Ja, til at Audiografer defineres som høreapparatformidler!

I forbindelse med at Arbeids- og sosialdepartementet har sendt ut en høring vedrørende endring av rundskriv § 10-7 Bokstav b – Høreapparat og tinnitusmasker vil vi få uttrykke vår bekymring for utviklingen av dagens hørselsomsorg, og hvilke negative konsekvenser foreslåtte endringer kan medføre for hørselsomsorgen i Norge.

 

Fremtidens hørselsomsorg trenger: 

 • Frittstående audiografer må defineres som høreapparatformidler i rundskrivet på lik linje med avtalespesialister og offentlig høresentraler
 • Avtalespesialist står fortsatt som rekvirent av høreapparater, gjerne i samarbeid med frittstående audiograf.
 • Ordning med Takst1 og Proppetakst videreføres, slik den utføres i dag.
 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet legger til rette for at audiografer kan søke om direkteoppgjørsavtale via HELFO.

 

Dagens hørselsomsorg bærer preg av følgende utfordringer:

 • Lange ventelister ved både offentlige høresentraler og avtalespesialister innenfor ØNH.
 • Lang reisevei til nærmeste offentlig høresentral eller avtalespesialist.
 • Dårlig oppfølging av høreapparatbrukere etter at de har fått tildelt høreapparater via NAV.
 • Økt antall sykmeldinger og uføretrygdede som følge av nedsatt hørselsevne.
 • Lav tilgang på forebyggende hørselstiltak ut til den normalt hørende befolkningen.
 • Dårlig tilrettelegging for hørselsfaglig kompetanse ut i kommunene.
 • Stadig flere får nedsatt hørsel som følge av alderdom eller for mye støypåvirkning.
 • Det opprettes ikke flere offentlig audiografstillinger ved offentlige høresentraler.
 • Avtalespesialistene stimuleres ikke å ansatte flere audiografer pga lav inntjening på utløsende takster.
 • Det er ikke opprettet direkteoppgjørsavtale via HELFO for audiografer som ønsker å etablere seg privat eller kommunalt.
 • Audiografene som yrkesgruppe er underlagt spesialisthelsetjenesten.

 

Eldrebølgen skyller nå innover landet i ekspressfart:

 • Dette betyr at vi må stå rustet til å ta imot mange nye høreappratbrukere i tillegg til de gamle høreapparatbrukerne.
  • Ventelistene er forventet å stige med det dobbelte i årene som kommer. Dette vil også påvirke samfunnet vårt forøvrig. Flere sykemeldinger og uføretrygd som følge av høreselproblemer. De som får oppfølging på sykehusene får et minimumstilbud.
  • Det opprettes ikke flere audiografstillinger i Helseforetakene = økt venteliste.
 • Kommunene er ikke pålagt å ha hørselskontakter.
  • I de kommuner hvor hørselskontakt er opprettet, er dette ofte kommunalt ansatte i andre stillinger som ikke har audiologisk kompetanse. De har også dette som en funksjon ved siden av annen jobb, og det settes av ca 5-10 % mht tilrettelegging av hørselstekniske hjelpemidler. Ergo, ingen oppføling i 1. linjetjenesten heller. 

Monica Rolandsen-Klæboe    Kontakt personen bak underskriftskampanjen