JA til hjemmefødsel som en del av den differensierte fødselsomsorgen!

JA til å styrke den differensierte fødselsomsorgen i Norge. Vi krever at det legges bedre til rette for planlagt hjemmefødsel, slik at dette blir et reelt alternativ for kvinner som skal velge sitt fødested!


Kvinner har rett til å selv velge hvor og hvordan de vil føde sine barn.
For friske gravide med normale svangerskap er planlagt hjemmefødsel forbundet med lavere risiko for visse inngrep og komplikasjoner.

153 kvinner fødte planlagt hjemme i 2014. Det er dobbelt så mange planlagte hjemmefødsler sammenlignet med bare seks år tidligere. I 2008 var antallet 89, ifølge medisinsk fødselsregister. Økningen har skjedd fordi tilbudet har blitt mer tilgjengelig samtidig som etterspørselen fra fødekvinnene blir større. Flere privatpraktiserende jordmødre tilbyr i dag bistand ved hjemmefødsel. Dette er et alternativ norske kvinner nå står i fare for å miste!

Helsedirektoratet anbefaler sterkt at det skal være to jordmødre tilstede ved hjemmefødsel, som ved sykehusfødsel. Hittil har HELFO refundert takst til begge jordmødre som har bistått kvinnen med fødselshjelp i hjemmet.

Helse- og omsorgsdepartementet har nå vurdert ordningen og har konkludert med at dagens regelverk ikke åpner for å gi stønad for to jordmødre samtidig for samme fødsel. De skriver at en eventuell endring krever utredning i departementet. Dermed blir det fra 1. september 2016 kun utbetalt stønad til den jordmoren som har hovedansvaret for fødselen.

Dette er altså på tross av at anbefalingen om to jordmødre tilstede består. Begge jordmødrene bærer også et selvstendig faglig og rettslig ansvar for mor og barn. Endringen vil innebære enten at én av jordmødrene må jobbe gratis, at en jordmor må velge å stå alene med fødselen, eller at tilbudet blir enda dyrere for kvinnen selv. Allerede i dag må kvinner selv betale en egenandel for hjemmefødsel, fordi HELFO ikke refunderer jordmors vaktberedskap rundt termin, noe som strider i mot prinsipper om lik tilgang til helsehjelp og kvinners rett til selvbestemmelse over egen kropp.
Endringen vil med stor sannsynlighet føre til en drastisk innsnevring av tilbudet om hjemmefødsel i Norge. Mange av de jordmødrene som i dag jobber med hjemmefødsel, vil ikke lenger ha muligheten til å fortsette. Resultatet blir mindre valgfrihet for de kvinnene som som oppfyller kriteriene for hjemmefødsel og rasering av et tilbud som på mange måter er prakteksempelet på den fødselsomsorgen alle fødende burde fått uavhengig av fødested - hvor kontinuitet, faglighet og respekt for kvinnens valg er nøkkelfaktorer.

Samfunnsøkonomisk lønner det seg å betale HELFO-takst for to jordmødre ved en hjemmefødsel, fremfor at kvinnen må føde på sykehus. Sykehusfødsel vil koste flere skattekroner per fødsel, uansett om den skjer med eller uten intervensjoner. En sykehusfødsel koster nemlig fra 35 000 kr og oppover, mens en hjemmefødsel koster rundt 14 000 kr for to jordmødre. Når kvinner som planlegger å føde hjemme i tillegg har lavere risiko for komplikasjoner sammenlignet med å føde på sykehus, bør dette være et tilbud man ønsker å beholde og utvide ytterlige.

Vi krever at:

- Praksisen med at HELFO refunderer takst til begge jordmødrene som har bistått i hjemmet ved fødsel må opprettholdes, inntil Helse- og omsorgsdepartementet har foretatt en helhetlig utredning av refusjonsordningen for hjemmejordmødre og en eventuell endring i lovverket.
- Helse- og omsorgsdepartementet i en slik utredning går inn for å opprettholde dagens ordning, i henhold til Helsedirektoratets anbefaling om to jordmødre tilstede. Å ikke opprettholde stønad til to jordmødre samtidig, vil forringe et allerede snevert tilbud om hjemmefødsel i Norge.
- Hjemmefødsel snarest blir en gratis og integrert del av det offentlige tilbudet om differensiert fødselsomsorg og og et reelt alternativ for alle lavrisikofødende, på lik linje med sykehusfødsel.Hvis du lurer på hvorfor hjemmefødsel burde integreres i det offentlige tilbudet, kan du begynne med denne artikkelen:
https://sykepleien.no/2015/02/tryggest-fode-hjemme

Her er Den norske jordmorforenings pressemelding om endringen i refusjonsordningen:
http://www.jordmorforeningen.no/om-oss/nyhetsarkiv/kroken-paa-doeren-for-hjemmefoedsel#.V7TYGxyVukc.facebook

Nasjonal retningslinje for hjemmefødsel:
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-retningslinje-for-hjemmefodsel-svangerskap-fodsel-og-barseltid-i-trygge-hender

Foredrag ved lege i spesialisering ved Stavanger universitetssykehus Tilde Broch Østborg, "Hjemmefødsel og institusjonsfødsel":
https://www.youtube.com/watch?v=-e_nstQqrhE

Denne saken fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol slår fast at kvinner har rett til å velge hvor og hvordan de vil føde: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["67545/09"],"itemid":["001-102254"]}

Noen historier, kronikker og bildeserier om hjemmefødsel:
http://www.side2.no/foreldre/--dette-var-tross-alt-for-voodoo-a-regne/8508111.html
https://livstreet.wordpress.com/2016/08/19/min-kropp-min-rett/
http://www.hjemmefodsel.no/#!Denne-fødselen-skulle-du-vært-med-på/c4ev/579a234a0cf27547c72b950c
http://www.birth.no/hjemme/
https://www.nrk.no/ytring/jeg-valgte-a-fode-hjemme-1.12474353