Innspill til revidering av nasjonale retningslinjer for fødselsomsorgen.

Eva_Rose_sitt_fødebilde_fra_ABC_Brukes_til_opprop.jpg INNSPILL TIL REVIDERING AV NASJONALE RETNINGSLINJER FOR FØDSELSOMSORGEN


I forbindelse med revisjon av de nasjonale retningslinjer for fødselsomsorgen ønsker jeg å komme med innspill vedrørende et differensiert fødselstilbud. Fokus bør rettes mot behovet for å ivareta den normale fødsel gjennom et utvidet tilbud om hjemmefødsel og frittstående jordmorstyrte enheter. De siste årene, spesielt fra 2020, har det vært rapportert en økende etterspørsel etter jordmødre som kan følge opp og assistere ved hjemmefødsler, samtidig som gravides bekymring for mangelfull oppfølging/omsorg på sykehusene gjør at mange ser behovet for et alternativ til de store fødeklinikkene.  Både gjennom helsestasjonene, fødeavdelingene og i sosiale medier kommer det frem at kvinner ønsker større valgfrihet og mulighet til å planlegge fødsel på jordmorstyrte enheter eller hjemmefødsel. I realiteten er dette i dag et tilbud som er svært begrenset og for mange helt utilgjengelig. Vi ser en tendens til at enkelte kvinner velger å føde uassistert hjemme i mangel på hjemmefødselsjordmødre. På bakgrunn av dette bør de nasjonale retningslinjene legge til rette for at det offentlige organiserer hjemmefødselstilbudet i Norge.

Forskning viser at hjemmefødsel for friske gravide med forventet normal fødsel er et trygt og medisinsk forsvarlig alternativ til fødeavdelinger. Maternal outcomes and birth interventions among womenwho begin labour intending to give birth at home compared to women of low obstetrical risk who intend to give birth in hospital: A systematic review and meta-analyses - EClinicalMedicine
(thelancet.com)
Mange jordmødre i Norge har et ønske om å tilby hjemmefødsel, men reelt sett er det hverken finansielt eller strukturelt gjennomførbart. I vårt miljø har det vokst frem et ønske om at hjemmejordmortjenesten finansieres gjennom det offentlige med tilhørighet til fødeavdelinger/klinikker. Hjemmefødsel som et integrert, tilgjengelig og forutsigbart tilbud til de kvinnene som ønsker det, gir ytterligere sikkerhet faglig og juridisk for både kvinnen og jordmor.

Min Barnmorska i Stockholmdistriktet viser i praksis hvordan det går an å organisere et hjemmefødselstilbud ut fra helseforetaket. Min Barnmorska - sammanhållen graviditetsvård med ett barnmorsketeam - Karolinska Universitetssjukhuset

Forskning fra Jane Sandall og Lia Brigante viser hvor store fordeler det er å ha kjent jordmor gjennom både svangerskap, fødsel og barseltid, uansett hvor kvinnen ender opp med å føde POPPIE: midwifery continuity of care for women at increased risk of preterm birth in south London – NIHR
ARC South London (kcl.ac.uk)
Koronapandemien viser med all tydelighet at tilbudet som finnes i Norge i dag er sårbart for endringer og press. 

Denne studien som ble publisert i mars 2021 viser store menneskelige og medisinske (og økonomiske) fordeler ved at kvinner i fødsel; uavhengig av om de vil velge sykehus- eller hjemmefødsel, får besøk hjemme av jordmor i latensfasen. https://www.transformingmaternity.org.au/2021/03/early-labour/?fbclid=IwAR0uOubhC72MoCZPucCZe2Cy_JAhyTSfrhZiBidRGUHlEi5oZC3EYvCL2Ok

Storbritannia har anbefalinger om hjemmefødsel for å avlaste sykehusene (NICE) basert på forskning om at hjemmefødsel/fødsel på frittstående fødestuer er like trygt som på sykehus. Choosing where to have your baby | Information for the public | Intrapartum care for healthy women and babies | Guidance | NICE

Helt ny forskning (2021) fra Australia viser store reduksjoner i kostnader ved å bygge ut fødetilbudet til å omfatte såvel fødestuer som et etablert hjemmefødselstilbud The opportunity costs of birth in Australia: Hospital resource savings for a post-COVID-19 era - PubMed (nih.gov)

Helsedirektoratet må derfor, ved revidering av retningslinjene for fødselsomsorg, sikre kvinner reelle valgmuligheter med hensyn til valg av fødested. Dersom flere kvinner hadde fått mulighet til å velge hjemmefødsel eller fødsel på jordmorstyrte enheter, kan belastningen på de store enhetene reduseres betydelig. Helsedirektorate bør gå inn for "Caseload midwifery care" som foretrukket og anbefalt organisasjonsform i Norsk svangerskap- fødsels- og barselomsorg

Brevet over skal sendes til Helsedirektoratet. Jeg ber om at du skriver under dersom du mener Helsedirektoratet skal, gjennom nye og tydeligere retningslinjer, gi kvinner et reelt tilbud om hjemmefødsel med jordmor tilstede og også legge tilrette for opprettelse av jordmorstyrte fødeavdelinger i hele landet. 

Med vennlig hilsen jordmor Cathrine Trulsvik
Drammen, 21.02.21