JA til norsk natur - NEI til vindkraft innenfor Norges grenser

Innbyggerne i Norge krever en folkeavstemning MOT vindkraftutbygging / industriområder i naturen i vårt land.

Vi krever innsyn (§ 100) i all tilgjengelig informasjon om kostnadene om utbygging, fjerning av vindturbinene etc. etter dets brukstid, herunder utbygging av vei og tilbakestilling av naturen slik den var før utbygging.

Vi krever også innsyn og dokumentasjon om HVORFOR vindkraftutbygging i vårt land er aktuelt, herunder sammenlikning av oppgradering av våre vannkraftverk og aktuelt beløp / kostnad samt levetid / funksjonstid. Forskjell på energiproduksjonen fra vindkraftverk og vannkraftverk.

Jfr §§ 106, 108 og 112, forstår vi det slik at vi at vi kan bevege oss fritt i dette område året rundt, men hva med f.eks. vinterstid, med tanke på iskast fra rotorene, er dette informert om? Det er ikke blitt lagt frem informasjon om alt som omhandler mulige miljøskadelige stoffer / fibre i selve vindrotor-bladene og hvordan dette / disse vindturbiner skal fjernes, hva kan gjenbrukes. 

Andre mulige hendelser fra vindturbiner:
*De inneholder ca 2.500 liter , herunder hydraulikk- og motorolje. Hva med mulige lekkasjer til grunnen og mulige vann / grunnvannskilder? 
*Antennelser? 
*Harde vindkast og derved ødeleggelser av rotorblader, hele turbinen faller overende. 
*Lydfrekvens fra vindturbinene?
*Kjemikalier og bruk av helikopter for avising av rotorbladene. Kjemikalienes påvirkning av grunnen / plante- og dyreliv samt vann/ grunnvannpåvirkning?

Vi krever innsyn vedr. kostnader før / under bruk og etter, samt mulig fortjeneste til innbyggere / kommune. Hvem eier selve vindmøllene? 

Bygges vindturbinene med en investering jfr. de el-sertifikater og nettleie vi er påtvunget å betale? Se forøvrig § 75 pkt. a. og d.
Hvor mye kraft / energi kan skapes med de vindturbinene som planlegges i kommunen? Hva om de nødvendige vannkraftverk blir oppgradert? Hva er forskjellen i kraftproduksjon?

Hva med dyre- fugle- og plantelivet i de aktuelle områdene for utbygging? Hvor mange tonn med insekter blir tatt livet av? Hva med fugler som tilogmed er på rød liste? 

Minner om §§ 2, 49, 92, 108 og 112, hvor naturen skal ivaretas for fremtidige generasjoner. Link til Norges Grunnlov datert 2020;  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17

Innbyggerne / velgerne KREVER en folkeavstemning i Kongeriket Norge etter at samtlige opplysninger / dokumenter er fremlagt! At kommuner / kommunestyrer har vedtatt utbygging, har ingen verdens ting med denne saken å gjøre da vi henviser til § 49 andre avsnitt særlig, men også til første avsnitt i denne konkrete saken om krav om folkeavstemning på landsbasis.

Gjerne kommenter med flere negative resultater etc. vedr. vindkraft i kommentarfeltet.

Med vennlig hilsen med ønske om at innbyggernes / velgernes flertallsvilje skal være styrende for alle saker i kommuner, fylker og landet som helhet!!;-)Ingar 

 

Mobil: 458 62 229 eller 951 55 265

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Ingar Grøndahl fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...