JA til Harestad skolekrets

Vi i foreldregruppen  "Ja til Harestad skolekrets" har som hovedmål å ivareta Harestad skolekrets, og ønsker å lage et nytt opprop, for å høre hvor mange på Randaberg som ønsker dette.  

Om Randaberg kommune vedtar modell 4, 5 eller 6, risikerer vi å miste Harestad skolekrets på ubestemt tid. 

Hvis Harestad skolekrets blir ivaretatt, vil også Grødem og Goa skole fortsette å være 1-10 trinn i noen år til. Målet for en del er nok også ønske om felles ungdomsskole. 

Dersom du er enig i at vi ønsker å beholde Harestad skolekrets, må du signere dette oppropet så din stemme blir hørt. 

 

Modell 1-4 har vært ute til høring med 36 % tilbakemelding fra foreldre, og 33 % tilbakemelding fra elevene i trinn 5-10 . 

Foreldrene stemte 48,1 % av disse ønsker å ha det som idag, modell 1, 44 % ønsker felles ungdomsskole modell 4.   

Ungdommene stemte 48,6 % ønsker å ha det som idag, modell 1, 40 % ønsker felles ungdomsskole modell 4. 

 

Modell 5 - Denne modellen går ut på at 1-7 trinn flyttes til Goa og Grødem skole, dvs at 21 klasser skal flyttes, dvs. at  453 elever skal fordeles til Goa og Grødem skole. 

Det vil bli laget ny skolegrense, og det kan være at den korteste veien for ditt barn er å gå til Goa, men pga grensen må til Grødem. Dette innebærer at grensene kan bli satt slik at nære venner nå må gå på vær sin skole. 

 

Modell 6 - Her vil de bryte opp og sende alle ungdommene til Goa eller Grødem, til sammen 9 klasser, dvs 203 elever.  Ny skolegrense vil bli laget også her. 1-7 trinn skal da gå på Nye Harestad skole, som er bygget for ungdommer med tilhørende spesialrom og uteområde. Man kan sette stort spørsmålstegn til at de yngste skal ta over en ungdomsskole som ikke er tilrettelagt for dem.

 

Modell 7 (dette mener kommunen er det samme som modell 1)

Vi mener det er noen forskjeller. Det viktigste for oss er først og fremst å beholde Harestad skolekrets. 

Ved å drifte gamle Harestad skole på et minimum av vedlikehold for så å klargjøre for et nedskalert trinn 2, dvs 1-4 klasse. Ifølge kommunens tilstandsrapport vil det komme utgifter på den gamle skolen estimert rundt 35 millioner norske kroner i nærmeste fremtid. Derfor vil det være lønnsomt å allerede nå begynne planleggingen av nedskalert byggetrinn 2, og kun bygge en 1-4 skole i første omgang. Når denne er bygget kan gamle Harestad skole rives. På nye Harestad skole vil 5-10 klasse fortsette slik som de gjør i dag. Når elevtallet øker, og behovet er der, kan man utvide 1-4 skolen med et tilbygg med plass til 5-7 trinn. Da kan også Nye Harestad skole gjøres om til en ren ungdomsskole for Goa, Grødem og Harestad dersom det er ønsket ( Se mer informasjon og beregninger om evt bygging av nedskalert 1-4 skole i skrivet nederst i oppropet som også ble sendt til politikerne.)

 

Politikkerene ønsket ikke å ta med modell 7 til høringen, da de mener at denne er lik modell 1. Men de har lagt den ut sammen med modell 1-6 på hjemmesiden sin.

Info om alle modellene til skolestruktur på Randaberg:

https://express.adobe.com/page/KL0LZ2bfr9JKX/

Politikkerne ga et forslag til Formannskapet i forhold til innstillingen deres til høringen, under kommunestyremøte tok de et gruppemøte og la til et nytt punkt:

Partiene SP, Frp, Høyre, Mdg, SV, arbeiderpartiet, KRF ønsker å sende 5 og 6 på høring med 2 mnd frist. Punkt de har lagt til : økonomisk konsekvenser av begge alternativ opp imot alternativ 1, i tråd med tidligere budsjettvedtak, en kost /nytte vurdering av vedlikehold av gamle Harestad skole, sett opp mot nytt byggetrinn 2.

En midlertidig omstrukturering av  skolekretsene som modell 5 og 6 er, med alle ulempene og kostnadene dette innebærer ikke er fremtidsrettet på samme måte som modell 7, der vi beholder Harestad skolekrets.

 

Dette ble levert inn til alle partiene i Randaberg før kommunestyremøte:
 

Vi foreslår ny modell 7 hvor Harestad Skolekrets består samtidig som man sparer 140 MNOK i forhold til opprinnelig plan for byggetrinn 2.

Model 5 og 6, som politikerne nå ønsker å utrede, er i realiteten en midlertidig nedleggelse av Harestad skolerkrets. Det virker som tanken er at Harestad skolekrets skal gjenoppstå en gang i fremtiden ved å bygge trinn 2. Prosessen blir både mangelfull og villedende dersom man kun sender to midlertidige løsninger ut på høring uten å sammenholde dette opp mot den skolestrukturen man egentlig ønsker for fremtiden.

Alternativ 7 er en fremtidsrettet løsning som består i at byggetrinn 2 nedskaleres til en 1-4 skole og nye Harestad fortsetter som trinn 5-10. Goa og Grødem fortsetter også som 1-10 skoler. Med god planlegging, kan trinn 2 utvides på et senere tidspunkt slik at nye Harestad kan brukes som ungdomsskole for hele bygda dersom befolkningsgrunnlaget øker og det er behov og ønske for det.

Løren skole, som ble bygget i 2018, er brukt som eksempel på ny 1-4 skole ved Harestad. Løren skole er en 5-7 skole med 380 elever. Skolen har et areal på 5622 m2, 12 klasserom med plass til 30 elever hver, gymsal som kan omgjøres til auditorium, garderober, treningsrom, bibliotek, avdeling for elever med autisme, spesialrom som musikk, naturfag. Skolen har også møte og samtalerom samt en egen avdeling med arbeidsplasser for lærere. Den ble bygget i 2018 av WK Entrepenør til en avtalt pris på 162 MNOK.

Prosjektleder for byggeprosjektet, prosjektsjef Jørn Wegger i WK Entrepenør, har gitt et kvalifisert estimat på at en tilsvarende skole i tegl stein med et nøkternt uteområde kan bygges for 180 MNOK i dag.

De opprinnelige planene for byggetrinn 2 ble i 2021 kostnadsberegnet av Randaberg kommune til 300 millioner kroner, ref intervju i Bygdebladet av Kommunedirektøren 8. november 2021. Dersom man indeksregulerer dette til i dag, gir det en byggekostnad på ca 320 millioner kroner. Alternativ 7 vil med andre ord gi en fullverdig 1-10 skole på Harestad til ca 45% lavere kostnad i forhold til det som ligger inne i de opprinnelige planene for trinn 2.

For mer informasjon om Løren skole se : https://www.bygg.no/loren-skole/1411864!/...

Alternativ 7 kan bl.a. finansieres ved salg av skoletomt til gamle Harestad skole, anslått verdi 40-50 millioner og innspart penger på vedlikehold av gamle Harestad skole i 4 år på 35 millioner. I tillegg unngår man unødige oppgraderingskostnader ved Goa, Grødem, nye Harestad og veinett for å tilpasse dette en midlertidig skolestruktur. Dette kan lett beløpe seg til et tosifret millionbeløp.

Med dette som utgangspunkt, vil modell 7 vil gi et antatt lånebehov på ca 100 MNOK. Lånet kan i stor grad finansieres med besparelser i driftsutgifter i forhold til den gamle eksisterende bygningsmassen. Driftskostnader ved ny skole kan reduseres ytterligere ved å søke Enova om tiltak til feks solcellepanel og jordvarme.

Opplæringsloven § 8 sier at elevene tilhører den skolen som er fysisk nærmest. I modell 7 vil dette bli ivaretatt. Vi vil da ivareta skolekretsen som gjør sentrumsområdet mer attraktivt å flytte til, det vil skape stabilitet og trygghet for elever, lærere og oss foreldre, og det vil kunne gi kommunen et fortrinn når en skal rekruttere nye lærere de neste årene.

Modell 7 vil være både bærekraftig og framtidsrettet, med nytt bygg og flere enøk-tiltak passer den godt inn i visjonen om den grønne landsbyen.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Sissel Dahl fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...