Hjelp oss å redde bokbussene! Viehkeda mijáv girjjebussajt gádjot! Viehkedaste sáme girrjebussajd gádjot! Viehkehth mijjiem Gærjahbusside gorredidh!

IMG_20160930_145743.jpg

 

En stemme til de samiske bok- og kulturbussene

Det ble 12 september 2018 lagt fram forslag fra NSR om å ta vekk den økonomiske støtten til alle de samiske bok- og kulturbussene. På sametinget har rådet lagt fram forslag om å avvikle den økonomiske støtten, hvor forslaget nå ligger ann til å få ett flertall stemmer på tinget. Det betyr i praksis at bussene våre står i fare for å miste all økonomisk støtte fra tinget. Det er óg gitt en uttalelse om å legge alt økonomisk ansvar for bussene over på den enkelte kommune og fylkeskommune. Hvist forslaget vedtas, betyr det at samtlige bok- og kulturbusser mister sin økonomiske støtte og trygghet fra Sametinget.

 

Saken legges fram for tinget torsdag om en uke, altså 27 september

Det haster derfor at flest mulig av oss berørte og brukere signerer og bruker vår stemmerett i saken, for å kunne påvirke framtiden til bussene våre. 

 

Å stoppe all støtte, og legge fram en forventning om at den enkelte kommune og fylkeskommune skal fullfinansiere ett samisk tilbud, er historie og ansvarsløst, og oppleves som ett maktovertramp fra Sametinget å kutte all støtte til bussene våre. Det å avvikle støtten uten å hente inn forståelse og kunnskap og betydning av tjenestene bussene leverer i sør, pite og lulesamiske områder, kan i verste fall bli en regelrett katastrofe for utvikling og tilgjengelighet av samisk litteratur, språk, samfunn og kultur i sør. 

Å legge fram, og stemme over ett så skjebnesvangert forslag, før det er gjort en grundig konsekvensutredning i sør, pite og lulesamisk område, er bekymringsverdig. Att støtten til blant annet den sørsamiske bokbussen Gærjah og Lulesamisk bokbuss inndras, er for oss brukere uforståelig. Spesielt kritikkverdig er måten saken har blitt håndtert på. Bussene våre fungerer og har ett godt etablert tilbud, hvor de leverer levende kultur og litteratur til store og små, på kryss av generasjoner. Og skaper de ett sårt trengt møterom, og en viktig arena der vi som brukere får møte språk, litteratur, musikk, kunnskap og forståelse ute i distriktene hvor vi bor.

I Trøndelag og Nordland dekker Gærjah- sørsamisk bok og kulturbuss ett enormt stort område fra Raana i nord, til Snåase i sør, Dearna i øst og Nærøy i vest, Bindal, Aarporte, Inderøy, Maajehjaevrie, Hemnes, Korgen.  Stedene og navnene er mange, der Gærjah er og gir et sårt trengt tilbud. Det er ingen grunn å tro at området til Lulesamisk bokbuss dekker mindre arealer og like viktig for brukerne der som lengre sør. Det å kutte i støtte til en så viktig livsnerve i våre områder er uetisk og uansvarlig av sametinget.

Argumentasjonen om at kun en viss prosentdel av bøkene i bussene er på samisk, er her svært dårlig argument, som ikke tar ikke høyde for litteratur som er skrevet på norsk og svensk om samiske forhold som: kultur, håndverk, historie, religion og andre relevante samiske tema. En slik argumentasjon, kan ikke sees på som annet enn ukunnskap og lite holdbar, da det er en kjensgjerning at sørsamisk sammen med språkene pite- og lulesamisk er rødlistet som alvorlig utryddingstruet. Det er derfor en selvfølge at mye litteratur i bussene våre må og vil være på norsk, for å gi ett tilbud også til de som ikke har fått samisk utlevert som morsmål. Det å skulle fjerne støtten til de bokbussene som faktisk viser seg fungerer, skaper mistillit.  Det er betenkelig hvor fort en slik beslutning om bussene våre blir tatt, uten å hente innspill fra brukere i de berørte områdene.

Gærjah, sørsamisk bok- og kulturbuss og Lulesamisk bokbuss funker!

Vi som er brukere av de samiske bokbussene må reagere og si ifra. Kampanjen vil bli overrekt sametingsrepresentantene, våre folkevalgte, uansett hvilket parti eller liste de tilhører, dette kan være med på å berge det særegne tilbudet som bok- og kulturbussen er.

Gi din stemme! Jienasta! Vadde ietjat jienav! Vedtieh jïjtjedh gïelem!


Camilla Kristensen Kvernmo, Ronja Marie Torvaldsen, Anna Ciucka Sjursen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Camilla Kristensen Kvernmo, Ronja Marie Torvaldsen, Anna Ciucka Sjursen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )