opplæringslovens regler om elevers rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring gjelder også for SFO. Innenfor disse rammene kan kommunen utforme SFO ut fra lokale forhold, ønsker og behov. Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunene oppfyller sine plikter i henhold til paragraf 13-7. Det er ingen lovfestet nasjonale normer for bemanning i SFO, og det foreligger ingen planer om slik lovfesting nå. Bemanningen skal avgjøres ut fra lokale forhold og behov. Det enkelte barns behov for bl.a. tilsyn kan være ulikt i skolen og SFO. I Sfo vil behovet for bemanning være avhengig av hva slags aktiviteter som tilbys og aldersammensetningen, hvor mange barn som deltar, daglig oppholdstid og antall barn med særlige behov. Det er kommunens ansvar å tilsette et personale som samlet sett kan gi barna et tilfredsstillende tilbud i samsvar med målsetningene til SFO. PP-tjenesten er ikke sakkyndig instans når det gjelder SFO, og foresatte kan ikke kreve at verken PP_tjenesten eller andre instansers anbefalinger vektlegges når kommunen skal vurdere behov for tilsyn på SFO. Men det oppfordres likevel til at kommunen lytter til råd og vurderinger fra ulike instanser som kjenner barnet og kan ha nyttig informasjon om barnets fungering og behov.

Det er eksempler på at ordningen med brukerstyrt personlig assistent (BPA) brukes i SFO. Det vil avhenge av om kommunen har tilkjent brukeren BPA og at brukeren selv velger å bruke timene med assistent til SFO."

 

Det er på tide at barn med nedsatt funksjonsevne får styket sine rettigheter i hele sin skole- og SFOhverdag, og at forvente at sakkyndig vurdering OGSÅ skal gjelde inn i SFO.

 

Signer oppropet så kan vi kanskje få jevnet ut de kommunale forskjellene og få det lovfestet slik at alle får et godt og forsvarlig tilbud.